Prečítané: 26810x

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
 ŽP5543/2019  03.09.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  8 ks drevín, druh: 3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) a 5 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) rastúcich v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo C KN 1605/56 druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Kijovská Veronika, trvale bytom Pod Kútmi 2368/12, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka   

Dôvod žiadosti: Výstavba rodinného domu.

ŽP5115/2019 25.07.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  1  ks Smrek pichľavý ( Picea pungens ) - rastúca na pozemku  parcelné čísla CKN 5167/51, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 08/5 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici A.Svianteka 26, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých priestoroch a poškodzovaním fasády bytového domu. Predmetná drevina rastie v tesnom dotýku s fasádou.

 

ŽP5513/2019 30.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  5ks drevín, druh: 5 ks Jedľa sibirská ( Abies sibirica ) rastúci v kat. území Bardejov  ( záhradkárska lokalita ), na pozemku parcelné číslo C KN 4757/218 druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Jozef Jalč a Mária Jalčová, Pod Papierňou 57, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Výstavba záhradkárskej chaty.

 

ŽP5625/2019 09.09.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  5ks drevín, druh: 5 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) a 50 m2 krivitého porastu,  rastúcich v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo C KN 1605/59 druh pozemku:orná pôda, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: MUDr. Katarína Holtmanová, J.Švermu 1, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Výstavba rodinného domu + inžinierske siete.

     
ŽP5759/2019 18.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 23 ks drevín a 150m2 náletových drevín, druh:  1  ks Borovica lesná ( Pinus silvestris ),  2 ks Borovica Banksova ( Pinus banksiana ), 10 ks Javor horský ( Acer pseudoplatanus ), 1 ks Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ), 2 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ), 6 ks Topoľ osika ( populus tremula ), 1 ks Vŕba biela ( Salix alba )  a 150m2 náletových drevín - zmiešaný porast ( Vŕba biela, Svíb krvavý, Hloh obyčajný,Bršlen európský ) - rastúce na pozemku  parcelné čísla CKN 4988/24, v k.ú. Bardejov ( areál firmy EKOBARD, a.s. ), druh pozemku : ostatné plochy, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 08/5 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v hustom zápoji v tesnej blízkosti budovy, majú poškodené koruny, z veľkej časti ide o náletové jedince. Za objektom triediacej linky sa bude realizovať obslužná plocha a komunikácia pre vozidlá kvôli rozšíreniu prevádzky o skládku komunálneho odpadu.

 
     
     
     
     
     
     

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 18.09.2019  13:05 anna.fedorova@bardejov.sk