Prečítané: 1287x

Mesto Bardejov v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

 

Základnej umeleckej školy Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov

 

A/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača:

 

B/ Iné kritéria a požiadavky uchádzača:

C/ Požadované doklady:

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Bardejove najneskôr

do 25. marca 2022 do 15.00 hod.

na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

s vyznačením na obálke:

„Výberové konanie – Základná umelecká škola Michala Vileca,

Hurbanova 10, Bardejov - neotvárať“

 

Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil stanovené podmienky.

 

V Bardejove 11. 02. 2022

                                                                                                 MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                     primátor mesta

 

[1] zmena v § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-02-18, 13:56  marek.duleba@bardejov.sk