Prečítané: 6328x

Na deň 19. augusta 2010 o 9, 00 hod. zvolal primátor mesta už po 53. krát rokovanie členov Mestskej rady v Bardejove. V programe rokovania okrem iného  je aj  prerokovanie Plnenia rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií, obchodných spoločností a organizácií mesta za I. polrok 2010.

 

 

Na rokovanie je predložený aj návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh nakladania s majetkom mesta, návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 a poslanci sa budú zaoberať aj Informatívnou správou o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2010/2011.