Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Kúpele poľsko-slovenského pohraničia ako identifikovateľný európsky priestor liečebnej turistiky - 1. etapa - výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné obce Doliny Popradu“
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
Dátum podania:  31.08.2015
Doba realizácie: 02.01.2017 – 30.09.2020
Obsah projektu:
Realizácia spoločných aktivít, ktorých cieľom je zvýšenie identifikovateľnosti značky kúpeľov poľsko-slovenského pohraničia a výstavba spoločného cezhraničného kúpeľného produktu pre zlepšenie konkurencieschopnosti kúpeľov v doline rieky Poprad.  Spojenie kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom s dĺžkou 230,91 km s unikátnymi možnosťami v oblasti cestovného ruchu, liečebno - rehabilitačných služieb, ktoré využívajú prírodné a krajinné hodnoty, multikultúrne dedičstvo a duchovnosť a tradície obyvateľov dotknutého územia. Cyklotrasa bude prebiehať čiastočne po existujúcich trasách (vrátane trasy EuroVelo), čiastočne po trasách určených na vytýčenie a výstavbu, cez najvzácnejšie prírodné a krajinné územia (národné parky a rezervácie), okolo najvýznamnejších pamiatok drevenej architektúry a prameňov minerálnych vôd.
Aktivity:
-    vypracovanie ekonomických a finančných analýz projektu,
-    architektonická súťaž na spracovanie prvkov drobnej architektúry,
-    výstavba cyklistického okruhu v dĺžke 230,91 km,
-    nákup prvkov drobnej architektúry, vytvorenie informačného systému (aj mobilnú aplikáciu), požičovňa bicyklov.
Partneri v projekte:    
-    Vedúci partner: Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie
-    Partner 1: Miasto i Gmina Szczawnica
-    Partner 2: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa
-    Partner 3: Mesto Bardejov
-    Partner 4: Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ” – BARDEJOV
Celková hodnota projektu:  5 187 225,80 €
z toho oprávnené náklady: 5 027 025,80 €
-    z toho Mesto Bardejov celková hodnota: 710 722,14 €
Spolufinancované Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

„Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 v Bardejove - 3. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  20.01.2021
Doba realizácie: 05/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
V 1. etape obnovy bol realizovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, na ktorú nadväzovala 2. etapa -reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621 ukončená v roku 2020. V 3. etape obnovy hlavnej fasády sa zrealizuje odstránenie sekundárnych omietkových a farebných vrstiev, spevnenie fixačným náterom a pod. Celkovým výsledkom postupného reštaurovania bude prezentácia zreštaurovanej hlavnej fasády pamiatky v jej čo najautentickejšej podobe v súlade s podmienkami rozhodnutí
Krajského pamiatkového úradu Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 30 912,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 729,00 €
Schválená dotácia: 10 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:     20.01.2021
Doba realizácie: 05/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
Zostavenie manažment plánu je požiadavkou UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Cieľom plánu manažmentu na obdobie 2021 - 2028 je poskytnúť taký rámec pre manažment lokality svetového dedičstva, ktorý by zachoval jeho výnimočnú hodnotu. Plán bude strategickým dokumentom, ktorý vytýči víziu pre lokalitu na Zozname svetového kultúrneho dedičstva a stanoví opatrenia na dosiahnutie tejto vízie.
Celkové predpokladané náklady: 25 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 23 750,00 €
Schválená dotácia: 10 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2021“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 14.01.2021
Doba realizácie: 10.11.2021
Obsah projektu:
Realizácia 29. ročníka tradičného "pamiatkarského podujatia" s medzinárodnou účasťou s názvom "Vedecká konferencia Bardkontakt 2021", venovaného problematike mestských pamiatkových centier.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 428,00 €
Schválená dotácia: 2 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Historické medzníky Bardejova“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Mikroprogram“
Program 2: „KULTÚRA“
Dátum podania: 26.02.2021
Doba realizácie: 06/2021-09/2021
Obsah projektu:
Na betónových plochách v počte 27 ks, ktoré sú súčasťou oplotenia rekreačno - oddychovej zóny mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa, bude formou umeleckých veľkoplošných malieb vytvorená stála výstava, na ktorej bude vyobrazená história mesta Bardejov. Projekt prispeje k zvýšeniu záujmu o históriu mesta a poskytne kultúrnejší priestor na stretávanie sa ľudí všetkých vekových kategórií.
Celkové predpokladané náklady: 12 500,00 €
z toho požadovaná dotácia: 10 000,00 €
Schválená dotácia: 8 500,00 €
„Projekt podporený z rozpočtu PSK"

PSK logo3

  

„Vybudovanie altánku pri drevenej lávke na nábreží rieky Topľa“
Grantový program Priame granty 2020 Nadácia Pontis
Dátum podania: 14.07.2020
Doba realizácie: 09/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Vybudovanie chýbajúceho dreveného altánku na nábreží rieky Topľa v Bardejove, ktorý sa nachádza pri cyklochodníku oproti letnému kúpalisku pri novej lávke. Po zrealizovaní sa stal súčasťou rekreačno-športového areálu ako ideálna príležitosť na oddych. Je zhotovený ako drevená lepená rámová konštrukcia, tvorená dvoma rámami asymetrického A. Strecha altánku je vyrobená z Cortenovej oceľe bez povrchovej úpravy.
Celkové predpokladané náklady: 6 400,00 €
z toho požadovaná dotácia: 6 400,00 €
Schválená dotácia: 6 400,00 €
„Projekt podporil Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis“

Infotabula plagat Pontis Altanok

 

„Oprava a údržba priestoru pod sedadlami v kinosále kina Žriedlo“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Mikroprogram“
Program 2: „KULTÚRA“
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 07/2020 - 10/2020
Obsah projektu:        
Modernizácia interiéru objektu Kina Žriedlo v nasledovnom rozsahu: oprava priestorov pod stoličkami, oprava povrchov schodov, schodišťových stupňov samonivelačným poterom, výmena starej podlahoviny za novú zo záťažového metrážného koberca na cca 225 m2, oprava betónových stupníc, aby funkčne spĺňali požiadavky na bežné každodenné využívanie kinosály.
Celkové predpokladané náklady: 12 497,82 €
z toho požadovaná dotácia: 9 998,00 €
Schválená dotácia: 5 000,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu PSK“

„Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry – ul. Pod Lipkou a ul. Mičkova v Bardejove“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 03/2021 – 12/2021
Obsah projektu:
Podpora cyklodopravy a cykloturizmu v meste Bardejov vybudovaním cyklolávky cez vodný tok „Šibská voda“ a priľahlého úseku cyklochodníka na obidvoch stranách vodného toku v súlade s kostrovou sieťou Prešovského samosprávneho kraja.
Celkové predpokladané náklady: 180 818,95 €
z toho požadovaná dotácia: 126 573,00 €
Celkové skutočné náklady: 204 625,38 €|
Schválená dotácia: 90 000,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

 

„Oprava Pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove“
Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020
Dátum podania: 16.03.2020
Doba realizácie: 04/2021 - 12/2021
Obsah projektu:    
Obnova verejne prístupného Pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove, ktorý je v dôsledku času a poveternostným podmienkam poškodený. Oprava pomníka spočíva vo výmene poškodenej kamennej dlažby vrátane podkladného betónu na spevnenej ploche pietneho miesta za novú dlažbu z  tmavošedej žuly hr. 30 mm s protišmykovou úpravou.
Celkové skutočné náklady: 30 936,65 €
z toho požadovaná dotácia: 20 000,00 €
Schválená dotácia: 13 000,00 €

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky“

 

„Obnova kordónovej rímsy Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 08.11.2019
Doba realizácie: 08/2020 - 03/2021
Obsah projektu:
Obnova kamennej kordónovej rímsy nachádzajúcej sa v polkruhovej časti fasády, ktorá je v havarijnom stave s vysokým stupňom degradácie kamennej hmoty a môže ohrozovať obyvateľov a turistov.
Celkové predpokladané náklady: 22 380,00 €
z toho požadovaná dotácia: 17 900,00 €
Schválená dotácia: 15 000,00 €
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

„Obnova fasád Malej bašty, č. ÚZPF 1665/16“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 08/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Obnoviť fasády Malej bašty (tzv. prachárne), ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave s vysokým stupňom degradácie omietkových vrstiev a nezodpovedajú jej pamiatkovej hodnote, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 19 836,00 €
z toho požadovaná dotácia: 18 844,00 €
Schválená dotácia: 14 000,00 €
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

Odvlhčenie Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 08/2020 - 03/2021
Obsah projektu:
Posúdenie zavĺhania objektu radnice a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie sanácie vlhkosti základov, muriva a omietkových vrstiev radnice pred atakom vody, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 14 880,00 €
z toho požadovaná dotácia: 11 900,00 €
Schválená dotácia: 10 000,00 €
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

„Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5, portál - 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 08/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Reštaurovanie hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky realizáciou 2. etapy – reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621. V roku 2018 sa v rámci I. etapy zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.
Celkové predpokladané náklady: 6 420,00€
z toho požadovaná dotácia: 5 130,00 €
Schválená dotácia: 5 000,00 €
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2020“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 08.11.2019
Doba realizácie: 13.11.2020
Obsah projektu:
Realizácia 28. ročníka tradičného „pamiatkarskeho podujatia“ s medzinárodnou účasťou s názvom „Vedecká konferencia Bardkontakt 2020“ venovaná problematike mestských pamiatkových centier. Hlavnou témou konferencie sú lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO pri príležitosti 20. výročia zápisu Historického jadra mesta Bardejov do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 436,00 €
Schválená dotácia: 6 000,00 €
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

„Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry – ul. Pod Vinbargom, Bardejov“
Výzva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Dátum podania: 08.11.2019
Doba realizácie: 06/2020 – 08/2021
Obsah projektu:        
Výstavba cyklistickej infraštruktúry v dvoch samostatných častiach:
1. Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove na ul. Pod Vinbargom – nový cyklochodník o dĺžke 260 m pozdĺž ZŠ a MŠ pod Vinbargom, vrátane chodníka pre peších a verejného osvetlenia, doplnková cyklistická infraštruktúra (5 ks prístreškov s cyklostojanmi), sadové úpravy.
2. Stavebná úprava cyklopruhov o dĺžke 2400 m, ktorá prepojí sídlisko Vinbarg s ostatnou časťou mesta.
Celkové predpokladané náklady: 663 147,12 €
z toho požadovaná dotácia: 629 989,76 €
Schválená dotácia: 629 989,76 €

„Zvýšenie pohodlia a komfortu divákom kina Žriedlo“
Program 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podprogram 4.3: Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín
Dátum podania: 06.09.2019
Doba realizácie: 02/2020 - 05/2020
Obsah projektu:    
Zvýšiť kvalitu pohodlia divákov a návštevnosť výmenou starých sedačiek, podlahovej krytiny a núdzového osvetlenia schodiska.
Celkové predpokladané náklady: 107 823,60 €
z toho požadovaná dotácia: 53 911,00 €
Schválená dotácia: 40 000,00 €
"Projekt finančne podporil Audiovizuálny fond"

„Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov“
Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program 2. Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania žiadateľom z EŠIF
Dátum podania: 25.06.2019
Doba realizácie: 04/2019 – 10/2021
Obsah projektu:        
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy v meste výstavbou nového cyklochodníka (dĺžka 818 m), cyklolávky cez rieku Topľa (dĺžka 73,5 m) a verejného osvetlenia pozdĺž chodníka. Projektom sa dosiahne zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou, zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a motoristov, zvýšenie využívania bicyklov ako dopravného prostriedku a zníženie hluku a vibrácii z dopravných prostriedkov.
Celkové predpokladané náklady: 642 891,32 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €
Schválená dotácia: 27 474,48 €
"Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

„Mesiac úcty k starším v Bardejove“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 podľa VZN PSK č. 57/2017
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.3. Nehmotné kultúrne dedičstvo
Dátum podania: 13.02.2019
Doba realizácie: 13.10.2019
Obsah projektu:        
Uskutočnenie kultúrneho podujatia v rámci „Mesiaca úcty k starším v Bardejove“, ktoré sa bude konať dňa 13.10. 2019 v Športovej hale MIER.       
Celkové predpokladané náklady: 10 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Schválená dotácia: 4 000,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2019“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 19.12.2018
Doba realizácie: 08/2019
Obsah projektu:
Realizácia 27. ročníka tradičného „pamiatkarského podujatia“ s medzinárodnou účasťou s názvom „Vedecká konferencia Bardkontakt 2019“, venovaného problematike mestských pamiatkových centier.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 436,00 €
Schválená dotácia: 3 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova Hrubej bašty v Bardejove, 3. etapa - fasáda, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  19.12.2018
Doba realizácie: 05/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Realizovať v poradí už 3. etapu obnovy objektu a to opravu fasády v rozsahu 832 m2, ktorá je v kritickom stavebno-technickom stave a nezodpovedá jej pamiatkovej hodnote a ani funkcii, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 59 866,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 892,00 €
Schválená dotácia: 25 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie Lampového stĺpa v Bardejove - 2. etapa, č. ÚZPF 1786/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 19.12.2018
Doba realizácie: 06/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Reštaurovanie gotického kamenného lampového stĺpa v areáli bývalej nemocnice na Jiráskovej ul. v Bardejove realizovaním nasledovných aktivít: - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác. V roku 2018 sa v rámci I. etapy zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.
Celkové predpokladané náklady: 15 600,00 €
z toho požadovaná dotácia: 14 820,00 €
Schválená dotácia: 12 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova fasády Meštianskeho domu č. 5 v Bardejove, 1. etapa – reštaurátorský výskum a návrh reštaurovania, č. ÚZPF 1685/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  21.12.2018
Doba realizácie: 05/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Reštaurovanie hlavnej fasády objektu so štukovou výzdobou, súvisiacimi omietkami a vstupným kamenným portálom realizovaním 1. etapy projektu t.j. reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie .
Celkové predpokladané náklady: 5 400,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 320,00 €
Schválená dotácia: 3 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 podľa VZN PSK č. 57/2017
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.3. Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).
Dátum podania: 11.04.2018
Doba realizácie: 28.09. - 29.09.2018
Obsah projektu:        
Séria kultúrnych podujatí na historickom Radničnom námestí v Bardejove s vyvrcholením v dňoch 28. - 29.09.2018, ktorými si Mesto Bardejov pripomenie 777. výročie prvej písomnej zmienky o Bardejove. Počas oboch dní sa zabezpečí ozvučenie kultúrnych podujatí na stredovekom námestí a vyvrcholením bude nasvietenie budovy Mestského úradu pomocou 3D mappingu s obrazmi z histórie mesta až po súčasnú realitu, ktorou žije mesto Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 6 250,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Schválená dotácia: 2 500,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

„Reštaurovanie Lampového stĺpa, č. ÚZPF 1786/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  23.11.2017
Doba realizácie: 06/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Reštaurovanie gotického kamenného lampového stĺpa v areáli v areáli bývalej nemocnice na Jiráskovej ul. v Bardejove realizovaním nasledovných aktivít: - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 15 600,00 €
z toho požadovaná dotácia: 14 820,00 €
Celkové skutočné náklady: 3 750,00 €
Schválená dotácia: 3 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Archeologický výskum v areáli Nemocnice na Jiráskovej ul. 13 v Bardejove, č. ÚZPF 12061/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  21.11.2017
Doba realizácie: 09/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky – Nemocnice realizáciou prvej etapy pamiatkového – archeologického výskumu v rozsahu: a) sondážny archeologický výskum, b) vypracovanie výskumnej dokumentácie zo sondážneho výskumu, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 4 800,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 560,00 €
Celkové skutočné náklady: 12 000,00 €
Schválená dotácia: 4 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove – 2. etapa, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 15.11.2017
Doba realizácie: 07/2018 - 09/2018
Obsah projektu:
Pokračovať v obnove strechy výmenou strešnej krytiny a tým zabrániť zatekaniu vody do vnútorných priestorov objektu. Projekt nadväzuje na I. etapu zrealizovanú v roku 2016, kedy bola obnovená časť strechy v rozsahu 360 m2.
Celkové predpokladané náklady: 49 961,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 461,00 €
Celkové skutočné náklady: 49 833,77 €
Schválená dotácia: 35 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2018“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  08.11.2017
Doba realizácie: 08/2018
Obsah projektu:
Realizácia 26. ročníka tradičného „pamiatkarského podujatia“ s názvom „Vedecká konferencia Bardkontakt 2018“, s medzinárodnou účasťou, venovaná problematike mestských pamiatkových centier pod záštitou Združenia historických miest a obcí SR a Pamiatkového úradu SR.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 436,00 €
Schválená dotácia: 7 400,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„XXVI. Organové dni Jozefa Grešáka“
Fond na podporu umenia: Program 1. Umenie
Podprogram 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
Dátum podania: 19.10.2017
Doba realizácie: 02/2018 - 12/2018
Obsah projektu:    
Oboznamovať kultúrnu verejnosť s tvorbou bardejovského rodáka, hudobného skladateľa, organistu Jozefa Grešáka a pokračovať v jeho hudobnom odkaze zorganizovaním 6 koncertov v Bazilike Minor sv. Egídia v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 10 400,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 300,00 €
z toho dotácia: 3 000,00 €

„9. Kultúrne leto Bélu Kélera“
Fond na podporu umenia: Program 1. Umenie
Podprogram 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty -  klasická a experimentálna hudba
Dátum podania:  19.10.2017
Doba realizácie:  02/2018 - 12/2018
Obsah projektu:    
Prezentovať hudobnú tvorbu bardejovského rodáka a skladateľa Bélu Kélera širokej kultúrnej verejnosti už na 9. ročníku tohto festivalu. Koncerty sa budú konať v Bardejove (Bazilika sv. Egídia, Kostol sv. Petra a Pavla, Stará radnica, Šarišské múzeum, Stará synagóga, Evanjelický kostol), v Bardejovských Kúpeľoch (Hotel Astória, Kino Žriedlo) a v Kostole sv. Žofie v Zborove.
Celkové predpokladané náklady: 8 500,00 €
z toho požadovaná dotácia: 8 050,00 €
Schválená dotácia: 3 500, 00 €

„Ulička remesiel v Bardejove – II. etapa“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 podľa VZN PSK č. 57/2017
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.1. Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 20.03.2017
Doba realizácie: 24.08. - 27.08.2017
Obsah projektu:        
Prispieť k udržaniu kvality a atraktivity jedného z tradičných a najviac vyhľadávaných kultúrnych podujatí organizovanom na verejnom priestranstve v našom meste  s názvom „Ulička remesiel“ nákupom nových drevených stánkov s prístreškom v počte 10 ks, ktoré budú ľahko mobilné, zostaviteľné a rozostaviteľné a zabezpečia jednotný vizuál tohto tradičného kultúrneho podujatia.
Celkové predpokladané náklady: 8 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Schválená dotácia: 5 000,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

„Obnova mestského opevnenia, južná časť – archeologický výskum 3. etapa, č. ÚZPF 1665/19“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 13.12.2016
Doba realizácie: 05/2017 - 12/2017
Obsah projektu:
Pokračovať v 3. záverečnej etape archeologického výskumu – zrealizovať predstihový ručný sondážny výskum – ukončenie, plošný archeologický výskum  v rozsahu plošného odkryvu murív opevnenia, vypracovanie záverečnej dokumentácie, v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 18 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 17 100,00 €
Schválená dotácia: 7 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2017“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 13.12.2016
Doba realizácie: 08/2017
Obsah projektu:
Realizácia jubilejného 25. ročníka tradičného „pamiatkarského podujatia“ s názvom „Vedecká konferencia Bardkontakt 2017“, s medzinárodnou účasťou, venovaná problematike mestských pamiatkových centier.
Celkové predpokladané náklady: 8 115,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 709,00 €
Schválená dotácia: 5 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„8. kultúrne leto Bélu Kélera“
Fond na podporu umenia: Program 1 - Umenie
Podprogram 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty -  klasická a experimentálna hudba
Dátum podania:   24.11.2016
Doba realizácie:  01/2017 - 12/2017
Obsah projektu:    
Prezentovať hudobnú tvorbu bardejovského rodáka a skladateľa Bélu Kélera širokej kultúrnej verejnosti už na 8. ročníku tohto festivalu. Koncerty sa budú konať v Bardejove (Bazilika sv. Egídia, Kostol sv. Petra a Pavla, Stará radnica, Šarišské múzeum), v Bardejovských Kúpeľoch (Hotel Astória, Kino Žriedlo) a v Kostole sv. Žofie v Zborove.
Celkové predpokladané náklady: 7 890,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 600,00 €
Schválená dotácia: 2 500, 00 €

„Ulička remesiel v Bardejove“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.1. Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 25.04.2016
Doba realizácie: 25.08.2016 - 28.08.2016
Obsah projektu:        
Prispieť k udržaniu kvality a atraktivity jedného z najviac vyhľadávaných kultúrnych podujatí v našom meste  „Uličky remesiel“ nákupom nových drevených stánkov s prístreškom v počte 6 ks, ktoré budú ľahko mobilné a rozostaviteľné a zabezpečia jednotný vizuál tohto tradičného kultúrneho podujatia.
Celkové predpokladané náklady: 7 200,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 7 920, 00 €
Schválená dotácia: 2 000,00 €
„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

„Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke“
Grantový program Nadácie Slovenskej sporiteľne Obce bližšie k Vám 2016
Dátum podania: 21.04.2016
Doba realizácie: 06/2016 - 10/2016
Obsah projektu:    
Revitalizovať historický minerálny prameň, sprístupniť jeho okolie širokej verejnosti a postupne prinavrátiť prírodnému miestu jeho pôvodnú spoločenskú a liečiteľskú funkciu, aby sa stalo vyhľadávaným miestom stretávania sa nielen miestnych obyvateľov a to aktivitami v rozsahu:
1. Renovácia dreveného altánku postaveného nad minerálnym prameňom (vyčistenie a náter drevených konštrukcií, plechovej krytiny, zasklenie rozbitých výplní, osadenie mreží), výmena dlažby okolo altánku, rekonštrukcia dvoch prístupových chodníkov k altánku, úprava zelene v okolí minerálneho prameňa.
2. Analyzovať možnosti sfunkčnenia  historického minerálneho prameňa pre jeho opätovné napojenie do kašny v altánku, výsledkom bude návrh konkrétneho technického riešenia.     
Celkové predpokladané náklady: 14 331,36 €
z toho požadovaná dotácia: 7 500,00 €
Celkové skutočné náklady: 14 331,36 €
Schválená dotácia: 3 860,00 €

„Mystériá“
Fond na podporu umenia: Program 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Podprogram 4.5 Kultúrno – osvetové aktivity
Dátum podania: 15.03.2016
Doba realizácie: 05/2016 - 06/2016
Obsah projektu:   
Priniesť na autentické miesta udalosť spred 500 rokov, keď sa na bardejovskom námestí začali písať dejiny divadla na Slovensku. Bardejovské mystériá, ktorých podoba sa rekonštruovala zo zachovaného súpisu postáv, 12 medirytín a archívnych záznamov sa odprezentujú na 5 simultánnych pódiách, v priľahlých meštianskych domoch, kostole, hrubej bašte a radnici.
Celkové predpokladané náklady: 3 800,00 €
z toho požadovaná dotácia: 3 000,00 €
Schválená dotácia: 1 000,00 €

„Obnova mestského opevnenia, južná časť – archeologický výskum 2. etapa, č. ÚZPF 1665/19“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  10.11.2015
Doba realizácie: 06/2016 - 12/2016
Obsah projektu:
Pamiatkový - archeologický výskum (2. etapa) v južnej časti fortifikačného systému na ploche národnej kultúrnej pamiatky zapísanej pod ÚZPF č. 1665/19 – múr parkánový v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 23 880,00 €
z toho požadovaná dotácia: 22 686,00 €
Schválená dotácia: 5 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie kamenných konzol ochodze Školskej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/6"
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 09.11.2015
Doba realizácie: 06/2016 - 12/2016
Obsah projektu:
Reštaurovanie kamenných konzol ochodze a ich torz na Školskej bašte realizáciou nasledovných aktivít: - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 10 260,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 747,00 €
Celkové skutočné náklady: 2 513,00 €
Schválená dotácia: 2 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 09.11.2015
Doba realizácie: 04/2016  - 12/2016
Obsah projektu:
Riešiť neuspokojivý stavebno-technický stav strechy národnej kultúrnej pamiatky realizáciou aktivít: - výmena strešnej krytiny, - výmena latovania a debnenia strešnej konštrukcie, - výmena strešných klampiarskych konštrukcií, - ošetrenie drevených konštrukcií náterom.
Celkové predpokladané náklady: 151 956,00 €
z toho požadovaná dotácia: 144 358,00 €
Celkové skutočné náklady: 49 014,01 €
Schválená dotácia: 35 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2016“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  06.11.2015
Doba realizácie: 08/2016
Obsah projektu:
Realizácia 24. ročníka tradičného pamiatkarského podujatia s medzinárodnou účasťou „Vedecká konferencia Bardkontakt 2016“ s hlavnou témou „Profesionálna zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok“.
Celkové predpokladané náklady: 17 800,00 €
z toho požadovaná dotácia: 16 910,00 €
Celkové skutočné náklady: 7 200,50  €
Schválená dotácia: 6 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova fasády na Bašte severnej (archívnej) v Bardejove, č. ÚZPF 1665/7“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 15.01.2015
Doba realizácie: 05/2015 - 12/2015
Obsah projektu:    
Obnoviť  kritický stavebno – technický stav fasády národnej kultúrnej pamiatky Bašty severnej,  ktorá je súčasťou  mestského fortifikačného systému v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 16 875,00 €
z toho požadovaná dotácia: 16 031,00 €
Celkové skutočné náklady:  16 855,37 €
z toho dotácia: 10 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2015“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3  Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 09.01.2015
Doba realizácie: 08/2015
Obsah projektu:    
Realizácia tradičného „pamiatkarského podujatia“ s medzinárodnou účasťou (23. ročník): Vedecká konferencia Bardkontakt 2015 s hlavnou témou „Nové materiály a technológie používané pri obnove pamiatok“, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 26.8.2015.
Celkové predpokladané náklady: 17 800,00 €
z toho požadovaná dotácia: 16 910,00 €
Celkové skutočné náklady: 9 000,00 €
z toho dotácia: 7 800,00  €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie a trvalé premiestnenie Pomníka Jozefa II. z Cintorína sv. Anny v Bardejove, č. ÚZPF 1794/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Dátum podania:  08.01.2015
Doba realizácie: 05/2015 - 12/2015
Obsah projektu:
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Pomníka Jozefa II. – návšteva a  jeho trvalé premiestnenie zo súčasného areálu Cintorína sv. Anny na verejné priestranstvo dostupné širokej verejnosti.
Aktivity: - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, demontáž a montáž, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 6 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 871,00 €
Celkové skutočné náklady: 4 320,00 €
z toho dotácia: 4 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Organové dni Jozefa Grešáka“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania:  27.11.2014
Doba realizácie: 07/2015 - 09/2015
Obsah projektu:    
Festival organovej hudby - zachovávať a pokračovať v hudobnom odkaze bardejovského rodáka, hudobného skladateľa Jozefa Grešáka.
Celkové predpokladané náklady: 10 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 700,00 €
Celkové skutočné náklady: 3000,00 €
z toho dotácia: 2 500,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Béla Kéler - /ne/ zabudnutý hudobný skladateľ“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania: 27.11.2014
Doba realizácie: 05/2015 - 09/2015
Obsah projektu:    
Zachovať a zabezpečiť trvalú udržateľnosť hudobného odkazu bardejovského rodáka, hudobného skladateľa Bélu Kélera. Pre rok 2015 sú pripravené nové notové partitúry pre bratislavský orchester The Classical Music Maniacs v alternatíve so Štátnou filharmóniou Košice. Šesť koncertov sa uskutoční postupne v exteriéry mesta Bardejov (Promenádny park, Radničné námestie, starobylá Radnica a v reprezentačných priestoroch liečebného domu Astória).
Celkové predpokladané náklady: 15 200,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 500,00 €
Celkové skutočné náklady: 2760,00 €
z toho dotácia: 2 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„PONTES – MOSTY  POROZUMENIA“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania:   27.11.2014
Doba realizácie:  08/2015 - 09/2015
Obsah projektu:    
Organizovaním medzinárodného festivalu Pontes t.j. prostredníctvom hudby spájať mestá, ľudí, ich srdcia a duše. Skvelý husľový virtuóz OLDŘICH VLČEK so svojim Rezidenčným orchestrom napĺňa obsah hlavnej myšlienky PONTES. Tento orchester je každoročne vrcholom kultúrneho leta v meste.
Celkové predpokladané náklady: 8 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 3 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 1 200,00 €
z toho dotácia: 800,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Street artové sympózium mesta Bardejov 3“
Program Ministerstva kultúry SR: 7. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť.
Podprogram: 7.1Prehliadky, festivaly, súťaže.
Dátum podania:  06.12.2013
Doba realizácie: 27.- 29.6.2014
Obsah projektu:    
Propagácia, vysvetlenie  rôznych umeleckých smerov ako je: streetart, graffiti, filmová tvorba, hudba, tanec. Projekt je určený pre skupinu ľudí, ktorí nemajú možnosť prezentovať sa v galériách, výstavných priestoroch, nemajú priestor, sú ovplyvnení a znevýhodnení rôznymi spoločenskými činiteľmi.
Celkové predpokladané náklady: 6 711,00 €
z toho požadovaná dotácia: 3 811,00 €
Celkové skutočné náklady: 1 336,00 €
z toho dotácia: 1 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Mystériá“
Program Ministerstva kultúry SR: 7. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť.
Podprogram: 7.3 Vznik a prezentácia tvorby.
Dátum podania: 06.12.2013
Doba realizácie: 06/2014
Obsah projektu:    
Poukázaním na jedinečnú tradíciu organizovania mystérií pred 500 rokmi povzbudiť mladých ľudí v meste a regióne, že majú na čo nadväzovať a čo komentovať svojou tvorbou. Hlavným zámerom je priniesť na autentické miesto - bardejovské námestie - udalosť spred 500 rokov - a to nielen ako spomienku, ale aj ako inšpiratívnu umeleckú a estetickú záležitosť. Zároveň vytvoriť jedinečnú udalosť v celoslovenskom meradle, pretože podobná akcia sa neorganizuje v žiadnom slovenskom meste.
Celkové predpokladané náklady: 22 900,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 800,00 €
Celkové skutočné náklady: 4 145,00 €
z toho dotácia: 3 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Bardkontakt 2014 - vedecká konferencia a výstava“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Dátum podania:  27.11.2013
Doba realizácie: 26.08.2014 - 31.08.2014
Obsah projektu:    
1. Vedecká konferencia "Bardkontakt 2014" k problematike mestských pamiatkových centier, s hlavnou témou "Problematika dopravy v historických centrách miest".  
2. Výstava "Bardkontakt 2014" zameraná na výstavu materiálov, technológií a služieb pri obnove objektov v pamiatkových lokalitách resp. reprezentujúcu problematiku konferencie, spojenú s výstavou fotografií. Časť výstavnej plochy bude venovaná prezentácii pamiatkových úradov, reštaurátorov a reštaurátorských ateliérov, ako aj študentov s aktuálnym študijným zameraním.    
Celkové predpokladané náklady: 19 800,00 €
z toho požadovaná dotácia: 18 810,00 €
Celkové skutočné náklady: 9 689,87 €
z toho dotácia: 8 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, III. etapa (ukončenie), č. ÚZPF 171/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.
Dátum podania: 27.11.2013
Doba realizácie: 08/2014 -12/2014
Obsah projektu:    
Ukončenie obnovy Pomníka Serédi Gašpara v k.ú  Bardejov - Dlhá Lúka, postaveného v pol. 16 st.:  reštaurovanie kultúrnej pamiatky v rozsahu III. etapy (záverečná) a dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 10 260,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 747,00 €
Celkové skutočné náklady: 9 513,00 €
z toho dotácia:  9 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, ÚZPF č. 1703/0 - II. etapa (ukončenie)“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
Dátum podania: 25.11.2013
Doba realizácie: 08/2014 -11/2014
Obsah projektu:    
Reštaurovanie maľovanej uličnej fasády Meštianskeho domu č. 26 na Radničnom námestí v Bardejove: - reštaurovanie maľovanej fasády v rozsahu II. etapy (ukončenie), dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 26 136,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 829,00 €
Celkové skutočné náklady: 24 829,00 €
z toho dotácia: 20 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“
Program: Zákon o podpore regionálneho rozvoja - Euroregionálne aktivity (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)
Oblasť: Realizácia euroregionálnych aktivít v roku 2013
Dátum podania: 01.07.2013
Doba realizácie: 01/2014 - 09/2014
Obsah projektu:     
Vyznačiť novú cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí historického a kúpeľného mesta Bardejov, vrátane inštalácie informačného a popisného značenia pozdĺž trasy, ktorá bude pokračovaním cyklotrasy Bardejov – Jaslo.  Čiastočne dobudovať chýbajúcu doplnkovú cyklistickú infraštruktúru na schválenej a vyznačenej cyklotrase  Bardejov – Jaslo s názvom „Na križovatke kultúr“.
Aktivity projektu:
Vypracovanie zjednodušenej PD pre vnútromestskú cyklotrasu, schvaľovací proces pre vnútromestskú cyklotrasu, vyhotovenie a osadenie cykloturist. značenia a doplnkovej infraštruktúry, príprava a tlač propagačnej príučky k cyklotrase, propagácia a publicita projektu, príprava a záverečné vyhodnotenie projektu.
Projektoví partneri: Karpatský euroregión Slovensko, Miasto Jaslo
Celkové predpokladané náklady: 22 244,00 €
z toho požadovaná dotácia: 19 997,00 €
Celkové skutočné náklady: 22 244,00 €
z toho dotácia: 19 997,00 €
„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

„Obnova 23 vojnových hrobov a Pamätníka padlých z I. sv. vojny v meste Bardejov“
Ministerstvo vnútra SR: Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
Dátum podania: 26.04.2013
Doba realizácie: 08/2014 -12/2014
Obsah projektu:
Oprava 23 vojnových hrobov a Pamätníka padlých z I. sv. vojny v meste Bardejov. Vojnové hroby a pamätník sa nachádzajú na mestskom cintoríne a sú v zlom technickom stave (zničené obruby hrobov a krycích dosiek, chýbajú tabule a pietne misy).                                      
Celkové predpokladané náklady: 8 380,00 €
Celkové skutočné náklady: 2 500,00 €
z toho dotácia: 2 000,00 €

„Obnova plochy Pamätníka Vďaky na námestí SNP v meste Bardejov“
Ministerstvo vnútra SR: Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových  hroboch
Dátum podania: 26.04.2013
Doba realizácie: 08/2014 -12/2014
Obsah projektu:    
Rekonštrukcia spevnených plôch a sadových úprav Pamätníka Vďaky na námestí SNP situovaného v zastavenej obytnej zóne. Predmetom je úprava existujúcich chodníkov a sadové  úpravy tak, aby boli zabezpečené bezkolízne pešie trasy a prepojenia na širšie okolie s dôrazom na bezbariérovosť  pohybu hlavne pre hendikepovaných návštevníkov.                                       
Celkové predpokladané náklady: 61 600,00 €
Celkové skutočné náklady: 6 250,00 €
z toho dotácia:  5 000,00 €

„Vypracovanie PD sanácie vlhkosti objektu Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
Dátum podania: 23.01.2013
Doba realizácie: 07/2013 - 11/2013
Obsah projektu:     
Sanácia vlhkosti objektu Radnice, národnej kultúrnej pamiatky, nachádzajúcej sa na Radničnom námestí č.48 v Bardejove: - posúdenie zavĺhania objektu, - vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie sanácie vlhkosti  základov, muriva a omietkových vrstiev radnice pred atakom vody.
Celkové predpokladané náklady: 7 200,00 €
z toho požadovaná dotácia: 6 840,00 €
Celkové skutočné náklady: 6 360,00 €
z toho dotácia: 6 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Výmena strešnej krytiny na Bašte severnej v Bardejove, č. ÚZPF 1665/7“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
Dátum podania: 23.01.2013
Doba realizácie:10/2013 - 12/2013
Obsah projektu:     
Zabrániť zatekaniu vody cez strešnú konštrukciu do vnútorných priestorov objektu a jeho ochrana  pred následnou devastáciou,  realizáciou nasledovných aktivít: - výmena strešnej krytiny za identickú v tvare a materiáli, - náhrada poškodených častí krovu identickým materiálom, - náhrada dreveného doskového obloženia štítu novým, ukladaným na zraz, - ošetrenie dreveným náterom.
Celkové predpokladané náklady: 29 999,00 €
z toho požadovaná dotácia: 28 499,00 €
Celkové skutočné náklady: 13 501,16 €
z toho dotácia:  12 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov – Dlhá Lúka, II. etapa, č. ÚZPF 171/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.
Dátum podania: 21.01.2013
Doba realizácie: 08/2013 - 12/2013
Obsah projektu:     
Pokračovanie obnovy Pomníka Serédi Gašpara v k. ú.  Bardejov - Dlhá Lúka, postaveného v pol. 16 st.: - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 11 436,00 €
z toho požadovaná dotácia: 10 856,00 €
Celkové skutočné náklady: 8 580,00 €
z toho dotácia: 8 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie dreveného trámového stropu Meštianskeho domu č. 29 na Radničnom námestí v Bardejove, č. ÚZPF 1706/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
Dátum podania: 21.01.2013
Doba realizácie: 08/2013 -12/2013
Obsah projektu:     
Reštaurátorská realizácia dreveného trámového stropu nachádzajúceho sa v západnej miestnosti severného traktu (č. 3) budovy č. 29 na Radničnom námestí v Bardejove  a dokumentácia vykonaných reštaurátorský prác.
Celkové predpokladané náklady: 11 400,00 €
z toho požadovaná dotácia: 10 830,00 €
Celkové skutočné náklady: 8 570,00 €
z toho dotácia:  8 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0 - I. etapa.“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
Dátum podania: 16.01.2013
Doba realizácie: 08/2013 - 11/2013
Obsah projektu:     
Pokračovať v obnove maľovanej uličnej fasády Meštianskeho domu č. 26 na Radničnom námestí v Bardejove. V roku 2012 bol vykonaný reštaurátorský výskum, ktorý zhodnotil súčasný stav nástennej maľby a navrhol ďalší postup reštaurátorských prác na záchranu nástennej maľby a ďalších súčastí fasády.
Celkové predpokladané náklady: 28 426,00 €
z toho požadovaná dotácia: 27 004,00 €
Celkové skutočné náklady: 26 421,00 €
z toho dotácia: 25 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Konferencia a výstava Bardkontakt 2013 - ochrana pamiatkového fondu“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Dátum podania: 16.01.2013
Doba realizácie: 08/2013
Obsah projektu:     
1. Konferencia "Bardkontakt 2013" s medzinárodnou účasťou, s hlavnou témou: Meštiansky dom – obnova a ochrana (Problematika obnovy a ochrany meštianskeho domu v historických jadrách miest – od urbanisticko-architektonickej problematiky až po detail).  
 2. Výstava "Bardkontakt 2013" – výstava materiálov, technológií a služieb pri obnove objektov v pamiatkových lokalitách reprezentujúcich danú problematiku, spojenú s výstavou fotografií.
Celkové predpokladané náklady: 20 095,00 €
z toho požadovaná dotácia: 19 085,00 €
Celkové skutočné náklady: 10 275,75 €
z toho dotácia: 8 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„PONTES  -   Mosty porozumenia“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania: 03.12.2012
Doba realizácie: 04/2013 - 09/2013
Obsah projektu:     
Zorganizovať hudobný festival PONTES - MOSTY  POROZUMENIA - HUDOBNÉ  PRIATEĽSTVO, ktorého krédom je spájať mestá zapísané v listine UNESCO prostredníctvom hudby. Hlavným protagonistom myšlienky PONTES je jeho autor pán OLDŘICH  VLČEK  a Rezidenčný orchester VIRTUOSI  DI  PRAGA.
Celkové predpokladané náklady: 8 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 3 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 2 805,16 €
z toho dotácia:  1 500,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Organové dni Jozefa Grešáka“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania: 03.12.2012
Doba realizácie: 09.07.2013 - 17.9.2013
Obsah projektu:     
Realizovať XXI. ročník Medzinárodného festivalu Organovej hudby, ktorého ústrednou myšlienkou je osobnosť bardejovského rodáka, hudobného skladateľa, Jozefa Grešáka.
Celkové predpokladané náklady: 10 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 700,00 €
Celkové skutočné náklady: 4 533,87 €
z toho dotácia: 2 500,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Béla Kéler - /ne/ zabudnutý hudobný skladateľ“
Program Ministerstva kultúry SR: 4. Umenie, 4.2 Hudba
Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
Dátum podania: 03.12.2012
Doba realizácie: 03/2013 - 09/2013
Obsah projektu:     
Oživiť osobnosť bardejovského rodáka, hudobného skladateľa európskeho významu, Bélu Kélera. Po naštudovaní nových partitúr Košickou štátnou filharmóniou a Prešovským salónnym orchestrom odprezentovanie diel na IV. Ročníku Kultúrneho leta Bélu Kélera- striedavo v Bardejove na Radničnom námestí a v Promenádnom parku pri Fontáne a v Bardejovských Kúpeľoch v reprezentačných priestoroch liečebného domu Astória.
Celkové predpokladané náklady: 15 200,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 500,00 €
Celkové skutočné náklady: 3 051,70 €
z toho dotácia:  1 500,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Mystériá“
Program Ministerstva kultúry SR: 3. Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice
Podprogram: 3.2 Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
Dátum podania: 13.11.2012
Doba realizácie: 06/2013
Obsah projektu:     
Poukázať na jedinečnú kultúrnu aktivitu, ktorá bola vo svojej dobe súčasťou svetového trendu a v dejinách kultúry nášho národa hrá dôležitú úlohu - pred 500 rokmi sa v Bardejove hrali mystériá, z ktorých sa zachovalo niekoľko medirytín, súpis postáv - nič z toho nebolo publikované a prezentované. Vytvoriť rekonštrukciu týchto stredovekých mystérií na daných podkladoch - tak ako sa to robí vo vyspelých krajinách, odprezentovať kultúru danej epochy a svetovú jedinečnosť tejto udalosti a zároveň ponúknuť túto tému mladým umelcom na stvárnenie modernými prostriedkami divadla.
Celkové predpokladané náklady: 38 100,00 €
z toho požadovaná dotácia: 26 400,00 €
Celkové skutočné náklady: 8 311,10 €
z toho dotácia: 6 420,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“
Program: Cezhraničná spolupráca Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013
Oblasť: Prioritná os III - Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Dátum podania: 31.07.2012
Doba realizácie: 03/2013 - 09/2013
Obsah projektu:        
a) Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy
b) Schvaľovací proces pre cyklotrasu
c) Vyhotovenie a osadenie cykloturistického značenia a drobnej infraštruktúry
d) Propagačná príručka k cyklotrase
e) Propagácia a publicita
f) Záverečné vyhodnotenie projektu
Projektoví partneri: Gmina Krynica – Zdrój, Obec Zlaté, Obec Sveržov, Obec Kurov
Celkové predpokladané náklady: 58 812,00 €
z toho požadovaná dotácia: 55 871,40 €
Celkové skutočné náklady: 52 562,00 €
z toho dotácia: 49 933,90 €
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

Infotabula cyklotrasa Bj-Krynica

„Obnova Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, č.ÚZPF 171/0“
Program: Prešovský samosprávny kraj- Poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program č. 2. Kultúra
Opatrenie č. 2.1. Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce
Dátum podania: 26.03.2012
Doba realizácie: 07/2012 - 11/2012
Obsah projektu:
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 12 240,00 €
z toho požadovaná dotácia:  5 000,00 €
Celkové skutočné  náklady: 3 440,00 €
z toho dotácia: 2 000,00 €
„Projekt finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja“

„Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla“ (Cyklotrasa Bardejov – Jaslo)
Program: Zákon o podpore regionálneho rozvoja - Euroregionálne aktivity (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)
Oblasť: Realizácia euroregionálnych aktivít v roku 2012
Dátum podania: 02.02.2012
Doba realizácie: 03/2012 - 12/2012
Obsah projektu:
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy, schvaľovací proces pre cyklotrasu, vyhotovenie a osadenie značenia cyklotrasy, príprava a tlač propagačnej príručky k cyklotrase, propagácia a publicita projektu, záverečné vyhodnotenie projektu a prezentácia výstupov, riadenie a administrácia projektu.
Projektoví partneri: Karpatský euroregión Slovensko, Miasto Jaslo
Celkové predpokladané náklady:  22 220,00 €
z toho požadovaná dotácia: 19 940,00 €
Celkové skutočné  náklady: 22 220,00 €
z toho dotácia: 19 940,00 €
„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

tab pl sk pohranicie z bicykla

„Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, II. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového  fondu
Dátum podania: 22.12.2011
Doba realizácie: 01/2012 - 12/2012
Obsah projektu:    
Uskutočniť proces prípravy a spracovania dokumentu: Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, II. etapa v rozsahu definovania cieľového stavu a vypracovania plánu riadenia.
Celkové predpokladané  náklady: 21 100,00  €
z toho požadovaná dotácia: 20 045,00 €
Celkové skutočné  náklady: 13 060,00 €
z toho dotácia: 12 005,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 21.12.2011
Doba realizácie: 08/2012 - 11/2012
Obsah projektu:
a) Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie (5 237,00 €)
b) Reštaurovanie hlavnej fasády priečelia (57 894,00 €)
c) Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (840,00 €)
Celkové predpokladané náklady: 63 971,00 €
z toho požadovaná dotácia: 60 772,00 €
Celkové skutočné  náklady:  5 237,00 €
z toho dotácia: 2 038,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurátorský výskum interiérových priestorov Meštianskeho domu č. 38 v Bardejove, č. ÚZPF 1715/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  21.12.2011
Doba realizácie: 07/2012 - 10/2012
Obsah projektu:
Realizovať zisťovací, sondážny reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie v časti schodiskového priestoru.
Celkové predpokladané náklady: 3 240,00 €
z toho požadovaná dotácia: 3 078,00 €
Celkové skutočné  náklady: 3 240,00 €
z toho dotácia: 2 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Reštaurovanie kamenného reliéfu na atike Meštianskeho domu č. 16 v Bardejove, č.ÚZPF 1693/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 19.12.2011
Doba realizácie: 07/2012 - 11/2012
Obsah projektu:
a) Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie (480,00 €)
b) Reštaurovanie kamenného reliéfu (3 276,00 €)
c) Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (216,00 €)
Celkové predpokladané náklady: 3 972,00 €
z toho požadovaná dotácia: 3 773,00 €
Celkové skutočné  náklady: 3 972,00 €
z toho dotácia:  3 773,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova Pomníka Serédi Gašpara na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, č. ÚZPF 171/0“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
Dátum podania:  19.12.2011
Doba realizácie: 07/2012 - 11/2012
Obsah projektu:      
a) Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie  (1 440,00 €)
b) Reštaurovanie kultúrnej pamiatky (10 500,00 €)
c) Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (300,00 €).
Celkové predpokladané náklady: 12 240,00 €
z toho požadovaná dotácia: 11 628,00 €
Celkové skutočné  náklady: 3 440,00 €
z toho dotácia: 700,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Bardkontakt 2011 – ochrana pamiatkového fondu“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového   fondu
Dátum podania:  03.02.2011
Doba realizácie: 08/2011
Obsah projektu:    
Realizácia aktivít na ochranu pamiatkového fondu: Konferencia Bardkontakt s medzinárodnou účasťou, workshop reprezentantov teórie a praxe, výstava materiálov, technológie a služieb na obnovu pamiatok.
Celkové predpokladané náklady: 22 015,00 €
z toho požadovaná dotácia: 20 856,00 €
Celkové skutočné  náklady: 9 101,60 €
z toho dotácia: 8 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, I. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.3  Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového   fondu
Dátum podania:  27.01.2011
Doba realizácie: 04/2011 - 12/2011
Obsah projektu:    
Uskutočniť proces prípravy a spracovania dokumentu: Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, I. etapa – Podklady a analýzy.
Celkové predpokladané náklady: 22 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 20 900,00 €
Celkové skutočné  náklady: 21 250,00 €
z toho dotácia: 20 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie  do infraštruktúry mesta  Bardejov (severná časť- východný úsek a východná časť) – č. ÚZPF 1665/1, 1665/11, 1665/19“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  14.11.2009
Doba realizácie: 06/2010 - 12/2010
Obsah projektu:     
Obnova mestského opevnenia – hradbového múru, parkánového múru, vonkajšieho priekopového múru a severovýchodného barbakánu v dvoch samostatných úsekoch.
Celkové predpokladané náklady:  816 103,00 €
z toho požadovaná dotácia: 775 297,00 €
Celkové skutočné  náklady: 85 026,97 €
z toho dotácia:  20 999,97 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie  do infraštruktúry mesta  Bardejov (severná časť západný úsek) – č. ÚZPF 1665/1, 1665/19, 1665/20“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  03.08.2009    
Doba realizácie: 09/2009 - 10/2010
Obsah projektu:    
Obnova mestského opevnenia – hradbového múru, parkánového múru a priekopy v severozápadnej časti fortifikačného systému.
Celkové predpokladané náklady: 709 618,00 €
z toho požadovaná dotácia: 617 128,00 €
Celkové skutočné  náklady: 525 481,00 €
z toho dotácia: 489 162,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova parkánového múru v severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  09.01.2009
Doba realizácie: 07/2009 - 12/2009
Obsah projektu:
Obnova národnej kultúrnej pamiatky - parkánového múru v severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 150 520,00  €
z toho požadovaná dotácia: 142 618,00 €
Celkové skutočné  náklady: 150 143,99 €
z toho dotácia: 142 617,99 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Obnova severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  11.06.2008
Doba realizácie: 06/2008 - 11/2008
Obsah projektu:    
Obnova národnej kultúrnej pamiatky - mestského fortifikačného systému v severovýchodnej časti (Hradobný múr, Renesančná bašta, Severovýchodná bašta).
Celkové predpokladané náklady: 15 454 026,00 Sk (512 979,69 €)
z toho požadovaná dotácia: 14 653 526,00 Sk (486 407,95 €)
Celkové skutočné  náklady: 8 772 701,00 Sk (291 200,33 €)
z toho dotácia:    8 000 000,00 Sk (265 551,35 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Bardejov – historický, romantický, multikultulárny“
SPERA I. (Uznesenie vlády SR č. 315 zo 4. apríla 2007)
Oblasť: Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v roku 2008
Dátum podania:  06.06.2008   
Doba realizácie: 08/2008 - 12/2008
Obsah projektu:    
Realizáciou multikultulárnych, žánrovo rôznorodých propagačných a prezentačných podujatí s historickou, romantickou a dobovou tematikou zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu, projektový rozvoj a spoluprácu s VÚC a RRA.
Celkové predpokladané náklady: 336 480,00 Sk (11 169,09 €)
z toho požadovaná dotácia: 286 980,00 Sk (9 525,99 €)
Celkové skutočné  náklady: 336 480,00 Sk (11 169,09 €)
z toho dotácia:  286 980,00 Sk (9 525,99 €)

„Židovské suburbium v Bardejove – projektová dokumentácia obnovy“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram:1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Žiadateľ: ÚZ ŽNO v Bratislave, Mesto Bardejov vystupuje v projekte ako partner.
Dátum podania:  15.02.2007
Doba realizácie: 08/2007 - 12/2007
Obsah projektu:     
Realizáciou plánovaných aktivít projektu pre obnovu komplexu Židovského suburbia (archeologický výskum, reštaurátorsky sondážno - overovací výskum vrátane inventarizácie prvkov, geodetické zameranie pozemku a inžinierskych sietí, zameranie stavebných objektov a vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie) vytvoriť podmienky pripravenosti následnej investičnej realizácie aj s  využitím prostriedkov z ERDF.
Celkové predpokladané náklady: 3 008 700,00 Sk (99 870,54 €)
z toho požadovaná dotácia: 2 300 000,00 Sk (76 346,01 €)
Celkové skutočné  náklady: 465 000,00 Sk (15 435,17 €)
z toho dotácia:    200 000,00 Sk (6 638,78 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Rekonštrukcia fasády a strechy Meštianskeho domu č. 16“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram:  1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  15.02.2007
Doba realizácie: 08/2007 - 12/2007
Obsah projektu:    
Rekonštrukcia a obnova Meštianskeho domu č.16 – národnej kultúrnej pamiatky v rozsahu: - výmena krytiny, - oprava fasády,  - výmena okien (17 ks) na fasáde meštianskeho domu.
Celkové predpokladané náklady: 1 872 718,00 Sk (62 162,85 €)
z toho požadovaná dotácia: 1 400 000,00 Sk (46 471,49 €)
Celkové skutočné  náklady: 638 520,50 Sk (21 195,00 €)
z toho dotácia:    158  000,00 Sk (5 244,64 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Rekonštrukcia nástropnej maľby v Meštianskom dome č.21 v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom – program podpory ochrany pamiatkového fondu
Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  15.02.2007
Doba realizácie: 09/2007 - 12/2007
Obsah projektu:    
Reštaurovanie nástropnej maľby v miestnosti č.6, v II. nadzemnom podlaží Meštianskeho domu č.21, národnej kultúrnej pamiatky, v jej čo najpôvodnejšej podobe a rozsahu.
Celkové predpokladané náklady: 461 500,00 Sk (15 318,99 €)
z toho požadovaná dotácia: 360 000,00 Sk (11 949,81 €)
Celkové skutočné  náklady: 384 000,00 Sk (12 746,46 €)
z toho dotácia:  360 000,00 Sk (11 949,81 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Rekonštrukcia mestského opevnenia dostavbou  hradobného múru v meste Bardejov“
Program Ministerstva kultúry SR: Ochrana pamiatkového fondu - Obnovme si svoj dom
Dátum podania:  21.03.2006
Doba realizácie: 05/2006 - 11/2006
Obsah projektu:    
Obnova národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. Vs 1665, oporného múru – zbytkov okolo historického jadra mesta jeho dostavbou na pôvodných základoch, ktorý pôjde súbežne s priľahlou uličkou Na hradbách. Projekt rieši rekonštrukciu mestského opevnenia v dvoch samostatných úsekoch – prvý v dĺžke 81 m a druhý úsek v dĺžke 167,6 m.
Celkové predpokladané náklady: 8 296 775,00 Sk (275 402,48 €)
z toho požadovaná dotácia: 7 346 348,00 Sk (243 854,08 €)
Celkové skutočné  náklady: 8 288 229,87 Sk  (275 118,83 €)
z toho dotácia (dar SPP, a.s.):  7 000 000,00 Sk  (232 357,43 €)
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

„Rozvoj hraničného regiónu spoločnou propagáciou a zriadením  Poľsko – Slovenského domu v Bardejove“
Operačný program: Program iniciatívy spoločenstva Interreg III A Poľská republika –  Slovenská republika (štrukturálny fond ERDF)
Opatrenie: Opatrenie 2.2  Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva.
Dátum podania: 24.03.2005
Doba realizácie projektu: 04/2006 - 01/2007
Obsah projektu:
- Vydanie spoločných informačno -turistických a propagačných materiálov -1 000 ks
- Rekonštrukcia  kultúrno –historickej pamiatky: Vlastný objekt - Meštiansky dom č. 24
- Vnútorné vybavenie  Meštianskeho domu č. 24
- Rekonštrukcia  kultúrno – historickej pamiatky: Priľahlé nádvorie a parkovisko
- Záverečná konferencia a rozbeh činnosti Poľsko – Slovenského domu.
Partner (poľský) v projekte: Gmina Krynica – Zdroj, Miasto Gorlice
Celkové predpokladané náklady: 19 969 120,00 Sk (662 853,35 €)
z toho požadovaná dotácia: 18 970 664,00 Sk (629 710,68 €)
Celkové skutočné náklady: 13 413 358,13 Sk (445 241,92 €)
z toho oprávnené náklady: 13 413 358,13 Sk (445 241,92 €)
z toho dotácia:    12 735 415,29 Sk (422 738,34 €)

„Zvýšenie počtu verejných prístupových bodov k internetu“ a  „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor“
Operačný program: Základná infraštruktúra (štrukturálny fond ERDF)
Opatrenie: 3. 2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, blok B – použitie internetu na podporu regionálnej politiky (1.projekt) a  rozvoj regionálneho digitálneho obsahu (2. projekt).
Dátum podania:  03/2005
Doba realizácie: 02/2006 - 06/2006
Obsah projektu:     
Osadenie 3 infokioskov na území mesta (MsÚ, R.N.č.21, CVČ), s možnosťou napojenia na internet, s informáciami z miestnej a regionálnej úrovne pre občanov  mesta Bardejov.
Celkové náklady projektu: Mesto Bardejov vystupovalo v projekte ako partner VÚC Prešov. Všetky oprávnené náklady projektu hradil ERDF – ŠR – VÚC.

„Rozvoj mesta Bardejov prostredníctvom podpory budovania infraštruktúry cestovného ruchu“
Operačný program: Priemysel a služby (štrukturálny fond ERDF)
Opatrenie: 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Dátum podania:  06.09.2004
Doba realizácie: 04/2006 - 04/2007
Obsah projektu:
Zrealizovaná turisticko-informačná kancelária v B. Kúpeľoch, amfiteáter vo vodnej priekope,  dokončenie bezbariérového WC na Veternej ulici,  osadenie 25 informačných tabúľ na historických dominantách mesta.
Celkové predpokladané náklady: 365 173,00 €
z toho požadovaná dotácia: 340 465,75 €
Celkové skutočné náklady: 17 305 199,53 Sk (574 427,39 €)
z toho oprávnené náklady:  12 631 578,95 Sk (419 291,61 €)
z toho dotácia:  12 000 000,00 Sk (398 327,03 €)

 

 

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2021-12-03, 14:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám