Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Mesto Bardejov.

Spolu s rozhodnutím o určení súpisného čísla vydáva Mesto Bardejov aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a  tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu  (tlačivo)   21.50 Kb
  • Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán
  • Stavebné povolenie (ak bola stavba ukončená resp. postavená pred 01.10.1976)
  • Ďalšie predpísané údaje a doklady (Zákon č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb)


Vybavuje

MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

 

 

Kontakt

tel.         054/ 4862 162

fax         054/ 4722 476

e-mail: zivotne@bardejov.sk 


Doba vybavenia:

do 30 dní

 

Správny poplatok:
Bez poplatku

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám