Prečítané: 2446x

Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 - tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod.

nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

  1.  nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
  2.  do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

- nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

- biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste, konáre a pod.),

- drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

Presný rozpis nájdete na http://www.bardejov.sk/harmonogram-zberu-komunalnych-odpadov-vratane-separovaneho-zberu

Zverejnill: Milan Klimek, 2021-04-29, 15:09, milan.klimek@bardejov.sk