Prečítané: 3112x

Informačná povinnosť
Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

Mesto Bardejov poskytuje  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  a  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľ:

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

email:  zodpovedna.osoba@bardejov.sk

 

Zásady ochrany osobných údajov

Mesto Bardejov spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané, vyhlasuje, že spracováva osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne  záväzným  právnym  predpisom  a  ani nebude tieto   predpisy obchádzať, po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca úradu alebo jemu blízkou osobou.

 

Dĺžka uchovávania Vašich osobných údajov

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Práva dotknutej osoby: