Prečítané: 4584x

Sociálna pomoc občanom mesta

Sociálna pomoc a sociálna ochrana sú súčasťou starostlivosti mesta o potreby svojich obyvateľov. Samospráva ju vykonáva pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a keď si nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.

Na sociálnom oddelení Mestského úradu v Bardejove je možné požiadať o:


Mesto Bardejov v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len JDHN) občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov.

O JDHN môže občan požiadať, ak spĺňa podmienky stanovené Smernicou primátora mesta o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a:
- má trvalý pobyt v meste Bardejov
- plní si platobné povinnosti voči mestu (nájom, miestne dane a poplatky a pod.)
- má právoplatné Rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že je v hmotnej núdzi

JDHN je nenároková sociálna pomoc.

 
Žiadosť nájdete v kolónke: Dokumenty a tlačivá  

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/4862 107

 


Každý občan, ktorý má na území mesta Bardejov trvalý pobyt, môže sa na sociálne oddelenie obrátiť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení bývania, ak chce požiadať:

- o pridelenie mestského nájomného bytu
- o prechod nájmu bytu
alebo chce riešiť zmenu týkajúcu sa bývania a požiadať:
- o podnájom mestského nájomného bytu po dohode s nájomcom
- o kúpu mestského bytu
- o vzájomnú výmenu mestských nájomných bytov.

Vykonávanie všetkých zmien týkajúcich sa bývania sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou.

Základné podmienky pre prideľovanie nájomných bytov upravuje VZN mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.

Žiadosti nájdete v kolónke: Dokumenty a tlačivá  

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/4862 106

 


01.01.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu.


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu môže občan s trvalým pobytom v meste Bardejov požiadať na  predpísanom tlačive nachádzajúcom sa v kolónke Dokumenty a tlačivá.

Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná, terénna a pobytová. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na predpísanom tlačive (žiadosť - v prílohe).
Občan má možnosť požiadať Mesto Bardejov o tieto sociálne služby:
- opatrovateľskú službu
- umiestnenie v zariadení pre seniorov
- umiestnenie v dennom stacionári
- umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby

Žiadosti nájdete v kolónke: Dokumenty a tlačivá  

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/4862 101

 


Jednou z výhod sociálnej pomoci  poskytovaných nad rámec zákona, je poskytovanie finančného  príspevku  na spoločné stravovanie. Zabezpečenie stravovania je sociálna služba, ktorú mesto poskytuje pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodkov.

Záujemca, ktorý má záujem o príspevok na stravovanie, môže osobne požiadať na sociálnom oddelení Mestského úradu v Bardejove (dvorná čast B, prízemie, č. dv. 21) príspevok na stravovanie do týchto zariadení:

Povinnou prílohou žiadosti je doklad o aktuálnej výške dôchodku.

Finančný príspevok sa poskytuje v zmysle Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta.

Žiadosť nájdete v kolónke: Dokumenty a tlačivá  

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/4862 106

 


Mesto pri svojej rozsiahlej činnosti podporuje aj aktivity neziskových organizácii a občianskych združení a to formou poskytovania dotácii.
Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej mesto nie je zakladateľom a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktorý pôsobí a vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.

Na základe písomnej žiadosti (konkrétneho projektu – na predpísanom tlačive) mesto môže poskytnúť finančnú dotáciu len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Podmienky poskytnutia dotácii sú stanovené vo VZN mesta Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií a v Zásadách na realizáciu ustanovení VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií

Žiadosti nájdete v kolónke: Dokumenty a tlačivá  

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/4862 106