Prečítané: 34352x

 

Číslo Názov Dokument
     
187/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 39 ikona pdf
188/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 38 ikona pdf
185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach ikona pdf 
184/2020 o určení názvu parku: “Park Európy“  ikona pdf
183/2019 o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov ikona pdf 
182/2019 o vylepovaní plagátov na území mesta Bardejov ikona pdf
181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta ikona pdf
180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov ikona pdf
179/2019 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  ikona pdf
178/2019 o určení názvov nových ulíc: Achátová  ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica, Zafírová ulica ikona pdf
177/2019 o určení názvu novej ulice: Slnečná ulica ikona pdf
176/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Poštárka ikona pdf 
175/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 17/1994 o predaji bytov zo dňa 07. 09. 1994 ikona pdf
174/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele – zmena „bývalé skleníky“ ikona pdf
173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby ikona pdf
171/2017 o určení názvu novej ulice: Dobšinského ulica ikona pdf
170/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 34 ikona pdf
169/2016  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 36 ikona pdf
168/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov ikona pdf
167/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 35 ikona pdf
166/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 32 ikona pdf
165/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 31 ikona pdf
164/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 33 ikona pdf
163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi ikona pdf
162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov  ikona pdf
161/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele zmena „Pod vrchmi“ ikona pdf
160/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 30 ikona pdf
159/2015 o určení názvov ulíc: Azalková ulica, Astrová ulica, Fialková ulica, Konvalinková ulica, Zvončeková ulica, Klinčeková ulica, Ľaliová ulica, Narcisová ulica. ikona pdf
158/2015 o určení názvov ulíc: Agátová ulica, Javorová ulica, Jelšová ulica, Smreková ulica, Gaštanová ulica, Buková ulica, Jedľová ulica, Topoľová ulica, Vŕbová ulica. ikona pdf
157/2015 o určení názvov okružných križovatiek: Okružná križovatka priemyselná, Okružná križovatka Pod Vinbargom, Okružná križovatka pri hornej bráne, Okružná križovatka pri západnej bráne, Okružná križovatka pri bocianovi, Okružná križovatka pri tržnici ikona pdf
156/2015 mesta Bardejov č.156/2015 o určení názvov mostov: Kúpeľský most, Mokrolužský most, Most Pod Vinbargom, Most Oroszova lávka. ikona pdf
155/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 29 ikona pdf
154/2015 ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Záväznej časti ÚPN M Bardejov ikona pdf
153/2015 o určení názvu parku: "Park Emila Korbu" ikona pdf
152/2015 o určení názvu námestia: "Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka" ikona pdf
151/2015 o používaní symbolov mesta Bardejov ikona pdf
150/2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov ikona pdf
149/2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov ikona pdf
148/2015 o zrušení CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov ikona pdf
147/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta Bardejov ikona pdf 
146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - úplné znenie ikona pdf 
145/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ikona pdf
144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov ikona pdf
143/2014 ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej časti RP CMZ Bardejov „Nárožie ul. Krátky rad a Veterná“ ikona pdf
142/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 28 ikona pdf
141/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 27 ikona pdf
139/2014 o zriadení mestskej polície  ikona_word
138/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 26 ikona_word
137/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 25 ikona_word
136/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 24 ikona_word
135/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach ikona pdf
134/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 23 ikona_word
133/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 22 ikona_word
132/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 12 ikona_word
131/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov ikona_word
130/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy, Komenského 23,  085 13 Bardejov ikona_word
129/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) – pravoslávny kostol ikona_word 
128/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) – liečebný dom Zora ikona_word 
127/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) – bývalé kúpalisko a skleníky ikona_word
126/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 21 ikona_word 
125/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 20 ikona_word
124/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 19 ikona_word
123/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 18 ikona_word
122/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 17 ikona_word
121/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 16 ikona_word
120/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 15 ikona_word
119/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 14 ikona_word
118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona pdf
117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch ikona_word
116/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny „Bardejov, areál bývalých kasární“ ikona_word
115/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 13 ikona_word
114/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 11 ikona_word
113/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 10 ikona_word
112/2011 o určení názvu parku: “Promenádny park“ ikona_word
111/2011 o určení názvu parku: “Parčík Johna Lennona“ ikona_word
110/2011 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU NA POHREBISKÁCH ikona_word
109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov ikona pdf
108/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 9 ikona_word
107/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 8. ikona_word
106/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov ikona_word
104/2010 o podmienkach určovania a  vyberania dane z nehnuteľností  na území mesta pre rok  2011 ikona_word
103/2010 o udeľovaní ocenení mesta Bardejov ikona_word
102/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Regulačného plánu Centrálnej mestskej zóny Bardejov (RP CMZ Bardejov). ikona_word
101/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov ikona_word
100/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov  ikona_word
99/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov ikona_word
96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev ikona pdf
95/2009 o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta Bardejov ikona_word
94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov ikona_word
92/2009 o trhovom poriadku ikona pdf
91/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele ikona_word
90/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č.4 ikona_word
89/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č.3 ikona_word
88/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele ikona_word
87/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov ikona_word
85/2008 o urcení názvu parku: Park Aloisa Jiráska ikona_word
84/2008 o používaní symbolov mesta Bardejov ikona_word
83/2008 o kronike mesta Bardejov ikona_word
80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ikona_word
76/2007 O PAMATIHODNOSTIACH MESTA BARDEJOVA ikona pdf
75/2007 o urcení názvu ulice "Jána Kalinčiaka" ikona_pdf
74/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov ikona_word
70/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa ikona_word
66/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieru Bardejov ikona_word
65/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov ikona_word
64/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu MestaBardejov ikona_word
62/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov ikona_word
60/2004 o určení náležitostí miestného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona pdf
57/2004 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele ikona_word
56/2004 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele ikona_word
55/2004

ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieruBardejov

ikona_word
50/2003 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele ikona_word
41/2002 o určení školských obvodov ikona pdf
40/2002 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev ikona pdf
35/2000 o udeľovaní čestného občianstva mesta Bardejov ikona_word
27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov ikona pdf
25/1996 o spôsobe prevádzkovania Informačného systému o území mesta Bardejov ikona_word
20/1994 o podmienkach bývania v obytných domoch na území mesta ikona_word

 


 

Číslo Názov Dokument
140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov ikona pdf
105/2010 o organizácii miestneho referenda ikona_word
98/2009 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách

ikona_word

97/2009 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

ikona_word

93/2009

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2010

ikona_word

86/2008

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2009

ikona_word
79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach ikona_word
78/2002 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 78/2008 o verejných kultúrnych podujatiach ikona_word
77/2007

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2008

ikona_word
73/2007 O ÚPRAVE NÁJMU V NÁJOMNÝCH BYTOCH OBSTARANÝCH S PODPOROU ŠTÁTU ikona_word
  Zásady na realizáciu ustanovení VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií ikona_word
68/2005 o poskytovaní dotácií Pdf_32
67/2005

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2006

ikona_word
63/2005

ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta Bardejov

ikona_word
61/2005

ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu MestaBardejov

ikona_word
59/2004 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word
54/2004

o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov

ikona_word
53/2004 o predaji a používaní pyrotechnických predmetov na území mesta Bardejov ikona_word
52/2003

o dani z nehnuteľností pre rok 2004

ikona_word
51/2003 o určení náležitostí miestnych poplatkov ikona_word
48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu ikona_word
49/2003 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Bardejov ikona_word
47/2003 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí ikona_word
46/2003 o chove psov na území mesta Bardejov ikona_word
45/2003 o usmerňovaní ekonomickej činnosti a podmienkach podnikania ikona_word
44/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Mestom Bardejov a za sociálne služby poskytované Mestom Bardejov ikona_word
43/2002 o dani z nehnuteľností pre rok 2003 ikona_word
42/2002 ktorýmsa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Bardejov ikona_word
39/2002 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Bardejov ikona_word
38/2001 o dani z nehnuteľností pre rok 2002 ikona_word
37/2001 O ZBERE A LIKVIDÁCII KOMUNÁLNEHO A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU ikona_word
36/2000

o dani z nehnuteľností pre rok 2001

ikona_word
34/1999 o dani z nehnuteľností pre rok 2000 ikona_word
33/1998 o dani z nehnuteľností pre rok 1999 ikona_word
32/1998 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane ikona_word
31/1997 o dani z nehnuteľností pre rok 1998 ikona_word
30/1997 o požiarnom poriadku mesta Bardejov ikona_word
29/1997 o poriadku na pohrebiskách ikona_word
28/1996

o dani z nehnuteľností pre rok 1997

ikona_word
26/1996

o kontrole a vybavovaní sťažností

ikona_word
24/1996

o správnych poplatkoch a úhradách za úkony a konania vykonávané Mestským úradom v Bardejove

ikona_word
23/1995

o dani z nehnuteľnosti pre rok l996

ikona_word
22/1995

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 1995

ikona_word
19/1994

o používaní erbu mesta Bardejov

ikona_word
18/1994

O PREDAJI A KÚPE, VÝMENE A VOĽNEJ PONUKE VECÍ MEDZI OBČANMI - BURZE

ikona_word
17/1994 O PREDAJI BYTOV ikona_word
16/1994

O ZBERE A LIKVIDÁCII TKO

ikona_word
15/1994

o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoc

ikona_word
14/1994

o zriadení mestskej polície

ikona_word
13/1994

o dani z nehnuteľností pre rok 1994

ikona_word
12/1993

 

o podmienkach podnikania v meste Bardejov

ikona_word
11/1993

o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

ikona_word
10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami ikona_word
9/1994

o dani z nehnuteľnosti pre rok 1993

ikona_word
8/1992

o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách

ikona_word
7/1992

o ustanovení pravidiel obsadzovania mestských bytov

ikona_word
6/1992

o sprievodcovskej činnosti v mestskej pamiatkovej rezervácii a Bardejovských Kúpeľoch

ikona_word
5/1991

 

o podmienkach chovu psov, mačiek, hospodárskych a iných zvierat

ikona_word
4/1993

o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia na území mesta

ikona_word
3/1994

o trhovom poriadku

ikona_word

2/1991

o hlavnom kontrolórovi mesta

ikona_word

1/1991

určení náležitostí miestnych poplatkov

ikona_word

 


 

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN

Dokument

Pripomienkovať

11.10.2021 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta ikona_word  
11.10.2021 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi ikona_word  
07.10.2021 - Návrh zmien a doplnkov VZN č.60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona_word  
07.10.2021 - Návrh zmien a doplnkov VZN č.118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word  
31.05.2021 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. ikona_word  
05.11.2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj ikona_word  
05.11.2020 - Návrh zmien a doplnkov VZN č.118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word  
05.11.2020 - Návrh zmien a doplnkov VZN č.60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona_word  
28.10.2020   Návrh zmien a doplnkov VZN č.162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bardejov ikona_word  
31.07.2020   Návr zmien a doplnkov VZN č. 180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov ikona_word  
21.07.2020   Návrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodov ikona_word  
02.03.2020   Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word  
02.03.2020   Návrh zmien a doplnkov VZN č. 92/2009 o trhovom poriadku ikona_word  
02.03.2020   Návrh zmien a doplnkov VZN č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách ikona_word  
08.11.2019   Návrh VZN Mesta Bardejocv č. .../2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov ikona_word  
08.11.2019 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word  
08.11.2019 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 60/2004  o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona_word  
05.11.2019 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov ikona_word  
04.11.2019 - Návrh VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ikona_word  
30.10.2019 - Návrh VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Bardejov ikona_word  
25.10.2019 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov ikona_word  
07.102019 - Návrh VZN o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov  ikona_word  
16.09.2019 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií ikona_word  
04.09.2019  - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby ikona_word  
11.05.2019  -

Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

ikona_word  
07.05.2019  - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach ikona_word  
07.05.2019  - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov 41/2002 o určení školských obvodov ikona_word  
30.01.2019  - Návrh zmien a doplnkov  VZN Mesta Bardejov 83/2008 o kronike mesta Bardejov ikona_word  
30.01.2019  - Návrh VZN mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov ikona_word  
 08.01.2019 -  Návrh VZN mesta Bardejov č. ......./2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Poštárka  ikona_word  
07.01.2019 - Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2019 o určení názvov ulíc:  Achátová  ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica a  Zafírová ulica ikona_word  
07.01.2019 - Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2019 o určení názvu ulice:  „ Slnečná ulica „  ikona_word  
 04.12.2018   Návrh zmien a doplnkov  VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadeníso sídlom na území mesta Bardejov ikona_word   
12.11.2018   Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona_word  
12.11.2018   Návrh zmien a doplnkov Všeobecne  záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word  
08.06.2018   Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi ikona_word  
16.11.2017   Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi ikona_word  
14.11.2017   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. ..../2017, ktorým sa ruší VZN Mesta Bardejov č. 17/1994 o predaji bytov zo dňa 7.9.1994 ikona_word  
6.11.2017 - Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov ikona_word  
06.10.2017 - Všeobecne  záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word  
06.10.2017 - Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona_word  
10.05.2017 - Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
ikona_word  
29.03.2017 - Návrh VZN o určení názvu novej ulice v lokalite Tehelná ikona_word  
08.03.2017 - Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách ikona_word  
18.11.2016 - Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach ikona_word  
16.11.2016 - Návrh zmien a doplnkov VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov ikona_word  
12.10.2016 -

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií 

ikona_word  
10.10.2016 - Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní ikona_word  
10.10.2016 - Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona_word  
23.08.2016 - Návrh všeobecne záväzné nariadenia č. .../2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov ikona_word  
07.06.2016 - Návrh nového VZN mesta Bardejov č.  .../2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi ikona_word  
07.06.2016 -  Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ikona_word  
23.10.2015  - Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  ikona_word  
04.03.2015 - č ..... ./2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách  ikona_word
 
04.03.2015 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta ikona_word  
04.03.2015 - Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov ikona_word