Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

 

V  Bardejove:  17. 09. 2015 

 

POZVÁNKA

na VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 24. septembra 2015 ( štvrtok )  o  9,00 hod.

v zasadačke MsZ  v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrôl hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2015, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2015 (rozprava)
 7. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2015 v obchodných spoločnostiach mesta:
  1. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)
  2. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
  3. BTS, s. r. o.  (rozprava)
  4. Mestské Lesy, s. r. o. (rozprava)
  5. návrh na schválenie odmeny konateľovi spoločnosti Bardbyt, s. r. o. (rozprava)
 8. Zmena plánu technického zhodnotenia  spoločnosti BARDBYT, s.r.o. na rok 2015 (rozprava)
 9. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2015 v:
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 11. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 12. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 (rozprava)
 13. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP:
  1. v rámci výzvy 1/PRV/2015 na rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest (rozprava)
  2. v rámci Environmentálneho fondu (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – zmena č. 30 (rozprava)
 15. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele – zmena „Pod vrchmi“ (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách – príloha č. 1 – Cenník poskytovaných služieb (rozprava)
 17. Ponuka na uzavretie partnerskej spolupráce s mestom Sárospatak v Maďarsku (rozprava)
 18. Návrh zmien a doplnkov Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií (rozprava)
 19. Návrh VZN Mesta Bardejov:
  1. o určení názvov mostov: Kúpeľský most, Mokrolužský most, Most Pod  Vinbargom, Most Oroszova lávka (rozprava)
  2. o určení názvov okružných križovatiek: Okružná križovatka priemyselná, Okružná križovatka Pod Vinbargom, Okružná križovatka pri hornej bráne, Okružná križovatka  pri západnej bráne, Okružná križovatka pri bocianovi, Okružná križovatka pri tržnici (rozprava)
  3. o určení názvov nových ulíc: Agátová ulica, Javorová ulica, Jeľšová ulica, Smreková ulica, Gaštanová ulica, Buková ulica, Jedľová ulica, Topoľová ulica, Vŕbová ulica (rozprava)
  4. o určení názvu sídliska: Sídlisko Brehy (rozprava)
  5. o určení názvov nových ulíc:  Azalková ulica, Astrová ulica, Fialková ulica, Konvalinková ulica, Zvončeková ulica, Klinčeková ulica, Ľaliová ulica, Narcisová ulica (rozprava)
 20. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2015 (rozprava)
 21. Interpelácie
 22. Záver

 

 

 

 

 

 

                       

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám