Prečítané: 7394x

minv_kult_bjV rámci grantovej schémy Ministerstva kultúry SR pre oblasť ochrany pamiatkového fondu bolo Mesto Bardejov úspešné v dvoch neinvestičných projektoch.

 Zámerom prvého projektu s názvom „Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov“ je naplnenie povinností vyplývajúcich pre mesto Bardejov z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO z roku 1972, ktorými sú identifikácia, ochrana, konzervácia, prezentácia a odovzdávanie kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty budúcim generáciám.

Výsledkom projektu bude vypracovaný dokument tzv. manažment plán lokality UNESCO, ktorý bude obsahovať veľmi podrobnú textovú a obrazovú dokumentáciu pamäťového fondu v  meste Bardejov v rozsahu jeho identifikácie, popisu a analýz, zhromaždenia historických a súčasných máp, fotiek, štatistík, prieskumov legislatívnych možností pre ochranu ako aj jej financovanie, definovania cieľového stavu úrovne pamiatok vrátane spôsobu ako to dosiahnuť.

Projekt  je rozdelený do dvoch etáp – prvá (analytická) časť sa zrealizuje v roku 2011 a druhá (rozvojová), do konca roka 2012.

 Druhý projekt s názvom: „Bardkontakt 2011 – ochrana pamiatkového fondu“ je taktiež zameraný na ochranu pamiatkového fondu a pamiatkových území, avšak v širšom – národnom a medzinárodnom meradle. Jeho výstupom oproti predošlému projektu už nebude dokument, ale  realizácia aktivít, ktorými sa vytvorí odborný priestor a organizačné zabezpečenie pre výmenu skúseností a poznatkov pre následnú aplikáciu v praxi, nielen pre našich, ale aj zahraničných odborníkov a odbornú verejnosť.

Jedná sa o nasledovné aktivity: