Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

IMG 1495  Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry.

20180321 112404L20180321 111910L  Stará mama, človek, ktorý predstavuje lásku, pokoj a tak isto vynikajúce jedlá, ktoré pripravuje babka, babička, stará mama pre svoje vnúčatá. Nikdy nepovie nie, keď dieťa prosí – „uvaríš mi niečo dobré? “

Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, požiadalo OŠaTK MsÚ v Bardejove o spoluprácu na zrealizovanie školenia na tému : Prevencia chybného držania tela a deformít chrbtice u žiakov prvého stupňa základných škôl.

V súlade s § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. dovŕši vek 6 rokov a tým aj  školskú spôsobilosť.

vlkolinec bj 2018V utorok 6. marca 2018 sa uskutoční v priestoroch Kolonády v Bardejovských Kúpeľoch vernisáž zaujímavej putovnej výstavy zameranej na 25. výročie zápisu Vlkolínca do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Vlkolínec - živá obec, ktorá bola Slovenskou vládou roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality a ako neporušený sídelný celok, ktorý z hľadiska rovnorodosti nemá porovnateľný súbor domov v rámci stredoeurópskeho územia bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva (výbor svetového dedičstva UNESCO schválil zápis Vlkolínca 11. decembra 1993 v Kolumbijskom meste Cartagene).

britski lektori

     Stalo sa už tradíciou, že v Základnej škole na Wolkerovej ulici patrí jeden z februárových týždňov intenzívnemu  kurzu anglického jazyka s britskými a americkými lektormi, cieľom ktorého  je zdokonaliť jazykové zručnosti žiakov.  

dejepisna olympiada 

      Žiaci z  deviatich základných škôl  v okrese Bardejov sa zúčastnili obvodového kola Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 15. februára 2018  na ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, v Bardejove. Nadobudnuté vedomosti z histórie si zmeralo 45 žiakov  6. – 9. ročníka  v štyroch kategóriách. Dejepisnú olympiádu otvoril a k žiakom sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. Ján Lazor a poprial im veľa úspechov pri vypracovávaní testov.

 Olympiádu pripravili a organizovali učiteľka dejepisu Mgr. Nataša Simková a účtovníčka Mgr. Lenka Dutková.

natierky 01 natierky 02 natierky 03 natierky 04

Program prevencie obezity formou ochutnávok nátierok v ŠJ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.

Každodenná príprava desiatej nie je vždy jednoduchá, pretože každému z nás záleží na zdravom vývoji našich detí. Ideálna desiata by mala obsahovať vyvážený pomer všetkých základných výživových prvkov, ako sú komplexné sacharidy, bielkoviny, telu prospešné zdravé tuky, vitamíny, minerálne látky a vlákniny. Nezabúdajme ani na pitný režim, ktorý by mal byť úplnou samozrejmosťou.

Rok 2018 prináša zmeny v platení poplatku za drobné stavebné odpady. Po novom už budú poplatníci uvedený poplatok uhrádzať v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenej organizácie EKOBARD, a.s na Štefánikovej ulici č. 3751 a to v závislosti od množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu.
Oproti roku 2017 sa mierne mení aj sadzba poplatku a to z 0,015 €/kg na súčasných 0,020 €/kg odpadu. To znamená, že občan za každých 100 kg drobných stavebných odpadov odovzdaných na zbernom dvore zaplatí 2 €.

Dňa 16. 01. 2018 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 28. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 28-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 21 žiakov z 12 základných škôl mesta i okresu Bardejov.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám