Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

September – 27. 09. 2018

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove Mgr. Vladimír Harajda
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Mgr. Vladimír Harajda
3. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2018, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
4. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2018 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. Ing. Jaroslav Žák
Ing. Mária Vaňková
p. Štefan Hij
Ing. Vladimír Zoľak
p. Tibor Holtman
5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2018 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ      M. Vileca k 30. 6. 2018 p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková
6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta spr.nebytových priest.
7. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký
8. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin
9. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
10. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2017 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
11. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2017 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
12. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Ing. Juraj Popjak
PhDr. Tatiana Fedáková
13. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 83/2008 o kronike Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Choma

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

December 2018

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovate
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove Mgr. Vladimír Harajda
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Mgr. Vladimír Harajda
3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
5. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
Mgr. Vladimír Harajda
6. Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2019 Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková
PhDr. Tatiana Fedáková
Ing. Martin Choma
7. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2019 Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková
8. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019(Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca) p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková
9. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019
( Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. )
Ing. Jaroslav Žák
p. Štefan Hij
Ing. Mária Vaňková
Ing. Vladimír Zoľak
p. Tibor Holtman
10. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký
11. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Spr.nebytových priest.
12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 Mgr. Vladimír Harajda
14. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám