HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XVIII. Zasadnutie MsZ, konaného dňa 25.06.2013


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Záver - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 3
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove - k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 4
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove - č. 26/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ v Bardejove č. 1-22/2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 5
Správa o výsledkoch kontroly - k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontroly - č. 27/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (obdobie marec - máj 2013)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 7
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta - k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
PaedDr. Anton Blajsko      


Číslo hlasovania: 8
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta Bardbyt, s. r. o., - č. 28/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Výročnú správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o. o plnení technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a prehľad opráv, údržby bytov a nebytových priestorov za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 9
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta Bardbyt, s. r. o., - č. 28/2013: MsZ A) berie na vedomie 2. Správu o činnosti Dozornej rady obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o., Moyzesova 7, Bardejov za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 10
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta Bardbyt, s. r. o., - č. 28/2013: MsZ B) schvaľuje 1. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardbyt, s. r. o. vo výške 17 % z vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 11
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta Bardterm, s. r. o., - č. 28/2013: MsZ A) berie na vedomie 3. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 12
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta Bardterm, s. r. o., - č. 28/2013: MsZ A) berie na vedomie 4. Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 13
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta Bardterm, s. r. o., - č. 28/2013: MsZ B) schvaľuje 2. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardterm, s. r. o. vo výške 19 % z vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter  Slavomír Hudák
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 14
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta BTS, s. r. o. - č. 28/2013: MsZ A) berie na vedomie 5. Správu o hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 31. 12. 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 15
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta BTS, s. r. o. - č. 28/2013: MsZ A) berie na vedomie 6. Správu o činnosti Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 16
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta BTS, s. r. o. - č. 28/2013: MsZ A) berie na vedomie 6. Stanovisko Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k Správe o hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 17
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a správa o činnosti Dozorných rád obchodných spoločností mesta BTS, s. r. o. - č. 28/2013: MsZ B) schvaľuje 3. Odmenu konateľovi Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. vo výške 15 % z vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková
Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter  Slavomír Hudák Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 18
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 - k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 19
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 - č. 29/2013: MsZ A) schvaľuje 1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 podľa prílohy č. 1, 2. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 2, 3. Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 podľa prílohy č. 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 20
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Bardejov k 31.12.2012 - č. 29/2013: MsZ B) berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 21
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 22
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 23
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 24
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
MUDr. Jozef Halecký      


Číslo hlasovania: 25
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 26
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 27
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 28
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. body 2, 5, 6, ; Podnájom nehnuteľného majetku mesta v časti II. body 1, 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 29
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - č. 30/2013: MsZ A) schvaľuje 1. uzavretie nájomnej zmluvy pre Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, pracovisko Prešov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 30
Návrh nakladania s majetkom mesta - k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 31
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností v bode č. 6 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov, Kellerova 2, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 32
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností v bode č. 7 Jozef Molčan a manž. Viera Molčanová, ul. Sady 24, Dlhá Lúka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 33
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností v bode č. 8 Miroslava Švorcová rod. Staňková, J. Grešáka 4, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 34
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností v bode č. 9 Jozef Sliva, Pod Šibeňou horou 57, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 35
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje II. Zámenu nehnuteľností v bode č. 12 BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 36
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom pozemkov v bode č. 13 Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 37
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje VII. Doplnenie a zmena uznesení MsZ v bode č. 17 XAWAX, spol. s r.o., Radničné námestie č. 37, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 38
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ B) berie na vedomie informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží pod bodmi I.-1, 2, 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 39
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností v bodoch č. 5, 10, 11; V. Odkúpenie nehnuteľností v bode č. 14; VI. Zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti BTS, s.r.o., Bardejov v bode č. 15; VII. Doplnenie a zmena uznesení MsZ v bode č. 16; VIII. Súhlas na uloženie STL plynovodu do pozemku vo vlastníctve mesta v bode č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 40
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností v bode č. 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 41
Návrh nakladania s majetkom mesta - č. 31/2013: MsZ A) schvaľuje I. v bode č. 4 vypísanie opakovanej obchodnej verejnej súťaže podľa prílohy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
RNDr. Vladimír Savčinský      


Číslo hlasovania: 42
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti pre správu mestských lesov - k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 43
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti pre správu mestských lesov - č. 32/2013: MsZ A) zakladá 1. Obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Mestské lesy Bardejov, s. r. o. so sídlom Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, B) schvaľuje 1. 100 % majetkovú účasť Mesta Bardejov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. vo forme peňažného vkladu vo výške 5.000,- eur, 2. Zástupcu do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. - konateľa: Ing. Vladimíra Zoľaka, 3. Zástupcov do kontrolného orgánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. - dozornú radu: RNDr. Vladimír Savčinský, RNDr. Marcel Tribus, Bc. Jozef Guliga, 4. Zakladateľskú listinu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. bez pripomienok, D) ukladá 1. Prednostovi MsÚ - zabezpečiť všetky náležitosti k podaniu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a následne podanie návrhu na príslušný registrový súd do Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Pavol Gmitter JUDr. Eva Hudáková Mgr. Ján Mika
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 44
Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov - k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter    


Číslo hlasovania: 45
Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov - č. 33/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Odvolanie p. Andreja Čecha z funkcie konateľa spol. Bardterm, s. r. o. s účinnosťou k 30. 6. 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Zdržali sa:
PaedDr. Anton Blajsko      


Číslo hlasovania: 46
Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov - č. 33/2013: MsZ A) schvaľuje 2. Vymenovanie Ing. Márie Vaňkovej do funkcie konateľky spol. Bardterm, s. r. o. s účinnosťou k 1. 7. 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter Mgr. Slavomír Krok


Číslo hlasovania: 47
Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov - č. 33/2013: MsZ A) schvaľuje 3. Konateľke spol. Bardterm, s. r. o. Ing. Márii Vaňkovej mesačnú odplatu vo výške 2006,00 eur (z toho konateľka 680,00 eur, riaditeľka 1326,00 eur).
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter  Slavomír Hudák
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 48
Schválenie a financovanie projektov mesta - k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 49
Schválenie a financovanie projektov mesta - č. 34/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia: Zdravé mestá pre projekt: "Prevencia povodní a sucha v urbanizovanom prostredí mesta Bardejov", 2. Realizáciu projektu " Prevencia povodní a sucha v urbanizovanom prostredí mesta Bardejov" po schválení žiadosti o NFP, 3. Financovanie projektu "Prevencia povodní a sucha v urbanizovanom prostredí mesta Bardejov" vo výške minimálne 15 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 177 000,00 eur
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Zdržali sa:
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 50
Schválenie a financovanie projektov mesta - č. 35/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPIS - 2013/1.2/05 pre projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov - služba občanovi", 2. Realizáciu projektu "Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov - služba občanovi" po schválení žiadosti o NFP, 3. Financovanie projektu " Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov - služba občanovi" vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 80 000,00 eur z vlastných, resp. úverových zdrojov, 4. Financovanie prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu "Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov - služba občanovi" vo výške max. 120 000 eur ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Zdržali sa:
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 51
Návrh Všeobecne záväzných nariadení Mesta Bardejov o zrušení CVČ - k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 52
Návrh Všeobecne záväzných nariadení Mesta Bardejov o zrušení CVČ - č. 36/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 130/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy, Komenského 23, 085 13 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 53
Návrh Všeobecne záväzných nariadení Mesta Bardejov o zrušení CVČ - č. 36/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 131/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 54
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov ş čislo 12, 22, 23 - k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Miroslav Bejda Ing. Andrej Gmitter    


Číslo hlasovania: 55
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov čislo 12 - č. 37/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko Obv. úradu, odboru výst. a byt. politiky Prešov č. j. Pb-Po-OVBP-2013/563/2384 zo dňa 21.6.2013 ..., 2. Správu o obstarávaní a o prerokovaní územného plánu mesta, B) schvaľuje 1. Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.12 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 132/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP M Bardejov zmena č.12 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, 3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, C) odporúča - zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.12..., - spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č.12..., - označenie textovej časti ..., - spracovať registračný list ÚPN M Bardejov...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Miroslav Bejda Ing. Andrej Gmitter    


Číslo hlasovania: 56
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov čislo 22 - č. 38/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko Obv. úradu, odboru výst. a byt. politiky Prešov č. j. ObÚ-Po-OVBP-2013/561/23344 zo dňa 21.6.2013 ..., 2. Správu o obstarávaní a o prerokovaní územného plánu mesta, B) schvaľuje 1. Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.22 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 133/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP M Bardejov zmena č.22 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, 3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, C) odporúča - zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.22..., - spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č.22..., - označenie textovej časti ..., - spracovať registračný list ÚPN M Bardejov...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Miroslav Bejda Ing. Andrej Gmitter    


Číslo hlasovania: 57
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov čislo 23 - č. 39/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko Obv. úradu, odboru výst. a byt. politiky Prešov č. j. Obú-Po-OVBP-2013/562/2335 zo dňa 21.6.2013 ..., 2. Správu o obstarávaní a o prerokovaní územného plánu mesta, B) schvaľuje 1. Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.23 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 134/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP M Bardejov zmena č.23 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, 3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, C) odporúča - zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.23..., - spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č.23..., - označenie textovej časti ..., - spracovať registračný list ÚPN M Bardejov...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Miroslav Bejda Ing. Andrej Gmitter    


Číslo hlasovania: 58
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov zadanie pre spracovanie štúdie 18/2013 - k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková
Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv MUDr. Ján Fotta    

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 59
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov zadanie pre spracovanie štúdie 18/2013 - č. 40/2013: MsZ A) súhlasí 1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) a Regulačného plánu centrálnej mestskej zóny Bardejov (RP CMZ Bardejov): a)..., b)..., c)..., d)..., 2. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií Mesta Bardejov podľa bodu č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Ing. Peter Petruš RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 60
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 - k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký    


Číslo hlasovania: 61
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 - č. 41/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 62
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013 - k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký    


Číslo hlasovania: 63
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013 - č. 42/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký    


Číslo hlasovania: 64
Správa o súdnych sporoch mesta - k bodu č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter    


Číslo hlasovania: 65
Správa o súdnych sporoch mesta - č. 43/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o súdnych sporoch mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter    


Číslo hlasovania: 66
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 - k bodu č. 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 67
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 - č. 44/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 68
Výročná správa Komunitnej nadácie za rok 2012 - k bodu č. 20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 69
Výročná správa Komunitnej nadácie za rok 2012 - č. 45/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Výročnú správu Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 70
Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2012: Prima banka Slovensko, a. s., Ekobard, a. s., VVS, a. s. - k bodu č. 21
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 71
Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2012: Prima banka Slovensko, a. s., Ekobard, a. s., VVS, a. s. - č. 46/2013: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou Mesta Bardejov za rok 2012: Prima banka Slovensko, a. s., Ekobard, a. s., VVS, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
MUDr. Jozef Halecký      


Číslo hlasovania: 72
Návrh na udelenie čestného občianstva pre Jozefa Grešáka in memoriam - k bodu č. 22
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 73
Návrh na udelenie čestného občianstva pre Jozefa Grešáka in memoriam - č. 47/2013: MsZ A) schvaľuje 1. Udelenie ocenenia - čestný občan in memoriam Jozefovi Grešákovi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik