Prečítané: 3568x

Včera, t.j. 14. októbra 2021 sa formou videokonferencie konalo XXV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Pomerne rozsiahla rozprava sa rozprúdila k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta: poslanci sa vyjadrovali k jednotlivým bodom, pričom na ich námietky a poznámky následne reagoval kompetentný zamestnanec Mestského úradu. Poslanci napokon predložený materiál (vrátane pozmeňujúceho návrhu poslanca M. Hudáka) schválili.

V ďalšom sa zaoberali plnením rozpočtu za prvý polrok tohto roka.Ako v úvode povedal vedúci odboru ekonomiky Mestského úradu (MsÚ) Marcel Karol hospodárenie prvého polroku 2021 bolo sprevádzané dopadmi rôznych opatrení týkajúcich sa aktuálnej pandémie vírusu šíriaceho sa v celej Európe. Čo sa týka plnenia rozpočtových príjmov tie zaznamenali oproti roku 2020 pokles o 10,02% z dôvodu kapitálových grantov a transferov, v prípade výdavkov došlo taktiež k miernemu poklesu o 3,31%. Ako každoročne tak aj teraz rizikové ostávajú na strane príjmov kapitálové príjmy, na strane výdavkov neoprávnené výdavky grantov a projektov, či rekonštrukcia športovej haly a dobudovanie cyklotrás. Ako v následnej rozprave uviedol viceprimátor Vladimír Savčinský ukazuje sa, že rozpočet bol zostavený veľmi dobre a zodpovedne. Zazneli však aj výčitky o prílišnej zadĺženosti samosprávy (poslanec P. Hudák): úverová zadĺženosť však podľa slov Marcela Karola nebude predstavovať neprekonateľný problém, je dokonca nižšia, než u mnohých iných samospráv. Ako na margo prejednávaného návrhu poznamenal predsedajúci, primátor Boris Hanuščak materiál jasnou rečou hovorí o zodpovednom prístupe samosprávy k verejným financiám. Predložený materiál napokon poslanci 22-omi hlasmi hlasovaním zobrali na vedomie.

Rovnako hlasovaním zobrali na vedomie aj Správy o plnení rozpočtov a hospodárskych úloh v mestských obchodných spoločnostiach, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta.

Celý záznam z XXV.-teho rokovania MsZ si môžete pozrieť vo vysielaní Bardejovskej televízie 16.10.2021 o 18.00 hod. večer.            

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-15, 14:55  marek.duleba@bardejov.sk