Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Ako vybaviť zvniknuté situácie na mestskom úrade súvisiace so životným prostredím.

Ako vybaviť zvniknuté situácie na mestskom úrade súvisiace so životným prostredím.

Nahlásenie nelegálnej skládky

 

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Mestskom úrade v Bardejove.


Potrebné doklady

- Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu


Vybavuje

MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt

tel. 054/ 4862 163

e-mail: zivotne@bardejov.sk


Doba vybavenia:

na počkanie

 

Správny poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu
 • VZN č. č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území

mesta Bardejov

 • VZN č. 94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov

 

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

 

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.

Pri vypracovávaní POH je pôvodca odpadu povinný predložiť POH a požiadať o vyjadrenie Mesto Bardejov.


Potrebné doklady

- Žiadosť o vyjadrenie k POH
- Vlastný program odpadového hospodárstva


Vybavuje

MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

 

 

Kontakt

tel.       054/ 4862 163

e-mail: zivotne@bardejov.sk 


Doba vybavenia:

do 30 dní

Správny poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov

Súhlas na povolenie /  zriadenie / uvedenie do prevádzky MZZO

 

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia - Mesto Bardejov o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o súhlas na zriadeniu/zmene/užívaniu stavby MZZO  (tlačivo) alt 36.50 Kb
 • Projektová dokumentácia riešiaca malý zdroj znečistenia ovzdušia
 • Preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 478/2002 Z.z.  o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší))

 

Vybavuje

MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

 

Kontakt

tel.   054/ 4862 163

e-mail: zivotne@bardejov.sk


Doba vybavenia:

do 30 dní

Správny poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • VZN č.10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

Výrub dreviny

Výrub dreviny povoľuje, na základe písomnej žiadosti, príslušný orgán ochrany prírody - Mesto Bardejov. Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,

e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Potrebné doklady

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
 • list vlastníctva na pozemky, ktorých sa táto žiadosť týka
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva  z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
 • kópia katastrálnej mapy alebo iného dokladu, umožňujúcemu identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka
 • doklad o zaplatení správneho poplatku, fyzická osoba - 10,00 €, právnická osoba - 100,00 €
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady (Zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Vybavuje

MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

 

Kontakt

tel.  054/ 4862 163

e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia:
30 - 60 dní

 

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy:

 • VZN č. č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov
 • VZN č. 94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov

 

 

 

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám