Prečítané: 8504x

Vo štvrtok 26. júla 2012 sa zišli poslanci MsZ  na XII. mimoriadnom zasadnutí MsZ.  Najdôležitejším bodom programu bol  návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Schválené zmeny nadobudnú účinnosť od 1. 9. 2012.

Poslanci tiež schválili III. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2012, návrh nakladania s majetkom mesta a návrh piatich zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov.