HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXVIII. Zasadnutie MsZ, konaného dňa 15.07.2014
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Voľba návrhovej komisie podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 3
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Bardejove - zánik mandátu poslanca MsZ, vyhlásenie nastúpenia náhradníka polsanca MsZ - Uznesenie č. 62/2014 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Zánik mandátu poslanca PhDr. Jána Miku v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo volebnom obvode č. 1, B) vyhlasuje 1. Nastúpenie náhradníka Ing. Milana Benku v zmysle § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove za volebný obvod č. 1 s počtom získaných 441 platných hlasov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 4
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Bardejove - sľub poslanca MsZ - Uznesenie č. 62/2014 - M: MsZ C) konštatuje, že 1. Ing. Milan Benka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 5
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Bardejove - odvolanie poslanca z funkcií, odvolanie neposlanca z funkcie - Uznesenie č. 62/2014 - M: MsZ D) odvoláva 1. PhDr. Jána Miku z funkcie - člena komisie spoločenských vecí a kultúry MsZ v Bardejove, člena komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejove, člena Rady školy MŠ Komenského 24, Bardejov ako zástupcu mesta, člena Rady školy ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov ako zástupcu mesta, 2. Ing. Milana Benku z funkcie člena finančnej komisie MsZ v Bardejove - neposlanca
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 6
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Bardejove - voľba poslanca do funkcií, delegovanie poslanca do funkcií - Uznesenie č. 62/2014 - M: MsZ E) volí 1. Ing. Milana Benku ako poslanca MsZ do funkcie - člena komisie spoločenských vecí a kultúry MsZ v Bardejove, člena komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejove, F) deleguje 1. Ing. Milana Benku ako zástupcu mesta za člena Rady školy - MŠ Komenského 24, Bardejov a ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Ing. Milan Benka      

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 7
Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre oľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 ş 2018 - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 8
Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre oľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 ş 2018 - Uznesenie č. 63/2014 - M: MsZ A) schvaľuje 1. 9 volebných obvodov a 25 poslancov pre Voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov v roku 2014 na volebné obdobie 2014 - 2018 podľa prílohy č. 1, 2. Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 - 2018 vo výške úväzku 1.0 (jeden plný úväzok)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 9
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 10
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 64/2014 - M: MsZ A) schvaľuje III. Zmenu nájomcu bod 3. Partizán Bardejov ş Občianske združenie, Družstevná 1, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 11
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 64/2014 - M: MsZ A) schvaľuje IV. Zriadenie vecného bremena bod 4. Východoslovenská distribučná , a.s. Mlynská 31, Košice, I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku mesta 1. Predaj pozemku v Bardejovských Kúpeľoch
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 12
Prerokovanie protestu prokurátora - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 13
Prerokovanie protestu prokurátora - Uznesenie č. 65/2014 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov č. Pd 29/14/7701-2 zo dňa 13. 6. 2014 proti čl. 7 bodu 2, čl. 8 bodu 1, čl. 9 bodom 1 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov; B) vyhovuje 1. Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov č. Pd 29/147701 - 2 zo dňa 13. 6. 2014, čl. 7, bodu 2, č. 8 bodu 1, čl. 9 bodom 1 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov; C) ukladá 1. Prednostovi MsÚ v Bardejove - predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove Návrh na zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov, ktorým sa zruší čl. 7 bod 2, čl. 8 bod 1, čl. 9 body 1 a 3 tohto nariadenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 14
Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
Ing. Milan Benka      

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 15
Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 - Uznesenie č. 66/2014 - M: MsZ A) schvaľuje 1. V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
Ing. Milan Benka      

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 16
Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2014 - Uznesenie č. 66/2014 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2014 podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Milan Benka PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Pavol Gmitter Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Andrej Havrilla