Prečítané: 11630x
V čase letných prázdnin (od 1. 7. do 31. 8.) majú materské školy,  ktorých zriaďovateľom je mesto Bardejov, obmedzenú prevádzku. V tomto čase sa v priestoroch materských škôl vykonávajú údržbárske a sanitačné práce, zamestnanci materských škôl si čerpajú zaslúženú dovolenku. Z týchto dôvodov sme zredukovali prevádzku materských škôl tak, aby sme zabezpečili starostlivosť o deti tých rodičov, ktorí si túto starostlivosť nemôžu zabezpečiť sami. Prevádzka materských škôl v čase letných prázdnin bude nasledovná:

Do týchto materských škôl budú dochádzať deti zo všetkých materských škôl, ktorých zriaďovateľom je  mesto Bardejov. Pre to, aby mohlo dieťa dochádzať v čase letných prázdnin do materskej školy, je potrebné, aby rodič nahlásil dieťa na tú materskú školu, ktorá je v danom čase v prevádzke. Prihlásiť dieťa rodič môže u riaditeľky materskej školy na adrese:

Základnou podmienkou na zaradenie dieťaťa do materskej školy je úhrada poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 20 €/ 1 mesiac a poplatku za stravu vo výške 1 €/  deň. Poplatky sa platia na celý mesiac vopred.

Bližšie informácie o prázdninovej prevádzke môžete získať na materských školách, prípadne na OŠaTK MsÚ v Bardejove na tel. č.: 4710 324, 4710 233.