Prečítané: 7560x

späť

Nahlásenie nelegálnej skládky

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Mestskom úrade v Bardejove.

Potrebné doklady
- Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu

Vybavuje - MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel. 054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Správny poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.

Pri vypracovávaní POH je pôvodca odpadu povinný predložiť POH a požiadať o vyjadrenie Mesto Bardejov.

Potrebné doklady
- Žiadosť o vyjadrenie k POH
- Vlastný program odpadového hospodárstva

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.: 054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: do 30 dní

Správny poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:

Súhlas na povolenie / zriadenie / uvedenie do prevádzky MZZO

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia - Mesto Bardejov o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:   054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: do 30 dní

Správny poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:

Výrub dreviny

Výrub dreviny povoľuje, na základe písomnej žiadosti, príslušný orgán ochrany prírody - Mesto Bardejov. Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :
    a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
    b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
    c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 76a) a záhradkárskych osadách,
    d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody 77) na majetku,
    e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)
    f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
    g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
    h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
    i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom 78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
    j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Potrebné doklady:

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:  054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy: