Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Vydanie matričných dokladov - rodných, sobášnych a  úmrtných listov

 • matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách).

Poplatok: 7 eur za každý ďalší výpis (zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Nahliadnutie do matriky za každý zväzok 3 eur.

Lehota na vybavenie: na počkanie

 • matričný doklad s viacjazyčným štandardným formulárom pre krajiny EÚ, v úradnom jazyku krajín EÚ

Poplatok: 14 eur za každý doklad

Narodenie dieťaťa

Vybavenie rodného listu pri narodení dieťaťa

Od 1.7.2022 už nie je povinné podkladať v pôrodnici sobášny list rodičov

Rodičia novonarodeného dieťaťa (zosobášení, alebo určili otcovstvo pred narodením dieťaťa a slobodná matka) môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky:

-obaja rodičia alebo slobodná matka podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa na pôrodnici. V prípade, že otec dieťaťa nepodpíše dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici musí prísť osobne na matričný úrad, predloží občiansky preukaz a podpíše dohodu o mene a priezvisku  na matrike. Matrika vydá rodný list dieťaťa.

 • nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením predložia: - občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok orozvode, vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)
 • ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky - otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa

Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade. Zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine

Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku

Uzavretie manželstva

 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byť prítomní obaja snúbenci.

Občania SR predložia tieto doklady:

 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok orozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu opovolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov

 • rodný list
 • doklad osobnom stave, nie starší ako šesť mesiacov zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti snúbencami

 • Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu  v Bardejove vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci  matričnom úrade v Bardejove.

Sobášne dni sú štvrtok a sobota určené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove. Mimo sobášnych dní je možné uzavrieť manželstvo  za poplatok. Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 100 eur

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR  pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt - 30 eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby - 30 eur

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 280 eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti -  100 eur

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt -  280 eur

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

K oznámeniu o prijatí skoršieho priezviska po rozvode je potrebné predložiť:

 • rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
 • lehota na oznámenie je trojmesačná po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva
 • oznámenie sa podáva na matričnom úrade, kde bolo rozvedené manželstvo uzavreté

Bez poplatku

Úmrtie občana

Vybavenie úmrtia nebohého, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Bardejov

Je potrebné predložiť tieto doklady:

 • list oprehliadke mŕtveho 2x, vystaveného prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz nebohého

Lehota na vybavenie: bez poplatku a na počkanie

Zápis matričnej udalosti občana SR, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky možno podať na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan SR trvalý pobyt.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky 15 eur

Predkladá tieto doklady:

 • cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského
 • občiansky preukaz prípadne cestovný pas
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu oudelení ŠO SR

Zoznam prekladateľov je uverejnený na stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia

Lehota na vybavenie: do troch mesiacov a bez poplatku

Zápis do Osobitnej matriky v Bratislave sa vykonáva do troch mesiacov.

Osvedčovanie

Osvedčovanie podpisov a listín

 • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
 • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

 Obec nevykonáva osvedčenie

 • listín, ktoré majú byť použité v cudzine
 • občianskych preukazov, služobných preukazov, technických preukazov a pod.
 • geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 • listín, na ktoré je potrebné odborné posúdenie - mapy, geometrické plány
 • ak sa listina nezhoduje s originálom
 • listín v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa na český jazyk

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis - 2 eur

Osvedčenie fotokópie za každú stranu - 2 eur

Český text - 4 eur

Upozornenie:  Posledného klienta vybavíme 15 minút pred koncom úradných hodín.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám