Prečítané: 15628x

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné ustanovenia

 

Čl. I.
Predmet

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta z vlastných príjmov na účel vymedzený v čl. 3 tohoto nariadenia.

 

Čl. II.
Pôsobnosť

Výšku finančných prostriedkov na príslušný rok určený na poskytnutie dotácií schvaľuje MsZ v rozpočte mesta.
Dotácie mesto poskytuje len ak sú vytvorené dostatočné finančné zdroje v rozpočte mesta. Ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.

 

Čl. III.
Účel

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej mesto nie je zakladateľom a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo, ktorý pôsobí a vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
Poskytnúť dotáciu je možné len na podporu všeobecne prospešných služieb1,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov2, na podporu podnikania a
zamestnanosti.
Všeobecne prospešné služby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie sú najmä:
poskytovanie zdravotnej starostlivosti
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
ochrana ľudských práv a základných slobôd
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Všeobecne prospešné účely, na ktoré sa vzťahuje nariadenie sú najmä:
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt3
ochrana ľudských práv a humanitárnych cieľov
zachovanie prírodných hodnôt, tvorba životného prostredia
ochrana zdravia
ochrana práv detí a mládeže
rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy
pomoc ľuďom postihnutých živelnou pohromou
humanitárna pomoc jednotlivcom alebo skupinám osôb

Dotácie vyčlenené na športové účely sa môžu podľa druhu určenia rozdeliť do týchto fondov:
fond organizovaného športu, ktorého účelom je podpora registrovaných športovcov a športových kolektívov
fond mládežníckeho športu, ktorý je určený na podporu mladých športovcov
fond športu pre všetkých, ktorého účelom je rozvoj športovej a rekreačnej činnosti neregistrovaných športovcov
fond športových podujatí, ktorý je určený na podporu organizovania podujatí medzinárodného charakteru, tradičné podujatia za účasti spoluorganizátora mesta alebo podujatia pod hlavičkou primátora mesta, poprípade za účasti partnerských miest.
(6) Schválené dotácie sa rozdeľujú v dvoch termínoch, do 31.03. a 30.09. rozpočtovaného roka.

 

Čl. IV.
Podmienky poskytovania dotácií

Dotácia môže byť poskytnutá na základe písomnej žiadosti podanej na MsÚ Bardejov.
Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorého finančná spoluúčasť na účel dotácie je min. 10 %.
Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť podaná písomne na predpísanom tlačive, ktorého vzor je neoddeliteľnou súčasťou tohoto nariadenia.
Písomná žiadosť obsahuje:
meno, adresa, prípadne názov a sídlo žiadateľa, IČO
doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú sa má poskytnúť dotácia (napr. výpis obchodného registra, živnostenský list a pod.)
stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy a akcie (projektu, podnikateľského zámeru -názov, oblasť zamerania, miesto a dátum realizácie projektu)
prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácií, konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku a že voči mestu a mestom zriadených subjektov má vyrovnané všetky podlžností.
predpokladané náklady na usporiadanie akcie alebo aktivity /podrobná kvantifikácia nákladov bude tvoriť prílohu žiadosti/
výška požadovanej dotácie
bankové spojenie
ďalšie náležitosti podľa druhu dotácie požadovanej príslušným oddelením mesta na preukázanie splnenia podmienok určených na poskytnutie dotácie
Žiadosti o dotáciu predkladá príslušné oddelenie MsÚ na prerokovanie vecne príslušnej komisii zriadenej pri MsZ. Žiadosti spolu s prijatým uznesením vecne príslušnej komisii budú predložené na prerokovanie v MsR a následnej mestskému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.
Pri dotáciách žiadaných na športové účely sa v žiadosti uvedie označenie fondu, z ktorého sa dotácia žiada podľa čl.III., bod 5.
O poskytnutí dotácie nad 5 tis. Sk rozhoduje MsZ. O poskytnutí dotácie do 5 tis. Sk rozhoduje primátor mesta. Objem všetkých dotácií, o ktorých rozhoduje primátor mesta nesmie presiahnuť hodnotu 100 tis. Sk za rok.
O poskytnutých dotáciách, o ktorých rozhodol primátor mesta bude podaná informácia MsZ za I. polrok príslušného roka na najbližšom MsZ a za celý kalendárny rok pri rozbore hospodárenia za príslušný rok.
Žiadateľ bude o poskytnutí alebo zamietnutí dotácie písomne informovaný do 30 dní po rozhodnutí primátora, resp. schválení v MsZ.
O poskytnutí dotácie musí byť uzatvorená písomná zmluva.
Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

 

Čl. V.
Vyúčtovanie dotácie

Subjekty, ktorým boli poskytnuté dotácie, sú povinné vykonať vyúčtovanie do 30 dní od ukončenia konkrétnej úlohy, akcie alebo do termínu dohodnutého v Zmluve o poskytnutí dotácie.
K správe o vyúčtovaní dotácie subjekt predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).
Nevyčerpanú dotáciu alebo dotáciu, ktorú subjekt použije v rozpore so stanoveným účelom alebo týmto nariadením, je povinný poukázať späť na účet mesta.
Ustanovenia osobitných právnych predpisov o spôsobe nakladania s prostriedkami poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté4.

 

Čl. VI.
Sankcie a kontrola

Sankcie za nedodržanie povinnosti upravených v tomto VZN a finančnej disciplíny upravujú osobitné predpisy5.
Kontrolu nad dodržiavaním účelnosti použitia dotácie tohto VZN vykonávajú:
Komisie Mestského zastupiteľstva /poslanci/
Hlavný kontrolór mesta
Príslušné oddelenia MsÚ podľa Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a Zásad o kontrole

 

Čl. VII.
Účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v Bardejove dňa 08.11.2007
a nadobúda účinnosť 30.11.2007.

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

l) §2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

2) § 2 ods. 3 zák. č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

3/ § 14, ods. 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

4) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov (Zákon o verejnom obstarávaní)
5) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rpzpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Bardejov

 

Ž I A D O S Ť
o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 68/2005

1. Údaje o žiadateľovi
Názov / meno žiadateľa :
Adresa, PSČ :

 

Okres :

Kraj :

Organizačno-právna forma :

IČO :
DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Tel. :
Fax :
E-mail :
Štatutárny zástupca
( meno, priezvisko )

Adresa :

Rodné číslo :

Tel. :
Fax :

2. Údaje o akcii

Názov akcie (úlohy ,projektu ) :
Oblasť zamerania :
Miesto realizácie :
Predpokladaný termín realizácie : % podielu požadovanej výšky
dotácie na celkovom rozpočte

............................ %
Požadovaná výška dotácie :
Celkový rozpočet :
Forma účasti Mesta Bardejov :

Spoluorganizátor Záštita Čestný hosť Iné-uviesť

Uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text :

„podujatie/akcia/projekt finančne podporilo Mesto Bardejov"

Stručná charakteristika akcie, úlohy, projektu ( odôvodnenie žiadosti ) :

 

Žiadame o pridelenie dotácie na športové účely z fondu /čl. III.,bod 5/:
Doterajšia činnosť žiadateľa v prospech Mesta Bardejov :

Príspevky a dotácie pridelené žiadateľovi z iných ako vlastných zdrojov v minulých rokoch :

Rok
Počet
projektov Príspevok z Mesta Bardejov
( v tis. Sk ) Iné zdroje
spolu % podielu príspevku
nákladov

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé:

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a sprístupnením údajov.

V ...................................... dňa ..............................................

 

pečiatka: podpis štatutárneho zástupcu:

 

 

Vyjadrenie primátora mesta k športovej akcii usporiadanej pod hlavičkou „SÚŤAŽ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA".

Primátor mesta s konaním uvedenej akcie:

súhlasí - nesúhlasí

Podpis primátora mesta:

 

Poznámka: V prílohe uviesť kvantifikáciu nákladov na usporiadanie predmetnej akcie.