Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

September – 21. 9. 2017

 

P.č.

Názov materiálu

Predkladateľ/spracovateľ

1.

Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove

Mgr. Vladimír Harajda

2.

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

Mgr. Vladimír Harajda

3.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2017, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

4.

Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2017 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o.

Ing. Jaroslav Žák
Ing. Mária Vaňková
p. Štefan Hij
Ing. Vladimír Zoľak

5.

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2017 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ      M. Vileca k 30. 6. 2017

p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková

6.

Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

spr.nebytových priest.

7.

Návrh nakladania s majetkom mesta

Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký

8.

Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin

9.

Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

10.

Návrh zmien a doplnkov Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií

Ing. Juraj Popjak
Ing. Ivan Leščišin

 Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

December – 14. 12. 2017

 

P.č.

Názov materiálu

Predkladateľ/spracovateľ

1.

Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove

Mgr. Vladimír Harajda

2.

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

Mgr. Vladimír Harajda

3.

Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní

Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec

4.

Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec

5.

Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2018

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
Mgr. Vladimír Harajda

6.

Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2018

Ing. Juraj Popjak
Mgr. René Semanišin
PhDr. Tatiana Fedáková
Ing. Martin Choma

7.

Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2018

Ing. Juraj Popjak
Mgr. René Semanišin

8.

Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2018 (Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca)

p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková

9.

Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2018

( Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. )

Ing. Jaroslav Žák
p. Štefan Hij
Ing. Mária Vaňková
Ing. Vladimír Zoľak

10.

Návrh nakladania s majetkom mesta

Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký

11.

Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Spr.nebytových priest.

12.

Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2018

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak

13.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na           I. polrok 2018

Mgr. Vladimír Harajda

14.

Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

15.

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2016

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

16.

Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení  so sídlom na území mesta Bardejov

Ing. Juraj Popjak
Mgr. René Semanišin

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám