Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  8. 12. 2014 

 

 P O Z V Á N K A

na II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční
dňa 16. decembra 2014 ( utorok )  o  9,00 hod.
v zasadačke MsZ  v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrôl hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku (rozprava)
 8. Návrh na VII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 (rozprava)
  a) Návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre m.p.Bapos na rok 2014(rozprava)
  b) Návrh na zmenu rozpočtu Bardterm s.r.o. na rok 2014(rozprava)
  c) Návrh na zmenu rozpočtu Mestské lesy s.r.o. na rok 2014 (rozprava)
 9. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2015 (rozprava)
  a) Bapos, m. p.
  b) ZUŠ M. Vileca
 10. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2015 (rozprava)
 11. Návrh rozpočtov a investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2015(rozprava)
  a) Bardbyt, s. r. o.
  b) Bardterm, s. r. o.
  c) BTS, s. r. o.
  d) Mestské Lesy, s. r. o.
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (rozprava)
 14. Návrh VZN mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je FO, PO alebo cirkev (rozprava)
 15. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017 (rozprava)
  a)
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2015  (rozprava)
 16. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP  v rámci výzvy ROP-3.1-2014/01(rozprava)
 17. Návrh na schválenie a financovanie nájomného bytu prostredníctvom MDVaRR SR na rok 2015 (rozprava)
 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (rozprava)
 19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 (rozprava)
 20. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2015 (rozprava)
 21. Návrh na  zrušenie  Všeobecne  záväzných nariadení Mesta Bardejov na základe protestov prokurátora:
  a) č. 94/2009  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov (rozprava)
  b) č. 95/2009  o usmerňovaní  ekonomickej činnosti na území mesta Bardejov (rozprava)
  c) č. 84/2008  o používaní symbolov Mesta Bardejov (rozprava)
 22. Interpelácie
 23. Záver

 

 

 

 

 

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám