Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

MAREC – 30. 3. 2017

 

 1
1. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ hlavný kontrolór mesta
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra hlavný kontrolór mesta
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 hlavný kontrolór mesta
4. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
Mgr. Vladimír Harajda
5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 MUDr.Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Správcovia nebyt.priestorov
7. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký
8. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2016 Ing. Juraj Popjak
9. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
10. Správa o činnosti MsP za rok 2016 Mgr. Milan Hoško
11. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin

 Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

JÚN – 29. 6. 2017

 

1.

     
  Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ Mgr. Vladimír Harajda
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Mgr. Vladimír Harajda
3. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Správcovia nebyt.priestorov
4. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký
5. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016
a)Bardbyt, s. r. o.,
b) Bardterm, s. r. o.,
c) BTS, s. r. o.,
d)Mestské Lesy, s. r.o.

Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta
a) Bardbyt, s. r. o.,
b) Bardterm, s. r. o.,
c) BTS, s. r. o.,
d)Mestské Lesy,s.r.o.

Konatelia spoločností
Bardbyt, s. r. o.,
Bardterm, s. r. o.,
BTS, s. r. o.,
Mestské Lesy, s. r.o.
6. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2016 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
7. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2016 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
9. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017 Ing. Juraj Popjak
Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
10. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2016 Správca KN
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 hlavný kontrolór mesta
12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2017 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak
13. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
14. Správa o súdnych sporoch mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Marek Kuruc
15. Program prevencie kriminality pre mesto Bardejov na roky 2017 – 2020 náčelník MsPO

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám