Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Marec – 22. 03. 2018

 

P.č.

Názov materiálu

Predkladateľ/spracovateľ

1. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

hlavný kontrolór mesta

2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

hlavný kontrolór mesta

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

hlavný kontrolór mesta

5. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2017
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula
Mgr. Vladimír Harajda

6. Výročná správa o hospodárení za rok 2017
a) m. p. Bapos,
b) ZUŠ M. Vileca
Riaditeľ m. p. Bapos
Riaditeľka ZUŠ M. Vileca
7.

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018

MUDr.Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

8.

Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Správcovia nebyt.priestorov

9.

Návrh nakladania s majetkom mesta

Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký

10.

Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2017

Ing. Juraj Popjak
Ing. Juraj Popjak

11.

Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2017 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin

12.

Správa o činnosti MsP za rok 2017

Mgr. Milan Hoško
Mgr. Milan Hoško

13.

Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2017 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

Jún – 21. 06. 2018

 

P.č.

Názov materiálu

Predkladateľ/spracovateľ

1.

Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

Mgr. Vladimír Harajda

2.

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

Mgr. Vladimír Harajda

3.

Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Správcovia nebyt.priestorov

4.

Návrh nakladania s majetkom mesta

Ing. Juraj Popjak
Ing. Ján Mochnacký

5.

Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2017 a)Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d)Mestské Lesy, s. r.o., e) Ekobard, a. s.

Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta
a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d)Mestské Lesy,s.r.o., e) Ekobard, a.s.

Konatelia spoločností

Bardbyt, s. r. o.,
Bardterm, s. r. o.,
BTS, s. r. o.,
Mestské Lesy, s. r.o.
Ekobard, a. s.

6.

Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

7.

Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

8.

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miloš Mikula

9.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2018

Ing. Juraj Popjak
Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta

10.

Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2017

Správca KN

11.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

hlavný kontrolór mesta

12.

Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2018

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak

13.

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ivan Leščišin

14.

Správa o súdnych sporoch mesta

Ing. Juraj Popjak
JUDr. Marek Kuruc

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám