Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
PRIMÁTOR MESTA BARDEJOV
─────────────────────────────────
 
 
S M E R N I C A

 

PRIMÁTORA MESTA Č. 1/2006 K UPLATŇOVANIU
ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. O SLOBODE INFORMÁCIÍ

 

Primátor mesta ako štatutárny orgán podľa § 13 ods. 5 zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a  t ú t o  s m e r n i c u :

Čl.1

Úvodné ustanovenia

 • Táto smernica upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám, ktoré je Mesto Bardejov povinné zverejňovať o výkone samosprávy podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (ďalej len zákona).
 • Každá fyzická alebo právnická osoba môže Mesto Bardejov (ďalej len mesto) požiadať o sprístupnenie informácie, ktorú má k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia poskytuje.
   

Čl.2

 

Zverejňovanie informácií

 1. Mesto ako povinná osoba podľa § 2 ods.1 zákona je povinné podľa § 5 zákona zverejniť tieto informácie:

 a) spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a  kompetencie,

 b) organizačnú štruktúru,

 c) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie,

 d) informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh,  podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

 e) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia mesta, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

 f) postup mesta pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov  a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

 g) prehľad najdôležitejších predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu,

 h) sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony,

 ch) sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,

 i) termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva,

 j) zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,

 k) texty predložených návrhov všeobecne záväzných  nariadení mesta pred ich schválením,

 l) texty schválených všeobecne záväzných nariadení mesta,

 m) prehľady o účasti poslancov na zasadnutiach mestského  zastupiteľstva,

 n) výpisy o hlasovaní poslancov mestského zastupiteľstva  po každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 2. Okrem informácií uvedených v ods.1 tohto článku mesto zverejňuje aj ďalšie informácie, a to najmä:

 a) uznesenia mestského zastupiteľstva,

 b) rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok pred jeho schválením,

 c) záverečný účet mesta za príslušný kalendárny rok pred  jeho schválením,

 d) návrh na prijatie úveru pred jeho schválením,

 e) územný plán mesta a jeho zmeny pred ich schválením,

ako aj ďalšie informácie, ak to ustanoví osobitný zákon, iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.  

3. Mesto je povinné zverejniť označenie nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ak tento majetok previedlo, alebo ak tento majetok prešiel do vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu:

 1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 2. adresa pobytu alebo sídlo,
 3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Toto ustanovenie sa nevťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Za nadobúdaciu cenu sa na účely zverejnenia použijú, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za podobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.    

4. Informácie uvedené v odseku 3 tohto článku, sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, a to najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.  

 1. Povinné zverejňovanie informácií v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku sa vzťahuje na prevod alebo prechod majetku, ktorý sa uskutočnil po 2. januári 2006 a na návrhy na začatie konania doručené po 2. januári 2006.

 

Čl.3

Spôsob a rozsah zverejnenia

 Mesto zverejňuje informácie uvedené v čl. 2 najmä týmito spôsobmi:

 a) na úradnej tabuli - informácie uvedené v čl. 2 ods.1  písm. i), k), l), m) a v čl.2 ods. 2 písm. a) - e),

 b) prostredníctvom infokiosku - informácie uvedené v čl. 2  ods.1 písm. a), b),

 c) prostredníctvom internetu - všetky informácie uvedené  v čl. 2, 

d) prostredníctvom infokanálu Bardejovskej televízie -  informácie uvedené v čl. 2 ods.1 písm. a), b), c), d),  e), f), h), ch), i), l), m), n) a v čl. 2 ods. 2 písm. a),

 e) na oddelení vnútorných vecí - informácie uvedené v  čl. 2 ods.1 a v čl. 2 ods. 2 písm. a).

 

Čl.4

Obmedzenia prístupu k informáciám

 1. Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií, alebo patrí do bankového alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, príslušný zamestnanec ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.

 2. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy a informácie o osobných  údajoch  fyzickej  osoby,  ktoré  sú  spracúvané v  informačnom systéme za

podmienok ustanovených osobitným zákonom1), príslušný zamestnanec sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

3. Informácie označené ako obchodné tajomstvo mesto nesprístupní.  

4. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva príslušný zamestnanec tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.

 5. V prípade, ak ide o sprístupnenie informácie, ktorá bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu mesta písomne oznámila, že so sprístupnením nesúhlasí, takáto informácia nebude sprístupnená. Ak na výzvu mesta neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do 7-mich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená.

 6. Na obmedzenie prístupu k informáciám sa v plnom rozsahu použije aj Smernica primátora mesta č. 2/2000 upravujúca povinnosť mlčanlivosti zamestnancov Mesta Bardejov.

 

 

Čl.5

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

 

 1. Všetky žiadosti o sprístupnenie informácie sa evidujú. Centrálnu evidenciu žiadostí vedie sekretariát primátora. Pri evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Registratúrneho poriadku s tým, že jednotlivé organizačné zložky (kancelária primátora, kancelária prednostu, útvar hlavného kontrolóra, jednotlivé oddelenia, mestská polícia a územné detské jasle), ktorým bude žiadosť pridelená na vybavenie, vedú ešte osobitnú evidenciu s uvedením týchto údajov:

 a) dátum podania žiadosti,

 b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia  informácie,

 c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií,  vydanie rozhodnutia alebo

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1/zák. NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

postúpenie žiadosti),

d) podanie opravného prostriedku.

 2. Ak je žiadosť podaná ústne alebo telefonicky, príslušný zamestnanec o nej spíše záznam o prijatí ústnej (telefonickej) žiadosti o informáciu podľa prílohy č. 3  tejto smernice, ktorý obsahuje náležitosti uvedené v ods. 3 tohto článku a tento záznam zaeviduje ako spis vyžiadaním spisového čísla a spisového obalu z podateľne. Pri podaní žiadosti faxom, nie je potrebné vyhotoviť úradný záznam, ale faxový papier je potrebné prefotiť a doložiť do spisu. Pri podaní žiadosti e-mailom sa zaeviduje do spisu hmotná podoba e-mailu.

 3. Každá žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať:

 a) adresáta, t.j. Mesto Bardejov, Radničné nám. č. 16, 085 01 Bardejov,

 b) kto ju podáva

 - ak ide o fyzickú osobu jej meno, priezvisko,  bydlisko, príp. tel. číslo,

 - ak ide o právnickú osobu jej názov alebo obchodné  meno, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a sídlo,

 c) informácie, ktoré žiada sprístupniť,

 d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

 4. Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v ods. 3 tohto článku, bude žiadateľ písomne vyzvaný, aby ju v lehote minimálne 7 dní doplnil. Písomná výzva zároveň bude obsahovať poučenie o tom, ako je potrebné doplnenie urobiť.

 5. V prípade, že napriek výzve, žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nie je možné pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.

 6. Ústnu žiadosť vybavujú volení funkcionári, vedúci zamestnanci a ostatní zamestnanci v rámci svojich kompetencií a náplne práce, po zistení totožnosti žiadateľa z občianskeho preukazu resp. pri právnickej osobe výpisom z obchodného alebo iného registra nie starším ako 3 mesiace.  Ak si zamestnanec nie je istý, či v odpovedi žiadateľovi môže určité informácie poskytnúť alebo nie, prípadne z časových, technických alebo iných dôvodov nemôže odpovedať bezprostredne, vyzve žiadateľa, aby podal žiadosť písomne.

 1. Vybavenie žiadosti je možné týmito spôsobmi:

a) poskytnutím požadovanej informácie - najmä ústne,  nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si  odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na  technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s  požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou,  elektronickou poštou,

 b) odložením žiadosti (podľa § 14 ods. 3 zákona), ak je  žiadosť neúplná a napriek výzve žiadateľ žiadosť  nedoplní,

 c) postúpením žiadosti príslušnej povinnej osobe z dôvodu  nepríslušnosti (podľa § 15 zákona),

 d) neposkytnutím informácie alebo len čiastočným  poskytnutím informácie.

 8. O každom vybavení žiadosti, ktorým sa sprístupnia informácie v plnom rozsahu a stanoveným spôsobom sa urobí rozhodnutie zápisom v spise podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 tejto smernice, ktoré podpisuje primátor mesta. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

 9. Ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa o tom písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 4 tejto smernice s uvedením dôvodu nesprístupnenia, ktoré podpisuje prednosta MsÚ.

 10. Ak sa v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne požadovaná informácia alebo sa nevydá rozhodnutie, pričom informácia sa nesprístupní, má sa za to, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa sprístupnenie informácie odmietlo.

 11. Za deň doručenia rozhodnutia sa podľa ods. 10 tohto článku považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 12. Informácie médiám (rozhlasu, televízii, novinám) poskytujú volení funkcionári, vedúci zamestnanci len pokiaľ ide o informácie týkajúce sa činnosti (náplne práce) nimi riadených útvarov, ostatní zamestnanci len so súhlasom primátora mesta.

 

Čl. 6

Lehoty

 

 1. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, príslušný zamestnanec môže najneskôr do 5-tich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

 2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 3. Žiadosť o sprístupnenie informácie príslušný zamestnanec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8-mich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

 4. Zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Žiadateľovi sa bezodkladne, najneskôr však do 8-mich pracovných dní odo dňa začatia plynutia lehoty na vybavenie žiadosti písomne oznámi predĺženie lehoty, pričom sa uvedie dôvod predĺženia lehoty.

 5. Ak predmetom žiadosti je sprístupnenie informácií, ktoré mesto nemá k dispozícii, a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5-tich dní tej povinnej osobe, ktorá má tieto informácie k dispozícii, pričom postúpenie bezodkladne oznámi žiadateľovi. V tomto prípade lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, kedy žiadosť dostala osoba, príslušná vo veci konať.

 

Čl.7

Opravné prostriedky

 

 1. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti sprístupniť požadovanú informáciu môže žiadateľ podať odvolanie.

 2. Odvolanie je možné podať do 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie.

 3. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad v Bardejove.

 4. Ak do 15-tich dní od doručenia odvolania primátor mesta o odvolaní nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona2).

Čl.8

Úhrada nákladov

 

 1. Informácie sa sprístupňujú spravidla bezplatne, s výnimkou úhrad uvedených v prílohe č. 2 tejto smernice.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku

 

 

 

 2. Podrobnosti úhrad vzniknutých materiálnych nákladov sú upravené vyhláškou MF SR 3).

 

Čl.9

Záverečné ustanovenia

 

1. Táto smernica je vydaná s účinnosťou od 1.7.2006 ako súčasť vnútorných noriem zamestnávateľa a každý vedúci zamestnanec je povinný zabezpečiť, aby s ňou boli oboznámení všetci zamestnanci v jeho riadiacej pôsobnosti.

2. Zrušuje sa Smernica primátora mesta č. 1/2001 k uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií schválená s účinnosťou od 15.1.2001.  

 3. Smernica bude prístupná každému zamestnancovi cez informačný systém počítačovou formou a uložená v písomnej forme na oddelení vnútorných vecí.

 4. Súčasťou tejto smernice sú tieto prílohy:

 - príloha č. 1: Informácie, ktoré je mesto povinné  zverejniť podľa § 5 ods.1 zák.č.211/2000 Z.z. o slobode  informácií,

 - príloha č. 2: Sadzobník úhrad za sprístupnenie  informácií podľa § 21 zák.č. 211/2000 Z.z. o slobode  informácií,

 - príloha č. 3: Vzor úradného záznamu o prijatí ústnej  resp. telefonickej žiadosti o informáciu,

- príloha č. 4: Vzor rozhodnutia o nesprístupnení  informácie

- príloha č. 5: Vzor rozhodnutia o zápise v spise

5. Zmeny a doplnky tejto smernice sú vydané s účinnosťou od 9.11.2010.

 

 

 

                                                                                      MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                      primátor mesta

 

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

3) vyhl. MF SR č. 481/2000 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

Informácie, ktoré je mesto povinné zverejniť

podľa § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

 

 Informácie podľa písm. a) cit. zák. ustanovenia:

1. Mesto Bardejov je zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 24.11.1990 a ktorý v § 1 a § 22 ustanovuje základnú všeobecnú charakteristiku obce - mesta, ako subjektu práv a povinností.

 Postavenie obce - mesta upravuje aj Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v štvrtej hlave, v článkoch 64 - 71.

 2. Právomoci mesta a jeho orgánov upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút mesta Bardejov a Organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov. Popis organizačnej štruktúry a organizáciu mestského úradu upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove. Okrem toho právomoci mesta upravujú aj ďalšie zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, z ktorých najdôležitejšie sú uvedené v informáciách podľa § 5 ods.1 písm.e) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií.

 

 Informácie podľa písm. b) cit. zák. ustanovenia:

 

1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie umožňujúce hromadný prístup:

 

a) Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, budova MsÚ -  úradná tabuľa a infokiosk umiestnené vo vestibule  budovy prístupné v pondelok a utorok 8.00 - 16.00 hod., streda 8.00 - 16.30 hod., štvrtok 7.30 – 15.30 hod., piatok  7.30 - 15.00 hod.,

 

b) internet - Web stránky: http: //www.bardejov.sk

 

e-mail: mesto@bardejov.skepodatelna@bardejov.sk

 

c) infokanál Bardejovskej televízie - podľa vysielacieho  času vyhradeného na teleinformácie,

 

d) oddelenie vnútorných vecí - hlavná budova MsÚ,  prízemie vpravo – podateľňa.

 

2. Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh,  podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

poštou: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov,

 

e-mailom: mesto@bardejov.sk, epodatelna@bardejov.sk

 

faxom: (00421) 054/4722476

 

osobne: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, budova MsÚ, prízemie vpravo – podateľňa.

 

 

 Informácie podľa písm. c) cit. zák. ustanovenia:

 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia v prípade, že žiadosti o poskytnutie informácie sa nevyhovie:

 a) opravný prostriedok - odvolanie

 miesto: Mestký úrad v Bardejove, Radničné námestie č. 16,  085 01 Bardejov,

 lehota: do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho  uplynutia lehoty na rozhodnutie,

 spôsob: Písomne, faxom, e-mailom,

 b) možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia

 miesto: Krajský súd v Prešove,

 lehota: do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia  správneho orgánu v poslednom stupni,

 spôsob: písomne - podaním žaloby podľa § 244 a nasl.  Občianskeho súdneho poriadku,

 podmienka: musí ísť o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov (odvolania)  nadobudlo právoplatnosť.

 

 Informácie podľa písm. d) cit. zák. ustanovenia:

 Postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:

 a) postup -

 žiadosť musí byť zaevidovaná podateľňou, ktorá jej  pridelí spisové číslo a v súlade s Registratúrnym  poriadkom ju odovzdá na vybavenie príslušnému  oddeleniu resp. príslušnému organizačnému útvaru,

 b) lehoty -

 ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už  boli zverejnené, príslušný zamestnanec môže najneskôr  do piatich dní od podania žiadosti, namiesto  sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje,  ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej  informácie,

 ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených  informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. V  takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť  dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom  sprístupnení informácie,

 žiadosť o sprístupnenie informácie príslušný  zamestnanec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8-mich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti,

 zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie  predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní.

 

 Informácie podľa písm. e) cit. zák. ustanovenia:

 Prehľad najdôležitejších zákonov a ďalších predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu:

 a) zákony v znení neskorších predpisov:

 - Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

 - z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

 - z.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

 (cestný zákon),

 - z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

 - z.č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,

 - z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

 - z.č. 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon),

 - z.č. 326/2005 Z.z. o lesoch,

 - z.č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 - z.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

 - z.č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu,

 - z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,

 - z.č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky,

 - z.č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve,

 - z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,

 - z.č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,

 - z.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,

 - z.č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí,

 - z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

 - z.č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

 - z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,

 - z.č. 223/2001 Zb. o odpadech a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon),

- z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

- z.č. 430/2002 Z.z. o účtovníctve,

 - z.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,

- z.č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí,

- z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

 - z.č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,

 - z.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov,

 - z.č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda,

 - z.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových  priestorov,

 - z.č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva,

 - z.č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,

 - z.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,

 - z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

 - z.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností,

- z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR, 

- z.č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,

 - z.č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

- z.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja a poskytovania  služieb na trhových miestach,

- z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

- z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií,

 b) všeobecne záväzné nariadenia mesta Bardejov:

č.10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečistujúcimi látkami

č.11/1993 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

č.14/1994 o zriadení mestskej polície

č.17/1994 o predaji bytov

č.20/1995 o podmienkach bývania v obytných domoch na území mesta

č.25/1996 o spôsobe prevádzkovania informačného systému o území  mesta Bardejov

č.27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov

č.32/1998 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných  plagátov počas volebnej kampane

č.35/2000 o udeľovaní čestného občianstva mesta Bardejov

č.40/2002 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

č. 41/2002 o určení školských obvodov

č. 44/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Mestom Bardejov a za sociálne služby poskytované Mestom Bardejov

č. 45/2003 o usmerňovaní ekonomickej činnosti a podmienkach podnikania

č. 46/2003 o chove psov na území mesta Bardejov

č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu

č. 50/2003, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu zóny kúpeľného

miesta Bardejovské Kúpele

č. 53/2004 o predaji a používaní pyrotechnických predmetov na území mesta Bardejov

č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov

č. 55/2004 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieru Bardejov

č. 56/2004, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 57/2004, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 59/2004 o určení náležitostí miestnych daní

č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 62/2005, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov

č. 65/2005, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov

č. 66/2005, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieru Bardejov

č. 68/2005 o poskytovaní dotácií

č. 69/2006, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov

č. 70/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

č. 73/2007 o úprave nájmu v nájomných bytoch v nájomných bytoch obstaraných s podporou štátu 

č. 74/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov

č. 75/2007 o určení názvu ulice „Jána Kalinčiaka“

č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov

č. 78/2008 o verejných kultúrnych podujatiach

č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach

č. 80/2008 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

č. 81/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 82/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Regulačného plánu Centrálnej mestskej zóny Bardejov

č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov

č. 84/2008 o používaní symbolov mesta Bardejov

č. 85/2008 o určení názvu parku: Park Aloisa Jiráska

č. 87/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 88/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 89/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č.3

č. 90/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č. 4

č. 91/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 92/2009 o trhovom poriadku

č. 93/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2010

č. 94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov

č. 95/2009 o  usmerňovaní  ekonomickej   činnosti  na území mesta Bardejov

č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev

č. 97/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne  prístupných  miestach

č. 98/2009 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách

č. 99/2010,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 100/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 101/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 102/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Regulačného plánu Centrálnej mestskej zóny Bardejov  

č. 103/2010 o udeľovaní ocenení mesta Bardejov

 

c) predpisy schválené mestským zastupiteľstvom:

 - Štatút mesta Bardejov

 - Organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov

  - Organizačný poriadok Mestskej polície v Bardejove

 - Organizačný poriadok Mestkého hasičského zboru

- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Bardejove

- Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove

- Požiarny poriadok

 - Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

- Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

- Zásady rozpočtového hospodárenia m.p. BAPOS

 - Dražobný poriadok

 - Poriadok odmeňovania

 - Zásady poskytovania odmien zamestnancom mesta a odmeňovania členov orgánov mesta a MsZ

 - Program podpory cestovného ruchu v meste Bardejov v  oblasti stravovacích a ubytovacích služieb

- Zásady kontrolného systému v samospráve mesta Bardejov (Zásady o kontrole)

- Zásady o prijímaní a vybavovaní stažností a petícií                                                                                                                                                                    

- Zásady na podporu športu v meste Bardejov

- Zásady tvorby a použitia fondu hmotného a nehmotného investičného majetku mesta Bardejov

- Zásady tvorby a použitia fondu rozvoja bývania mesta Bardejov

- Zásady tvorby a použitia cestného fondu mesta Bardejov

- Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných ZPOZ

 -  Zásady o nájme nebytových priestorov a schvaľovaní realizácie stavebných úprav nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

 - Pravidlá obsadzovania mestských bytov v Bardejove

 - Smernica na určenie postupu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizá-cie majetku mesta nájomcom 

 

d) predpisy vydané primátorom mesta:

 - Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove

 - Pracovný poriadok

 - Registratúrny poriadok a registratúrny plán mesta Bardejov

 - Prevádzkový poriadok územných detských jaslí v Bardejove

 - Smernica primátora mesta č. 1/2005 o určení výšky príspevku a poplatkov za stravu v územných detských jasliach v Bardejove

- Prevádzkový poriadok klubov dôchodcov v Bardejove, Dlhej Lúke, Mihaľove, Bar-dejovských Kúpeľoch a Bardejovskej Novej Vsi

- Smernica obehu účtovných dokladov

- Zásady pre odsúhlasovanie prenájmu nebytových priestorov, zásady postupu pri odovzdávaní a preberaní nebytových priestorov a zásady schvaľovania realizácie stavebných úprav nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

- Zásady vykonávania odťahovej služba a území mesta Bardejov

- Zásady pre organizáciu autoprevádzky

- Zásady, ktorými sa upravuje povoľovanie, evidencia a vyúčtovanie pracovných ciest

- Zásady, ktorými sa upravuje povoľovanie, evidencia a vyúčtovanie zahraničných pracovných ciest zamestnancov mesta

- Zásady evidencie dochádzky zamestnancov mesta

- Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu mesta Bardejov

-  Zásady poskytovania odchodného pri odchode do dôchodku a odmeny zo mzdového fondu pri životnom jubileu 50 rokov

- Smernica pre ochranu majetku mesta v hospodárení oddelenia vnútorných vecí MsÚ v Bardejove

- Smernica pre poskytovanie osobných ochranných praconých prostriedkov zamestnancom mesta Bardejov

- Smernica primátora mesta č. 2/2000 upravujúca povinnosť mlčanlivosti zamestnancov mesta Bardejov

- Zásady pre poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

- Zásady uplatňovania metód a postupov verejného obstarávania

- Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov

- Smernica na čerpanie finančných prostriedkov v hotovosti z pokladne MsÚ

- Smernica na určenie výšky nájomného za nebytové priestory v meste Bardejov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 1/2004, ktorou sa upravuje činnosť Mestskej polície Bardejov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 2/2004, ktorou sa upravuje činnosť zásahovej hliadky Mestskej polície Bardejov určenej na vykonanie zásahu pri narušení technicky zabezpečených objektov s vývodom poplachového signálu na pult registrácie poplachov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 3/2004, ktorou sa upravuje činnosť na úseku ukladania, prideľovania a nosenia strelných zbraní, streliva a ich príslušenstva

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 4/2004, ktorou sa upravuje postup pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 5/2004, ktorou sa upravuje fyzická ochrana objektu Mestskej polície Bardejov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 6/2004, ktorou sa zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov Mestskej polície Bardejov

- Smernica na používanie verejných prostriedkov na reprezentačné účely

- Štatút Ústrednej inventarizačnej komisie

- Smernica primátora mesta o kritériách pre priznávanie odmien štatutárnym zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

- Plán čerpania dovoleniek

- Cenový normatív na určenie minimálnej výšky poplatku za krátkodobý prenájom nebytových priestorov určených pre športovo-záujmovú činnosť v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bardejov

 

 Informácie podľa písm.f) cit. zák. ustanovenia:

 a) sadzobník správnych poplatkov - k nahliadnutiu na  všetkých oddeleniach MsÚ

 b) sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií - k  nahliadnutiu na všetkých oddeleniach MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

S a d z o b n í k

úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000

Z.z. o slobode informácií v meste Bardejov

 

         Mesto Bardejov vydáva podľa § 5 ods. 1 písm. f) v  spojení s § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) tento

s a d z o b n í k

úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona na základe

žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby:

 1. Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa  zákona ( ďalej len žiadateľ), je povinný podľa § 21  ods.1 zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s  odoslaním informácie žiadateľovi.

 2. Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:

 a/ 0,06 € za kópiu na jednej strane listu formátu A4

 b/ 0,13 € za kópiu na oboch stranách listu formátu A4

 c/ 0,13 € za kópiu na jednej strane listu formátu A3

 d/ 0,27 € za kópiu na oboch stranách listu formátu A3

 3. Ak rozsah reprodukovaného materiálu  sprístupňovaného žiadateľovi ako informácia si vyžiada  zhotovenie reprodukcie treťou osobou, žiadateľ zaplatí náhradu výdavkov vo výške účtovanej touto treťou osobou  za reprodukciu materiálu, balného a poštových poplatkov.

 4. Žiadateľ zaplatí, ak mu mesto sprístupní informáciu  na technickom nosiči dát:

 a/ 1 € za 1 ks diskety 3,5"

 b/ 3 € za 1 ks CD ROM

 5. Žiadateľ popri náhrade výdavkov podľa bodu 2 až 4  zaplatí náhradu výdavkov za doručenie informácie vo výške  účtovanej poštou podľa cenníka poštových služieb Slovenskej pošty, a.s. a v prípade telefonického spojenia ( fax, zaslanie e-mailu ) podľa cenníka Slovak Telecomu, a.s.).

 6. Žiadateľ je povinný zaplatiť náhradu výdavkov  preddavkovo vo výške predpokladaných výdavkov.

 7. Mesto môže na základe žiadosti v odôvodnených  prípadoch náhradu výdavkov odpustiť celkom alebo sčasti.

 8. O odpustení platby na náhradu výdavkov po  preukázaní dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie ako dôvody na  odpustenie náhrady výdavkov, rozhoduje primátor mesta.

 9. Platbu na náhradu výdavkov žiadateľ môže zaplatiť:

 a/ osobne do pokladne mestského úradu v úradných hodinách,

 b/ prevodom na účet Mesta Bardejov, v Dexii banke Slovensko, a.s. pobočka  Bardejov, číslo účtu 0456179002/5600, konštantný symbol  KS: 0308, variabilný symbol VS. Variabilný symbol je  číselný znak zložený z čísla rozpočtovej položky 223 z  poradového čísla žiadosti z evidencie žiadosti o  sprístupnenie informácie a dvojčísla bežného roku (príklad:  223000101, z toho:

 223 - rozpočtová položka

 001 - poradové číslo žiadosti z evidencie žiadosti a

 01 - posledné dvojčíslie bežného roka, v tomto príklade

 konkrétne roka 2001)

 c/ poštovou poukážkou typu A na účet uvedený pod písmenom

 b/, KS: 0309 a VS ako je uvedený pod písmenom b/.

 10. Ak so sprístupnením informácie budú spojené  výdavky, ktoré žiadateľ je povinný zaplatiť vo výške podľa  tohto sadzobníka, mesto mu žiadanú informáciu sprístupní  až po zaplatení alebo preukázaní zaplatenia preddavku na  náhradu výdavkov spojených so sprístupnením informácie.

 11. Preddavok na náhradu výdavkov zúčtuje Mesto Bardejov súčasne so sprístupnením informácie, najneskôr však do 14  dní od sprístupnenia informácie. Pod zúčtovaním preddavku  sa rozumie výpočet výšky výdavkov podľa nákladov uvedených  v § 21 ods. 1 zákona a tohto sadzobníka a vrátenie  preplatku žiadateľovi alebo vyžiadanie nedoplatku od  žiadateľa.

 12. Náhrada nákladov, ktorá nepresiahne 1 € a  náhrada nákladov spojených s vydaním rozhodnutia o  odmietnutí poskytnúť informáciu, ako aj náhrada nákladov  spojených s konaním o opravnom prostriedku proti  rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu, sa  neúčtujú.

 13. Sadzobník je platný od 1. júla 2006.

 

 

 

 

 

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

 

 Žiadateľ: ....................                             Bydlisko/Sídlo: ............

 

Vyhlásenie

k žiadosti o sprístupnenie informácie č..........

 ( v zmysle § 14 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám)

 

         Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) poučený(á)  o povinnosti uhradiť v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám poplatky za  sprístupnenie mnou požadovanej informácie.

 

 Predpokladaná výška úhrady za sprístupnenie  informácie:

 Kópie ........................ €

 CD,D ........................ €

 Iné ........................ €

 Poštovné ........................ €

 ____________________________________

 Predpokladaná výška

 úhrady celkom ................... €

 Súhlasím s uhradením preddavku vo výške ......€ *

 Nesúhlasím s uhradením preddavku vo výške ......€ *

 Žiadam o odpustenie poplatkov osobitnou žiadosťou *

 Preddavok uhradím šekom *

 bankovým prevodom

 číslo účtu:...............*

 do pokladne mesta

 v Bardejove *

 

       Som si vedomý (-á) toho, že ak neuhradím preddavok za  sprístupnenie informácie mnou požadovaným spôsobom, nebude  mi požadovaná informácia vydaná.

 

 V Bardejove dňa ......................

 

    ......................................                                                    .................................

        podpis žiadateľa                                                              podpis zamestnanca

 o sprístupnenie informácie                                                                 mesta

 __________________________________________________________

 Pokladničný doklad číslo:.................

 VS 233/ /01

 * nehodiace sa prečiarknite

 

 

 

 

 

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

 

 

 ....................

 ....................

 ....................

 

 

VEC

Úhrada  nákladov  za  sprístupnenie  informácií  na  základe  zák. č. 211/2000 Z.z. - výzva

   

 

 Na základe Vašej žiadosti zo dňa .......... č.........., Vám mesto sprístupnilo Vami požadované informácie.

 Podľa Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií vydaného podľa § 5 ods.1 písm.f) s použitím § 21 zák. č.211/2000 Z.z. a na základe vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. Vám náklady za poskytnuté informácie spoplatňujeme takto:

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

 Náklady spolu ...............................................

 

 Tieto náklady ste povinní uhradiť najneskôr do 14 dní odo dňa sprístupnenia informácií, a to buď v hotovosti do pokladne MsÚ, prevodom na účet mesta alebo poštovou poukážkou.

 

 

V Bardejove dňa .................

 

 

 ..........................

 podpis zamestnanca

 

tel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3

 

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

────────────────────────────────────────────────── 

 

 

Z á z n a m

o prijatí ústnej (telefonickej) žiadosti o informáciu

 

Dátum a hodina podania žiadosti:

 

Forma podania žiadosti: a) ústne

                                       b) telefonicky

 

Meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, prípadne názov alebo obchodné meno právnickej osoby, meno, priezvisko, titul štatutárneho zástupcu právnickej osoby    ...................................................................................................................................

 

Obsah požadovaných informácií:

 ..................................................................................................................................

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácie:

 1. a)      ústne                                                        e) telefonicky
 2. b)      písomne                                                   f) zhotovenie kópie
 3. c)      faxom                                                      g) nahliadnutím do spisu
 4. d)      e-mailom                                                  h) inak

 

Poznámky:

 

Žiadosť prijal: ........................................

 (meno, priezvisko a funkcia zamestnanca)

 

V prípade osobnej účasti žiadateľa:

 ....................

          podpis žiadateľa

Ďalší postup: - prijaté na vybavenie

                      - odkaz na zverejnenú informáciu

                      - žiadosť postúpená

 

Žiadosť:   

 1. a)      vybavená
 2. b)      zamietnutá

 

Spôsob vybavenia žiadosti:

 1. e)      ústne                                                        e) telefonicky
 2. f)       písomne                                                   f) zhotovenie kópie
 3. g)      faxom                                                      g) nahliadnutím do spisu
 4. h)      e-mailom                                                  h) inak

 

Dátum vybavenia žiadosti:

 

Dôvod zamietnutia žiadosti:

 

Náklady predpísané k úhrade vo výške:

 1. a)      zaplatené dňa:
 2. b)      odpustené.

 

Žiadosť vybavil:

 

 

 

 

 

Záznam je vyhotovený v 3 rovnopisoch:

1x prijímateľ žiadosti - pre spis

1x centrálna evidencia žiadostí

1x pre žiadateľa, ak o to požiada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4

 

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

ROZHODNUTIE

 

Číslo: ……………                                            V Bardejove dňa …………..

 

         Podľa § 18 ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) 

 

n e v y h o v u j e m

 

žiadosti o poskytnutie informácie o …………………………………………………….

……………………., ktorú podal ……………………………………………. dňa …….. pod evidenčným číslom ………….

 

 

O d ô v o d n e n i e:

 

         Dňa ………. obdržalo Mesto Bardejov ústnu žiadosť pani Mgr. Evy Krásnej o sprístupnenie informácie vo forme kópie stavebnej dokumentácie na stavbu rodinného domu Mgr. Rudolfa Krátkeho.

 

         Mesto Bardejov má požadovanú informáciu k dispozícii. Po preskúmaní predmetu požadovane informácie bolo zistené, že jej obsahom sú skutočnosti požívajúce ochranu duševného vlastníctva podľa § 8 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Preto úrad listom z …………. Vyzval autora projektu Ing. Karola Mrzutého, či súhlasí so sprístupnením projektovej dokumentácie na stavbu rodinného domu Mgr. Rudolfa Krátkeho. Vyzvaný autor podľa záznamu v spise dňa ………….. faxom oznámil, že ako autor projektovej dokumentácie nesúhlasí s vyhotovením rozmnoženiny diela. Právo udeliť súhlas s vyhotovením rozmnoženiny diela je výlučným majetkovým právom autora podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

         Vzhľadom na zistený skutkový a právny stav bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

P o u č e n i e:

 

         Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15-tich dní od jeho doručenia primátorovi mesta prostredníctvom Mestského úradu v Bardejove.

        Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

                                                          

                                                                                   ..........................................

                                                                                          prednosta MsÚ

 

Príloha č. 5

 

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

 

            Číslo: …………                                             V Bardejove dňa ..........…..

 

 

          Mesto Bardejov ako povinná osoba v zmysle § 2 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií vo veci žiadosti o sprístupnenie informácie žiadateľa ………….. ……………………………….. zo dňa ………vydáva v zmysle § 18 ods.1 cit. zákona toto

 

r o z h o d n u t i e

 

informácia o ................................................

 /konkretizovať informáciu, ktorú žiadateľ žiadal  sprístupniť/

bola žiadateľovi sprístupnená formou ........................

 /vyhotovením kópie a pod./ dňa .............. podľa § 16 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z.

 

O d ô v o d n e n i e:

 

          Dňa ......... obdržalo Mesto Bardejov ústnu žiadosť ..................... o sprístupnenie ................  .............................................................  ...............................                  

 

          Po preskúmaní predmetnej žiadosti dospel správny orgán k názoru, že požadovanú informáciu sprístupní.

 

P o u č e n i e:

 

          Proti tomuto rozhodnutiu nemožno v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií podať opravný prostriedok.

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak

        primátor mesta

 

Vybavuje:

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Zápis zostáva v spise – nedoručuje sa

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám