Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Túto stredu (7. apríla) sa uskutočnia zasadnutia dvoch komisií Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sú poradným orgánom mestskej samosprávy. Tieto komisie na začiatku volebného obdobia (spravidla na svojom prvom zasadnutí) schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré aj volí ich členov. Členovia komisií sú sčasti volení zo samotných poslancov MsZ a sčasti z odborníkov z radov neposlancov.

Návrhy na členov komisií z radov neposlancov predkladajú poslaneckému zboru samotní poslanci MsZ. Funkčné obdobie poradných komisií, ktorých zasadnutia sú neverejné je zhodné s funkčným obdobím mestského zastupiteľstva a volených funkcionárov mesta.

Ako prvá sa o 13. 30. hod. v malej zasadačke mestského úradu zíde komisia podnikateľských aktivít a regionálneho rozvoja, ktorú zvolal jej predseda Ing. Ján Pecuch. Ťažiskovými bodmi jej rokovania bude vyhodnotenie zimnej údržby mestských komunikácií a chodníkov za uplynulú zimnú sezónu, informatívna správa o plnení rozpočtu a vecných úloh v m. p. Bapos za rok 2009 a informácia o dopravno-bezpečnostnej situácií v meste v uplynulom roku.

O 15. hod. bude v rovnakých priestoroch rokovať komisia pre cestovný ruch, ktorú zvolal jej predseda RNDr. Vladimír Savčinský. Okrem kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania sa členovia komisie budú venovať plneniu rozpočtu mesta v oblasti cestovného ruchu. Zároveň si vypočujú informáciu o prípravách na tohtoročné oslavy Dňa mesta - Hry rytiera Rolanda, ktoré sa v našom meste  pravidelne konajú v mesiaci júni.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám