Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

logá

„Komunitné centrum Poštárka, Bardejov“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
Dátum podania: 04.04.2017
Doba realizácie: 09/2016 - 11/2018
Obsah projektu:    
Zlepšiť prístup obyvateľstva v marginalizovanej rómskej komunite k sociálnej infraštruktúre výstavbou komunitného centra v mestskej časti Poštárka s kapacitou 68 klientov. Projekt vytvorí priestorové a materiálne podmienky pre poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitný rozvoj, výkon komunitnej a sociálnej práce, komunitnej rehabilitácie, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity príslušníkov MRK a majoritného obyvateľstva v meste.
Celkové predpokladané náklady: 323 295,78 €
z toho požadovaná dotácia: 307 130,99 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 323 295,78 €
z toho schválená dotácia: 307 130,99 €
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk, www.minv.sk

Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2018-02-13, 14:50, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám