Prečítané: 12126x

zastavkaKoncom augusta minulého roka (po ukončení pokládky horúcovodného potrubia pre novú kogeneračnú elektráreň) sa na Komenského ulici začala ďalšia výstavba, ktorá významnou mierou zmenila jej podobu. Podobne ako v prípade parčíka na Dlhom rade, aj teraz išlo (a vlastne ešte stále ide) o jednu z najväčších zmien tejto ulice, fakticky od jej vzniku začiatkom 70. rokov minulého storočia.

Ťažisko novej výstavby spočíva v rekonštrukcii križovatky ulíc Komenského - Mlynská a sv. Jakuba, ktorú si vyžiadalo zvyšujúce dopravné zaťaženie. Podstatou prestavby križovatky bola jej zmena z klasickej stykovej, na križovatku okružnú, a zároveň aby sa čo najmenej zasiahlo do okolitého terénu.

 

Malá okružná križovatka, ktorú na základe zadania Mesta Bardejov vyprojektoval ÚDI Košice, spol. s r. o., pozostáva z dvoch prstencov. Zatiaľ čo vonkajší prstenec, ktorý je vyložený červenou zámkovou dlažbou, má priemer 29 m, vnútorný prstenec tvorí stredový ostrovček s priemerom 14 m, ktorý by mala po úplnom dokončení križovatky skrášliť zeleň.

Súčasťou výstavby križovatky boli aj úpravy jednotlivých vetiev cestných komunikácií a priľahlých peších chodníkov vrátane výmeny ich starej asfaltovej dlažby za novú zámkovú dlažbu. Rovnako bolo potrebné odstrániť starý cestný živičný kryt a rozšíriť samotné cesty a ich vyústenia ku križovatke. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov boli vybudované oddeľujúce ostrovčeky nielen v bezprostrednej blízkosti kruhového objazdu, ale aj v časti Komenského ulice (od samotnej križovatky až po bytovky A 8 a K 1), ktoré opticky „nútia“ vodičov  zvýšiť pozornosť, a tým aspoň trochu znížiť rýchlosť svojich vozidiel.

V rámci projektu sa zrekonštruovalo a rozšírilo aj parkovisko pri trhovisku s celkovou výmerou 1 740 m², ktoré by už v najbližších dňoch malo dostať novú živičnú vrstvu..

Celková dĺžka  úprav jednotlivých vetiev križovatky (od stredu okruhu) predstavuje na Komenského ulici takmer 469,50 m, na Ulici sv. Jakuba 46,05 m, na Mlynskej ulici 34 m.  Rekonštrukcia sa dotkla aj križovatky Komenského a Jiráskovej ulice, kde sa vybudovali oddeľujúce ostrovčeky. Zároveň sa položila nová dlažba od kruhovej križovatky až po začiatok Komenského ulice a ďalej  smerom k okresnému súdu. Vzhľadom k týmto zmenám  bolo potrebné upraviť aj tento úsek v dĺžke 98,65 m. V súvislosti s výstavbou nového kruhového objazdu tak bolo celkom upravených vyše 647 m komunikácií. Odporúčaná jazdná rýchlosť motorových vozidiel je na novej kruhovej križovatke 30 km/hod..

Do polovice decembra 2009 sa pracovníkom spoločnosti Formát-PM, spol. s r. o. Bardejov, ktorá stavbu zhotovila, podarilo ukončiť väčšinu stavebných prác. Zvyšné práce, najmä parkové úpravy, ako aj položenie nového živičného krytu by sa mali ukončiť do konca  mája tohto roka. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli sumu 427 719, 11 eur (asi 12, 86-milióna Sk).

 

V súvislosti s výstavbou križovatky došlo aj  k presunutiu autobusovej zastávky, ktorá stála  oproti  priemyslovke (v smere od mesta), ku trhovisku na Komenského ulici, čo si následne vyžiadalo aj zmenu trasovanie niektorých liniek mestskej hromadnej dopravy, najmä takých, ktoré smerovali k Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba. Prečo bolo potrebné urobiť túto zmenu?

Cestné komunikácie na Sídlisku Obrancov mieru v Bardejove (spolu s touto križovatkou) boli vybudované pred takmer 40. rokmi za výrazne odlišných dopravných pomerov a intenzity cestnej premávky.Vtedajšie dopravno-inžinierske riešenie síce zodpovedalo vtedy platným  československým normám, ktoré však boli zmenené po vstupe Slovenska do Európskej únie.  Z týchto dôvodov a vývojom, postupne (tak ako to prinášal život) sa zaviedli do dopravného systému rôzne riešenia ako napr. zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD), avšak  bez zohľadňovania a rešpektovania toho, čo prikazovali príslušné normy pre vedenie hromadných dopráv na zbernej komunikácii. Obdobne sa nie v plnej miere rešpektovali parametre bezpečnosti cestnej premávky, napríklad aj tým, že sa zastávky umiestňovali v jazdných pruhoch, pred križovatkami, a podobne. Preto pri rozhodnutí o rekonštrukcii uvedenej križovatky bolo nevyhnutné zabezpečiť, aby zodpovedný projektant riešil potrebu zvýšenia priepustnosti križovatky za súčasného rešpektovania platných slovenských technických noriem (STN)  a zároveň odstránil existujúce nedostatky.

Premiestnenie zastávky MHD zásadne neskomplikovalo dopravnú obslužnosť danej lokality, aj keď čiastočne znížilo dopravný komfort obyvateľov niektorých ulíc tohto sídliska. Aj samotný projekt predbežne počítal s náhradným riešením zástavky pre linku č. 3 na Komenského ulici so súčasným presmerovaním tejto linky z Ulice sv. Jakuba na  Komenského a Ťačevskú ulicu, s príjazdom k nemocnici v opačnom smere a pokračovaním na Bardejovskú Zábavu cez Ulicu Kpt. Nálepku alebo variantom výstavby zastávkového pruhu na samotnej Ulici sv. Jakuba bez nutnosti presmerovania linky č. 3.

Riešenie premiestnenia zastávky MHD tak vychádza z celkového riešenia minuloročnej rekonštrukcie jestvujúcej križovatky ulíc. Komenského -  Mlynská - Sv. Jakuba, ktorou sa mal  zabezpečiť:

Uvedené kritériá sú o to významnejšie, že sa jedná o križovatku s vysokou intenzitou  chodcov v smere k nemocnici, k centru Sídliska Obrancov mieru i samotného centra mesta.

Celkové riešenie danej stavby, vrátane riešenia zastávok MHD, plne rešpektuje platné normy a predpisy platné pre danú oblasť (STN 73 6110 - Projektovanie ciest a diaľnic ako aj STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách a nadväzného TP 04/2004 - Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách).

Vzhľadom na riešenie živičných krytov v súvislosti s realizáciu horúcovodných rozvodov v meste pri budovaní kogeneračnej jednotky mesto nakoniec pristúpilo na variant riešenia výstavby zastávkového pruhu a zástavky MHD  na samotnej Ulici. sv. Jakuba bez nutnosti presmerovania linky č. 3. Tieto práce sa naplno rozbehli v uplynulých dňoch, aj keď ich priebeh komplikuje nie vždy priaznivé počasie. V rámci tejto „dostavby“ prebehnú aj následné práce na skvalitnenie peších komunikácií v danej lokalite (výmena starých cestných obrubníkov za nové, realizácia nových krytov chodníkov ako aj realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia na Ulici Sv. Jakuba), čo taktiež v nemalej miere prispeje k skvalitneniu tohto dôležitého pešieho ťahu.