Prečítané: 9538x

Termín 31. august 2012 nie je len ukončením  letných prázdnin, ale v kalendári mesta aj termínom druhej splátky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012.

Uvedená povinnosť sa týka všetkých občanov, u ktorých výška vyrubeného poplatku presiahla sumu 50 €.

Správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňuje, že poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady závisí od jeho výšky.

Ak výška vyrubeného poplatku nepresiahla sumu 50 €, bol poplatok splatný jednorázovo do 30. apríla.

V opačnom prípade je poplatok splatný v dvoch rovnakých splátkach a to do 30. apríla a 31. augusta.

Poplatok je možné zaplatiť na účet správcu poplatku (číslo bankového účtu a variabilný symbol pre správnu identifikáciu platby sú uvedené v doručenom rozhodnutí) alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Bardejove, Radničné námestie 16.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo neistoty o tom, či ste poplatok uhradili, Vám doporučujeme obrátiť sa priamo na správcu poplatku a to telefonicky na tel. č. 054/4862 196, alebo osobnou návštevou na Radničnom nám. č. 17 (nad kvetinárstvom Narcis), č. dverí 4.