Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Domu smútku v Bardejove – II. etapa
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 12.03.2017
Doba realizácie: 06/2017 - 12/2017
Obsah projektu:
Prvá etapa prác bola v čiastočnom rozsahu vykonaná v minulom roku, kedy sa na objekte vymenili vstupné dvere a 6 okien. V rámci druhej etapy sa pokračuje v rekonštrukcii nasledovnými prácami:  výmena 20 pôvodných drevených okien a parapetov za nové (plastové), vysprávky a opravy vnútorných a vonkajších omietok, oprava zatekajúcej strechy asfaltovými hydroizolačnými pásmi, vrátane opráv klampiarskych konštrukcií.
Celkové predpokladané náklady: 16 936,00 €
z toho požadovaná dotácia: 13 500,00 €
Schválená dotácia: 13 500,00 €

„Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v Bardejove“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 06.03.2016
Doba realizácie: 06/2016 - 12/2016
Obsah projektu:
Modernizácia a rekonštrukcia Domu smútku na Mestskom cintoríne v Bardejove v rozsahu: - výmena starých okien za plastové, výmena starých vstupných dverí, oprava zatekajúcej plochej časti strechy, opravy vnútorných omietok, doplnenie vykurovania a ventilácie.
Celkové predpokladané náklady: 36 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 13 500,00 €
Celkové skutočné náklady: 13 600, 00 €
Schválená dotácia: 10 000,00 €

„Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídel
Opatrenie: 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami.
Dátum podania: 26.06.2013
Doba realizácie: 05/2013 - 09/2015
Obsah projektu:            
Revitalizácia centra mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva.
Aktivity projektu:
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov - obnova a úprava cestných komunikácií, chodníkov pre peších, plôch a komunikácií, výmena verejného osvetlenia a úprava a obnova trávnatých plôch a výsadby stromov v západnej časti centrálnej mestskej zóny mesta, pozostávajúca z 3 stavieb:
·    ul. Partizánska, vrátane dvoch kruhových objazdov,
·    ul. Miškovského 2. etapa,  ul. Hviezdoslavova  2. etapa,
·    Park pri Bazilike Minor
Celkové predpokladané náklady: 2 198 441,99 €
z toho požadovaná dotácia: 2 046 643,21 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 2 110 621,96 €
z toho dotácia: 2 005 090,86 €
„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“.

tabula revitalizacia cmz

„Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Dátum podania: 26.08.2009
Doba realizácie: 03/2010 - 12/2012
Obsah projektu:     
Zvýšenie bezpečnosti, konkurencieschopnosti a skvalitnenie stavu verejného priestranstva na ulici Dlhý rad v Meste Bardejov prostredníctvom jeho revitalizácie.
Celkové predpokladané náklady: 2 030 329,59 €
z toho požadovaná dotácia: 1 576 887,59 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 288 276,23 €
z toho dotácia: 1 223 862,42 €

„Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov“
Operačný program: Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov Phare ECOSOC (štrukturálny fond PHARE).
Dátum podania:  25.08.2005
Doba realizácie: 12/2005 - 09/2006
Obsah projektu:    
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre  obnovu pamiatkového územia o rozlohe 7,428 ha, vyšpecifikovaného v projekte ako „Obranné múry a priekopy mestského opevnenia – zbytky“ okolo celého historického jadra mesta, zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. Vs.1665 a „Bašty“, tvoriace spolu tzv. Fortifikačný systém mesta.
Celkové skutočné náklady: 3 634 467,46 Sk (120 642,22 €)
z toho oprávnené náklady: 3 634 467,46 Sk (120 642,22 €)
z toho dotácia: 3 449 925,60 Sk (91 104,84 €)

„Rozvoj mesta Bardejov tvorbou nového územného plánu mesta“
Operačný program:  Základná infraštruktúra (štrukturálny fond ERDF)
Opatrenie:  3. 3  Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Dátum podania:  21.12.2004
Doba realizácie: 10/2005 - 09/2007
Obsah projektu:    
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Mesta Bardejov (v členení na textovú a grafickú časť, smernú a záväznú časť).
Celkové predpokladané náklady: 2 500 000,00 Sk (82 984 ,80 €)
z toho požadovaná dotácia: 2 481 000,00 Sk (82 354,11 €)
Celkové skutočné náklady: 1 718 360,00 Sk (57 039,10 €)
z toho oprávnené náklady: 1 718 360,00 Sk (57 039,10 €)
z toho dotácia:  1 632 442,00 Sk (54 187,15 €)

Aktualizoval: Ján Novotný, Ing., 2016-02-12, 11:00, jan.novotny@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám