Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

rekonstrukcia_chodnika_dlrPo úspešnom odskúšaní a krátkom prevádzkovaní fontány v parku na ulici Dlhý rad v minulom roku realizuje Mesto Bardejov ako investor stavby rekonštrukciu mestského opevnenia a náhonu v parku na ulici Dlhý rad. V rámci tejto investície sa vykonávajú stavebné práce, ktorých výsledkom by malo byť ukončenie stavby v plnom rozsahu. Jedná sa o práce týkajúce sa asanácie budovy Pohrebníctva a nefunkčného WC na Jiráskovej ulici, terénnych úprav v tejto časti s  následnými prácami na sadových úpravách, ukončení peších komunikácií a osvetlenia. Dokompletizuje sa tiež hradobný múr v časti kde stala budova Pohrebníctva a pribudnú detské ihriská. Podobne sa zrealizuje tiež nový chodník okolo celého parku od budovy hotela Republika až po reštauráciu Na bráne.

Ukončením stavebných prác, po doplnení mobiliára (lavičky, odpadkové koše) spolu s fontánou bude celý tento priestor môcť slúžiť občanom a návštevníkom mesta ako miesto oddychu a relaxu priamo v centre mesta. Ukončenie prác (výsadba stromov) sa predpokladá najneskôr v októbri toho roku. Na júnových zasadnutiach Mestskej rady v Bardejove a Mestského zastupiteľstva v Bardejove sa bude rokovať o názve parku.

Prebiehajúce práce v okolí novej fontány nie sú jedinou investičnou akciou na ulici Dlhý rad. Mesto Bardejov bolo úspešné pri predloženej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného plánu Prioritná  os 4 „Regenerácia sídel“, Opatrenie 4.1. Regenerácia sídel,  pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Bardejov“.

V súčasnom období prebiehajú prípravné práce na realizácii tohto projektu s predpokladaným termínom začatia stavebných prác koncom mája 2011. Predmetnú akciu budú realizovať Inžinierske stavby, a.s., Košice a doba výstavby je stanovená v zmysle zmluvy na 19 mesiacov. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o pochopenie a zhovievavosť  počas realizácie akcie, kde môže dôjsť  k  určitému obmedzeniu a zníženiu štandardov pri vstupe do prevádzok a obytných blokov. Zároveň Vás chceme požiadať o zvýšenú pozornosť z  hľadiska bezpečnosti pri pohybe v  procese realizácie stavby. Tieto obmedzenia v  spolupráci s dodávateľom stavby sa budeme snažiť eliminovať na čo najnižšiu mieru. O ďalšom postupe prác Vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám