Prečítané: 4753x

Predseda NR SR rozhodol 3.7.2013 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedov samosprávnych krajov) a určil deň konania volieb na sobotu  9.11.2013. Prípadné druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov sa uskutoční dňa 23. novembra 2013.V nadväznosti na rozhodnutie predsedu NR SR schválila vláda SR na svojom zasadnutí 14.8.2013 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, v ktorom určila za účelom prípravy a vykonania volieb Ministerstvu vnútra SR, Štatistickému úradu SR,

Ministerstvu spravodlivosti SR, samosprávnym krajom, obvodným úradom a obciam konkrétne úlohy a termíny ich realizácie.

         Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 zaslaného Obvodným úradom Bardejov bol dňa 23.8.2013 vypracovaný Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 na úrovni mesta Bardejov. Zároveň primátor mesta určil zamestnancov mesta zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zoznam predložil Obvodnému úradu Bardejov.

         Poslanci Prešovského samosprávneho kraja rozhodli na zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 27.8.2013 o tom, že v blížiacich sa voľbách do orgánov samosprávnych krajov budú obyvatelia nášho kraja voliť opäť 62 poslancov. Zastúpenie okresov Prešovského samosprávneho kraja v regionálnom parlamente korešponduje s počtom obyvateľov v jednotlivých okresoch, pričom najväčšie zastúpenie bude mať okres Prešov a to 12 poslancov. Okres Bardejov budú zastupovať 6 poslanci. Poslanci PSK rozhodli aj o tom, že okres Bardejov bude volebným obvodom č. 1 a že sídlo Obvodnej volebnej komisie v Bardejove bude v budove Obvodného úradu Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov.

         Termín na podanie kandidátnych listín je najneskôr do 30.9.2013 vrátane, teda 40 dní predo dňom konania volieb. Okrem kandidátov politických strán, hnutí a koalícií sa budú môcť o hlasy voličov uchádzať aj nezávislí kandidáti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja je petícia podpísaná voličmi jeho volebného obvodu v počte aspoň 400 podpisov. Nezávislý kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí predložiť petíciu podpísanú voličmi samosprávneho kraja v počte aspoň 1 000 podpisov.