Prečítané: 8284x

späť

Územné konanie

Územné konanie začína príslušný stavebný úrad - Mesto Bardejov na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (napr. zák. č. 24/2006 Z.z.). V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické a  fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.       054/ 4862 162
fax       054/472 2476
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy:

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína príslušný stavebný úrad - Mesto Bardejov na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.       054/ 4862 162
fax       054/ 472 2476
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy:

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad - Mesto Bardejov kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh (žiadosť) stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 4862 162
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy:

Zmena stavby pred jej dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína príslušný stavebný úrad - Mesto Bardejov na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 486 2162
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy:

Povolenie zmeny užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie príslušného stavebného úradu - Mesta Bardejov o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 486 2162
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ 

Súvisiace predpisy:

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie príslušného stavebného úradu - Mesta Bardejov. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania výstavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.

Účastníkmi konania o odstránení stavby sú právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 486 2162
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ 

Súvisiace predpisy: Územnoplánovacia dokumentácia mesta Bardejov.

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, je v zmysle § 71 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku nutné povolenie príslušného stavebného úradu - Mesta Bardejov:
- pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 486 2162
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: do 30 dní

Správny poplatok: 49,50 € / za každé jednotlivé zariadenie, platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

Súvisiace predpisy:

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky IS

Drobné stavby sa môžu stavať iba na základe ohlásenia príslušnému stavebnému úradu -  Mestu Bardejov. Za drobnú stavbu sa považujú aj prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Mesto Bardejov podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia Mesta Bardejov, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 486 2162
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: Bez poplatku

Súvisiace predpisy:

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác

Stavebné úpravy ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti a udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia príslušnému stavebnému úradu - Mestu Bardejov.

Mesto Bardejov podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav alebo udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované stavebné úpravy a udržiavacie práce môže stavebník vykonať až po obdržaní písomného oznámenia Mesta Bardejov, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 4862 162
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: Bez poplatku

Súvisiace predpisy:

Ohlásenie stavebných úprav - bytu, bytového jadra

Stavebné úpravy ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia príslušnému stavebnému úradu -  Mestu Bardejov.

Mesto Bardejov podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po obdržaní písomného oznámenia Mesta Bardejov, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:       054/ 486 2162
e-mail: zivotne@bardejov.sk 

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: Bez poplatku

Súvisiace predpisy: