Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Komisia finančná

 

Komisia finančná
Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami,
- záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho hospodárstva,
- prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek, - prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta,
- príprava a prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok,
- prerokovanie návrhov na úpravy cien mestom poskytovaných služieb,
- prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy,
- posudzovanie a príprava transformačných, privatizačných, finančných a ďalších projektov s finančnou väzbou na rozpočet mesta, resp. majetok mesta,
- prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia. 

jakub  Ing. Ján Jakub
predseda komisie
   
Ing. Miloš Dvorský člen poslanec
Mgr. Martin Šmilňák člen poslanec

Andrej Hudák

člen poslanec
Ing. Štefan Eller člen poslanec
Ing. Peter Petruš člen poslanec
Ing. Ferdinand Exner člen neposlanec
Ing. Milan Benka člen neposlanec
Ing. Dr. Artem Fecko člen neposlanec
Ing. Alexander Šoth člen neposlanec
Peter Ždiľa člen neposlanec
Ing. Marcel Karol sekretár

 

Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

 

 

Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti podnikateľských aktivít, služieb, dopravy a parkovania,
- usmerňovanie ekonomických aktivít v meste,
- posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania, cestovného ruchu a kúpeľníctva,
- kontrola a hodnotenie úrovne zásobovania, verejnoprospešných a ďalších služieb,
- hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev,
- hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy,
- prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,
- koordinácia úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia mesta v nadväznosti na cestovný ruch,
- koordinácia tvorby a plnenia programov, plánov, stratégií, koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
- rozvoj vzájomnej spolupráce s ďalšími obcami (mestami), Prešovským samosprávnym krajom, ústrednými orgánmi štátnej správy a spolupráce s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi funkcie v oblasti cestovného ruchu,
- partnerská spolupráca miest v oblasti cestovného ruchu,
- spolupráca so združeniami v oblasti cestovného ruchu.

bochna 02  Mgr. art. Juraj Bochňa
predseda komisie
   
Ing. Stanislav Jurčišin člen poslanec
MUDr. Andrej Havrilla člen poslanec
Ing. Jozef Andrejuv člen poslanec
Mgr. Veronika Marková člen poslanec
Bc. Andrej Holováč člen neposlanec
Štefan Prokop člen neposlanec
Ing. Ingrida Suchá Oreničová člen neposlanec
Mgr. Erik Sokoli člen neposlanec
Tomáš Bučko člen neposlanec
 
Ing. Jiří Brejník sekretár

 

Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí

 

Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón,
- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta,
- ochrana a tvorba zdravého životného prostredia,
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti,
- príprava koncepcií a rozvojových programov mesta,
- urbanisticko-architektonické riešenia záujmových území mesta,
- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,
- VZN vo vzťahu k životnému prostrediu,
- problematika zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
- ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt,
- utváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta,
- komplexné riešenie rozvoja častí mesta Bardejov - Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a prímestských častí Mihaľov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Zábava a Poštárka,
- koordinácia aktivít týkajúcich sa častí mesta a prímestských častí s príslušnými komisiami MsZ.

andrejuv Ing. Jozef Andrejuv
predseda komisie
   
Jozef Kukulský člen poslanec
Ing. Štefan Eller člen poslanec
MUDr. Ján Fotta člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Mgr. Milan Pilip člen poslanec
Ing. Jaroslav Foľta člen neposlanec
Ing. Stanislav Ševčík člen neposlanec
PhDr. Mário Popovič člen neposlanec
Milan Kapec člen neposlanec
Tibor Holtman člen neposlanec
Mgr. Andrea Lukačejdová sekretár

 

Komisia školstva, telesnej kultúry a športu

 

Komisia školstva, telesnej kultúry a športu
Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- oblasť výchovy a vzdelávania detí a mládeže a oblasť telesnej kultúry,
- vytváranie podmienok pre záujmovú a športovú činnosť,
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti školstva a telesnej kultúry,
- spracovanie a posudzovanie návrhov, projektov a koncepcií v oblasti vzdelávania a telesnej kultúry, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov,
- príprava športových podujatí miestneho, regionálneho a medzinárodného významu,
- vyjadruje sa k žiadostiam a návrhom na zaradenie, vyradenie a zmenám v sieti škôl a školských zariadení na území mesta,
- je iniciatívnym orgánom pri presadzovaní finančného krytia k predloženým návrhom a investičným zámerom v MsR a MsZ,
- partnerská spolupráca miest v oblasti školstva, telesnej kultúry a športu.
kucova_new Mgr. Eva Kučová
predseda komisie
   
Jozef Kukulský člen poslanec
Mgr. Slavomír Krok člen poslanec
Mgr. Žaneta Biľová člen poslanec
Mgr. Veronika Marková člen poslanec
Mgr. Martin Šmilňák člen poslanec
PaedDr. Anton Blajsko člen neposlanec
Mgr. Mária Havrillová člen neposlanec
RNDr. Mária Kurnátová člen neposlanec
Bc. Dominik Jusko člen neposlanec
RNDr. Ján Kleban, PhD. člen neposlanec
Mgr. Marcela Bercelová sekretár

 

Komisia spoločenských vecí a kultúry

 

Komisia spoločenských vecí a kultúry

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- oblasť kultúry a spoločenských vecí,
- Zbor pre občianske záležitosti,
- vytváranie vhodných podmienok pre umeleckú a kultúrnu činnosť,
- príprava kalendária kultúrno-spoločenských akcií,
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí,
- posudzovanie návrhov a projektov v oblasti spoločenských vecí a kultúry, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov,
- príprava kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a mestských sviatkov,
- medzinárodné kultúrne podujatia, včítane výmenných kultúrnych programov,
- partnerská spolupráca miest v oblasti kultúry a osvety,
- je iniciatívnym orgánom pri presadzovaní finančného krytia k predloženým návrhom a investičným zámerom v MsR a MsZ.

markova 02 Mgr. Veronika Marková
predseda komisie
   
Mgr. Eva Kučová člen poslanec
Mgr. art. Juraj Bochňa člen poslanec
MUDr. Július Zbyňovský člen poslanec
Slavomír Hudák člen poslanec
Mgr. František Tkáč člen poslanec
Mgr. Alexandra Urbanová člen neposlanec
Mgr. Valentína Koščová člen neposlanec
Lenka Semanková člen neposlanec
Mgr. Peter Dolhý člen neposlanec
František Maxin člen neposlanec
Bc. Daniela Mamrošová sekretár

 

Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva

 

Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy,
- posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc,
- kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov,
- starostlivosť o zdravotne, telesne a mentálne postihnutých,
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej problematike,
- kontrola dodržiavania mandátnej zmluvy a právnych predpisov v správe bytov,
- príprava a posudzovanie projektov riešenia bývania vrátane bývania sociálne odkázaných osôb,
- kontrola činnosti územných detských jaslí a zariadení sociálnej starostlivosti,
- príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov a sociálnej pomoci,
- problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc.

  MUDr. Andrej Havrilla
zástupca predsedu komisie
   
MUDr. Andrej Havrilla člen poslanec
MUDr. Július Zbyňovský člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Andrej Hudák člen poslanec
Mgr. František Tkáč člen poslanec
PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD. člen poslanec
Denisa Lenková člen neposlanec
Mgr. Anna Petričová člen neposlanec
Ing. Anna Göblová člen neposlanec
PhDr. Kristína Zamborská člen neposlanec
Ing. Gabriela Hajtolová sekretár

 

Komisia správy majetku

 

Komisia správy majetku

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta,
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta,
- kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
- kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta,
- prerokovanie návrhov na úpravu cenových máp mesta,
- prerokovanie návrhov transformácie a zmeny správy majetku mesta,
- kontrola a hodnotenie využívania nástrojov mestského informačného systému,
- prerokovanie návrhov na úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta.

dvorsky 02 Ing. Miloš Dvorský
predseda komisie
   
Ing. Peter Petruš člen poslanec
Ing. Ján Jakub člen poslanec
JUDr. Eva Hudáková člen poslanec
PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD. člen poslanec
Andrej Hudák člen poslanec
PhDr. Jozef Horváth člen neposlanec
Ing. Vladimír Košč člen neposlanec
Dušan Molčan člen neposlanec
Ing. Ján Pecuch člen neposlanec
MUDr. Petr Klimek člen neposlanec
Monika Beňová sekretár

 

Komisia verejného poriadku

 

Komisia verejného poriadku

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta,
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,
- prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii,
- problematika mestského hasičského zboru a mestskej polície,
- príprava a prerokovanie VZN o požiarnom poriadku a kontrola jeho dodržiavania,
- problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste,
- problematika ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstvo.

jurcisin  Ing. Stanislav Jurčišin
predseda komisie
   
JUDr. Eva Hudáková člen poslanec
Mgr. Slavomír Krok člen poslanec
Mgr. Žaneta Biľová člen poslanec
Slavomír Hudák člen poslanec
Ing. Jozef Andrejuv člen poslanec
Miroslav Bejda člen neposlanec
JUDr. Ján Mitaľ člen neposlanec
Andrej Michalík člen neposlanec
Ing. Gabriel Grund člen neposlanec
František Kučmina člen neposlanec
Monika Knapová sekretár

 

Komisia pre prešetrovanie sťažností

 

Komisia pre prešetrovanie sťažností

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
Pôsobnosť komisie je vymedzená zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Zásadami o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií.
hudakova_new JUDr. Eva Hudáková
predseda komisie
   
RNDr. Marcel Tribus člen poslanec
Ing. Miloš Dvorský člen poslanec
Slavomír Hudák člen poslanec
Mgr. Eva Kučová člen poslanec
Ing. Štefan Eller náhradník poslanec
Ing. Jozef Andrejuv náhradník poslanec
MUDr. Ján Fotta náhradník poslanec
Jozef Pasternák náhradník poslanec
RNDr. Vladimír Savčinský náhradník poslanec
Jana Jaščurová sekretár

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- prijímanie písomných oznámení primátora mesta a poslancov MsZ týkajúcich sa funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov počas výkonu funkcie a prijatie písomného oznámenia primátora mesta týkajúceho sa dodržiavania obmedzení počas jedného roka po skončení výkonu verejnej funkcie,
- podávanie podnetov na začatie konania príslušnému daňovému orgánu,
- sprístupňovanie informácií o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- predkladanie návrhov mestskému zastupiteľstvu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
- preskúmavanie podnetov na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a ich predkladanie mestskému zastupiteľstvu, ak spĺňajú ústavným zákonom predpísané obsahové náležitosti,
- udeľovanie výnimky zo zákazov uvedených v ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov primátorovi mesta počas jedného roka od ukončenia funkcie,
- kontrolovanie dodržiavania ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi mesta.

KDH - MUDr. Ján Fotta fotta
   
NOVA - Mgr. Žaneta Biľová bilova 
   
SDKÚ - DS - Ing. Jozef Andrejuv andrejuv
   
SIEŤ - Andrej Hudák hudak a 02 
   
SMER - SD - RNDr. Marcel Tribus
   

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám