Prečítané: 2035x

späť

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území mesta.

 Základom dane je počet prenocovaní.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné ubytovanie poskytuje.

Sadzba dane

Sadzba dane je 1,50 € za osobu a prenocovanie. Sadzba dane u osôb v hmotnej núdzi a pre osoby, ktoré sa prechodne ubytujú v ubytovacom zariadení na základe liečebného poukazu typu A je 0,10 € za osobu a prenocovanie.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodený/á:
- študent študujúci na území mesta Bardejov prechodne ubytovaný v študentskom domove
- osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň za ubytovanie vyrubí správca dane rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný podať oznámenie na predpísanom tlačive o prevádzkovaní zariadenia do 30 dní odo dňa začatia činnosti na oddelení daní a poplatkov a vyplniť registračný list k dani za ubytovanie. Zároveň je prevádzkovateľ povinný pri registrácii predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého prevádzkovateľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.

Ak príde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na predpísanom tlačive správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Prevádzkovateľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu a sídla.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predkladať správcovi dane mesačný výkaz o počte prenocovaní do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a to aj v prípade, ak mu v príslušnom kalendárnom mesiaci nevznikla daňová povinnosť.