Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

· Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  príslušného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov vydáva  záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb iba v prípade ak tak ustanovuje osobitný predpis.
 
· Určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa riadi Všeobecne  záväzným nariadením  Mesta  Bardejov  č. 147/2015  o  určení  pravidiel času predaja v obchode  a  času  prevádzky  služieb na  území  mesta  Bardejov. V zmysle uvedeného VZN mesto Bardejov nevydáva rozhodnutia o určení prevádzkového času. Prevádzkovatelia sú povinní dodržiavať časové rozmedzia určené v tomto VZN.

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám