Prečítané: 4241x

nadacia spp erb bjDňa 23.9.2013 predložilo Mesto Bardejov Nadácii SPP žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa“. Žiadosť bola predložená v rámci Interného grantového programu Spolupráca so samosprávami, určeného na verejnoprospešné projekty, ktoré majú podporiť zveľaďovanie miest, obcí a regiónov Slovenska. Správna rada Nadácie SPP rozhodla v decembri.2013 o podpore projektu vo výške 10 000,00 € a výsledkom bola dňa 8.1.2014 uzavretá Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu.

Zámerom projektu bolo realizovať ďalšiu etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa a je ohraničený ulicami Nábrežná, T. Ševčenku a Toplianska,  z východnej strany hraničí s oplotením detského dopravného ihriska. Jedná sa o areál, ktorý bol síce v minulom roku doplnený o päť exteriérových fitnes prvkov a jedno odpočívadlo, ale z viacerých hľadísk už nevyhovoval súčasným požiadavkám štandardnej vybavenosti takýchto verejných priestorov.

Úvodnou aktivitou projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie areálu, vrátane vizualizácie a polohopisného a výškopisného zamerania ihriska. Následne, v rámci investičnej etapy projektu sa revitalizovala západná časť areálu, v rozsahu doplnenia drobnej infraštruktúry nasledovne:

Realizácia projektu prebiehala od januára  do septembra 2014. Poslednou aktivitou bude slávnostné odovzdanie ihriska do užívania  verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2014 o 16.30 hod., na mieste realizácie projektu. V závislosti od ďalších grantových a finančných možností Mesta Bardejov sa celý areál bude postupne obnovovať celý.

projekt tabula nabrezie rieky topla

 

 „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“