Prečítané: 11470x

V malej zasadačke mestského úradu sa dnes (24. 5.) uskutoční zasadnutie komisie školstva, telesnej kultúry a športu mestského zastupiteľstva, ktorú zvolal jej predseda PaedDr. Anton Blajsko. Členovia komisia si na nej okrem iného vypočujú informáciu vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Ing. Miroslava Bujdu o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl  pre nastávajúci školský rok 2010/2011,

ako aj správu o prijatých žiadostiach na poskytnutie dotácie na 2. polrok tohto roka v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 68/2005 o poskytovaní dotácií. Ďalšou informatívnou správou, ktorou sa bude komisia školstva a telesnej kultúry na dnešnom zasadnutí venovať, je správa o príprave a zabezpečení údržby škôl a školských zariadení počas letných prázdnin. Začiatok rokovania je o 14. hod..

 

S rovnakým začiatkom, avšak v iných priestoroch (na oddelení správy majetku mestského úradu, 2. poschodie, č. d. 30) sa dnes uskutoční aj zasadnutie komisie správy majetku mestského zastupiteľstva. V programe rokovania komisie, ktorú zvolal jej predseda Ing. Ján Motyka, bude najmä návrh nakladania s majetkom mesta a diskusia.