Prečítané: 15034x

„Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východná a južná časť opevnenia“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Dátum podania: 13.04.2022
Doba realizácie: 05/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Opevnenie mestské a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov: južná časť II. etapa - obnova vonkajšieho priekopového múra, hradobnej priekopy a parkanového múra a východná časť opevnenia – obnova vonkajšieho priekopového múra a jeho bezprostredného okolia.
Celkové predpokladané náklady: 976 886,00 €
z toho požadovaná dotácia: 781 508,00 €

„Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP v Bardejove – úprava a oprava – 2. etapa“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 2: „Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok“
Dátum podania: 31.03.2022
Doba realizácie: 06/2022 – 09/2022
Obsah projektu:
Stavebná úprava národnej kultúrnej pamiatky Pamätníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove. Projekt nadväzuje na 1. etapu z roku 2021, kedy bola vymenená dlažba z tmavého kameňa v priestore plastiky a pietneho miesta. Návrh úpravy pomníka spočíva v zväčšení dláždenej plochy a terénnych schodov, výmeny existujúcej kamennej dlažby po bočných stranách plochy pietneho miesta s vložením rámp pre vstup imobilných na pietnu plochu. Existujúci múr obložený prírodným kameňom bude obložený korténovým plechom s menami padlých resp. aj účastníkov odboja v 2. svetovej vojne.
Celkové predpokladané náklady: 96 587,15 €
z toho požadovaná dotácia: 67 000,00 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba – 2. etapa v meste Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 01.03.2022
Doba realizácie: 06/2021 - 12/2023
Obsah projektu:    
Projekt nadväzuje na žiadosť „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“ predloženú dňa 30.08.2021. Obsahom 2. etapy je ďalšia úprava vnútrobloku sídliska Družba v nasledovnom rozsahu:
-  úprava existujúcich a vytvorenie nových spevnených plôch pre peších, všetky chodníky a spevnené plochy sú riešené ako vodopriepustné, čím bude zabezpečené zadržanie dažďových vôd v danom území,
-  výstavba cyklochodníkov a cyklolávky, ktoré prepoja vnútorné časti sídliska Družba s jednotlivými komunikáciami v intraviláne mesta Bardejov,
-  ihriská vybudované na pôvodných asfaltových plochách ako plochy s hracími prvkami aj ako univerzálne viacúčelové. Povrchy ihrísk ako aj dopadové a obslužné plochy pri detských     zariadeniach sú riešené ako vodopriepustné z liateho gumového granulátu,
-  drobná architektúra - výmena a doplnenie o nové lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle,
-  nové osvetlenie chodníka a priechodu pre chodcov.
Celkové predpokladané náklady: 1 571 334,18 €
z toho požadovaná dotácia: 1 492 767,47 €

„Galavečer ocenených“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva poslancov PSK“
Program 2: „KULTÚRA“
Dátum podania: 22.02.2021
Doba realizácie: 01/2022 – 10/2022
Obsah projektu:
Usporiadanie kultúrneho podujatia v mestskej športovej hale s názvom Galavečer ocenených, v rámci ktorého sa uskutoční odovzdávanie cien primátora mesta za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov. V rámci projektu sa zabezpečí ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia.
Celkové predpokladané náklady: 12 500,00 €
z toho požadovaná dotácia: 10 000,00 €

„Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 31.12.2021
Doba realizácie: 05/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zámerom projektu je reštaurovanie dvoch miestností východného krídla Kláštora františkánov v Bardejove, kde sa zachovala pôvodná výmaľba z 19. stor. Cieľom reštaurovania je záchrana historických vrstiev a ich korektná a zmysluplná prezentácia s dôrazom na sprístupnenie ich historickej a výtvarnej hodnoty. Výsledkom bude prezentácia zreštaurovaných klenieb miestností v súlade s ich pamiatkovou hodnotou.
Celkové predpokladané náklady: 33 480,00 €
z toho požadovaná dotácia: 31 480,00 €

„Reštaurovanie hlavnej fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - 4. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 05/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Postupné reštaurovanie hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky. V 1. etape obnovy bol realizovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, na ktorú nadväzovala 2. etapa - reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621 ukončená v roku 2020. V 3. etape v roku 2021 obnovy hlavnej fasády sa čiastočne odstránili sekundárne omietkové a farebné vrstvy a fasáda sa spevnila fixačným náterom. Celkovým výsledkom 4. etapy reštaurovania bude prezentácia zreštaurovanej hlavnej fasády pamiatky v jej čo najautentickejšej podobe v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 51 834,00 €
z toho požadovaná dotácia: 41 467,00 €

„Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove - 1. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 06/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Postupná obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Cieľom predloženého projektu je vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie obnovy vrátane sanácie vlhkosti stavby v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 6 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 800,00 €

„Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2022“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 08/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2022 je venovaná problematike mestských pamiatkových centier, ktorej cieľom je poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu - výmenu názorov, osvetu, prezentáciu a šírenie skúseností medzi účastníkmi procesov dotýkajúcich sa obnovy. V roku 2022 sa bude konať jubilejný 30. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BARDKONTAKT.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 436,00 €

„Manažment plán lokality kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov – 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 04/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zostavenie manažment plánu je požiadavkou UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Cieľom nového plánu manažmentu na obdobie 2022 -2029 je poskytnúť taký rámec pre manažment lokality svetového dedičstva, ktorý by zachoval jeho výnimočnú hodnotu. Plán bude strategickým dokumentom, ktorý vytýči víziu pre lokalitu na Zozname svetového kultúrneho dedičstva a stanoví opatrenia na dosiahnutie tejto vízie.
Celkové predpokladané náklady: 35 500,00 €
z toho požadovaná dotácia: 33 725,00 €

„Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 27.12.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka  na ul. Slovenská v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad – ul. Slovenská až po rieku Topľa pozdĺž komunikácie I/77. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie pozdĺž cyklochodníka. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je cca 540,00 m.
Celkové predpokladané náklady: 246 803,00 €
z toho požadovaná dotácia: 234 462,85 €

„Podpora udržateľnosti vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Dátum podania: 24.11.2021
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii:
- výmena osvetľovacej techniky
- rekonštrukcia priestorov malej sály
- prepojenie audiovizuálnej techniky v rámci objektu
Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie:
- rekonštrukcia hygienických zariadení určených pre návštevníkov a výmena sanity za bezdotykovú
- vyčistenie vzduchotechniky a zvýšenie hyg. úrovne vďaka filtrom
- osadenie vzduchočistiacej techniky
- výmena vnútorných dverí, verejne prístupných priestorov, za bezdotykové
Celkové predpokladané náklady: 198 557,98 €
z toho požadovaná dotácia: 188 630,08 €

„Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 13.10.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka na ulici Krátky rad v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Veterná až po križovatku ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad v priestore medzi cestnou komunikáciou 1/77 a vonkajším priekopovým múrom stredovekého opevnenia. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je 397,56 m.
Celkové predpokladané náklady: 216 171,60 €
z toho požadovaná dotácia: 205 363,02  €

„Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
Dátum podania: 30.08.2021
Doba realizácie: 10/2022 - 09/2023
Obsah projektu:    
Prístavbou k existujúcemu objektu materskej školy v Bardejovskej Novej Vsi rozšíriť kapacitu danej materskej školy o 25 nových miest a tak zlepšiť dostupnosť predškolskej výchovy pre všetky deti vo veku 3 až 6 rokov, ako aj vytvoriť podmienky na realizáciu inkluzívneho vzdelávania.
Celkové predpokladané náklady: 223 750,00 €
z toho požadovaná dotácia:  212 562,50 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.04.2021
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 349 789,84 €
z toho požadovaná dotácia:  332 300,35 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 30.12.2020
Doba realizácie: 12/2020 – 01/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Vodozádržné opatrenie na sídlisku Družba – úprava parkoviska - vybúranie asfaltového povrchu s príslušnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou,
2. Vodozádržné opatrenia na sídlisku Vinbarg:
- dažďová záhrada vo vnútrobloku pri plavárni - budovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody,     
- retenčný a vsakovací objekt pri športovom ihrisku, ktorý pozitívne ovplyvňuje mikroklímu a zachytáva vodu pre potreby závlahy v prípade extrémneho sucha,
- vegetačné úpravy - odstránenie nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, zdržanie zrážkovej vody v danom území a podporu biodiverzity.
Celkové predpokladané náklady: 429 118,33 €
z toho požadovaná dotácia: 407 662,41 €

 

  

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2022-04-20 10:40, zuzana.graveczova@bardejov.sk