Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

hl papier primator

 

V Bardejove: 03. 12. 2015

 

POZVÁNKA

na VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 10. decembra 2015 ( štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrôl hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu príspevku pre m. p. Bapos pre rok 2015 (rozprava)
  2. Návrh na zmenu rozpočtu spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. (rozprava)
 9. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 11. Návrh VZN Mesta Bardejov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (rozprava)
 13. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2016 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu m. p. Bapos na rok 2016
  3. ZUŠ M. Vileca
 14. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2016 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
 15. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 a roky 2017, 2018 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2016 (rozprava)
  2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (rozprava)
 16. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2014, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 17. Návrh zmien a doplnkov Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra (rozprava)
  1. Určenie platu primátora mesta (rozprava)
 18. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2016 (rozprava)
 19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 (rozprava)
 20. Komunitný plán sociálnych služieb (rozprava)
 21. Návrh na menovanie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 22. Interpelácie
 23. Záver

 

 


 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 


Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám