Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Slovak English German Hungarian Polish Russian
Mesto Bardejov
Zásady hospodárenia  a nakladania

s majetkom Mesta Bardejov

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje mestské zastupiteľstvo tieto Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom Mesta Bardejov (ďalej len Zásady).

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1)      Mesto Bardejov je právnická osoba, ktorá za podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto Zásadách samostatne hospodári a nakladá s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

2)      Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony  týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.

3)      Štatutárnym orgánom  v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v majetkovoprávnych vzťahoch, je primátor mesta .

4)      Podľa týchto zásad hospodária a nakladajú s majetkom mesta mestom zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti, ktorých jediným zakladateľom je Mesto Bardejov (ďalej len „organizácie") a iné právnické alebo fyzické osoby spravujúce majetok mesta na základe nájomných, mandátnych, príkazných, alebo iných zmlúv.

 

Článok 2

Majetok mesta

 

1.      Majetok mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta, alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou. Majetkom mesta sú aj cenné papiere.

2.      Majetok mesta tvoria:

a)      veci, ktoré prešli do vlastníctva mesta na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

b)      vecí ktoré prešli do vlastníctva mesta na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

c)      ďalšie veci a súvisiace majetkové práva, ktoré mesto získa pri hospodárení s vlastným majetkom, v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

d)      pohľadávky a iné majetkové práva

e)      veci získané mestom na základe osobitných právnych predpisov

f)        výnosy hospodárenia obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta v pomere k výške  obchodného podielu

3.   Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať

4. Majetok mesta môže byť v spoluvlastníctve Mesta Bardejov a iných právnických resp. fyzických osôb

5. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta. 

 

Článok 3

Spôsoby nadobúdania majetku mesta

1.      Mesto Bardejov môže nadobudnúť ďalší majetok najmä: kúpou, darovaním, zámenou, závetom, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu štátu, vlastnou investičnou a podnikateľskou činnosťou.

2.      Mesto môže nadobudnúť majetok v slovenskej i cudzej mene.

3.      Mesto nadobúda majetok aj peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností, ako aj majetkovou účasťou na podnikaní iných subjektov. Uvedené činnosti podliehajú schváleniu MsZ

4.      Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu MsZ, okrem nehnuteľností, ktorých prevod vyplýva zo zákona.

5.      Schváleniu MsZ podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí (jednotlivej veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok) v zostatkovej hodnote ku dňu nadobudnutia nad 3.500 Eur a nadobúdanie majetku na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci /leasing/ v zostatkovej hodnote nad 3.500 Eur. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii a následne v MsR.

6.      Organizácie môžu nakupovať dlhodobý hmotný a nehmotný majetok /okrem nehnuteľností/ v nadobúdacej hodnote ku dňu nákupu do 3.500 Eur vrátane. Nad túto hodnotu, len s písomným súhlasom zriaďovateľa.  

 

Článok 4

Prevod vlastníctva mestského majetku

1. O prevode hnuteľného majetku mesta v zostatkovej hodnote nad 3.500 Eur vrátane rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V ostatných prípadoch o prevode rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii a následne v MsR.

2.   O prevode vlastníctva k nehnuteľnosti rozhoduje vždy MsZ.

3.  Ak zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže

b) dobrovoľnou dražbou (ďalej len „dražba") alebo

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu 1).

4. Mesto zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 3 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže mesto uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

6. Na prevod majetku mesta dražbou sa vzťahuje osobitný zákon2)

7. Mesto zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu1) presiahne 40.000 Eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu mestským zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

8. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci:

a) primátorom mesta,

b) poslancom mestského zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,

d) prednostom mestského úradu,

e) zamestnancom mesta,

f) hlavným kontrolórom mesta,

g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

9. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 8; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto alebo v ktorej má mesto obchodný podiel.

10. Ustanovenia odsekov 3 až 9 sa nepoužijú pri prevode majetku mesta, a to

a) bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu3)

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c) podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 Eur,

e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

11. Prevod vlastníctva nehnuteľného  majetku mesta na právnické alebo fyzické osoby sa spravuje ustanoveniami Občianskeho  zákonníka.

12. Darovanie nehnuteľného majetku mesta alebo bezplatný prevod vlastníctva zmluvou na iné subjekty je neprípustné.

13. Návrh na vklad vlastníckeho práva do KN bude podaný až po prevedení úhrady celej kúpnej ceny. V prípade, že kúpna cena sa spláca v splátkach, tak až po vykonaní úhrady poslednej splátky.

14. Predaj bytov nadobudnutých podľa osobitných právnych predpisov sa riadi osobitnou  právnou úpravou a zásadami prevodu vlastníctva k bytom z majetku mesta Bardejov.

15. Nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnostiach, ktoré sú majetkom mesta, nemôžu byť predmetom predaja.

 

Článok 5

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta

 

1.      Prebytočný majetok je taký majetok, ktorý mesto, prípadne organizácia, trvalé nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

2.      Neupotrebiteľným majetkom je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť v prevádzke, alebo z iných závažných dôvodov nemôže už slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré treba odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby alebo rozšírenia objektu. Návrhy na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku predkladá príslušný správca.

3,  Návrhy na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta predkladajú organizácie a osoby uvedené v čl. 1 ods. 4 týchto Zásad vždy k termínom 30.6 a 30.11 príslušného roku cez príslušné oddelenie MsÚ.

4, O spôsobe nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie:

- u hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote do 3.500 Eur vrátane primátor mesta

- u hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote nad 3.500 Eur MsZ po prerokovaní v  MsR

- u všetkého nehnuteľného majetku MsZ po prerokovaní v MsR

5.  Realizácia vyradeného majetku navrhnutého na predaj alebo likvidáciu musí byť uskutočnená do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia primátorom alebo MsZ.

6.  K rozhodnutiu o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku mesta sa musí priložiť doklad  o tom, ako sa s majetkom naložilo alebo ako sa s ním bude nakladať.

 

Článok  6

Hospodárenie s majetkom mesta

 

1.      Mesto a iné subjekty uvedené v čl. 1 ods. 4) týchto Zásad sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta,  jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2.      Mesto a iné subjekty uvedené v čl. 1 ods. 4) týchto Zásad sú povinné najmä:

-          v zásade udržiavať, zveľaďovať a užívať majetok

-          chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím

-          používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi

-          evidovať majetok podľa osobitného predpisu

-          vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov a nariadenia primátora mesta .

3.      Subjekty uvedené v čl. 1 ods. 4) týchto Zásad sú oprávnené zverený majetok mesta držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom, štatútom mesta a s týmito zásadami.

4.      Mesto vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, v rámci  ktorých majetok:

a)      prenajíma, vypožičiava

b)      predáva, daruje (okrem nehnuteľného majetku)

c)      zveruje do výkonu správy mestom zriadeným alebo založeným príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám, dáva nájmu mestom založeným obchodným spoločnostiam, resp. iným právnickým osobám prípadne podľa iného typu zmluvy v súlade s obchodným zákonníkom

d)      vkladá do obchodných spoločností založených v zmysle obchodného zákonníka

e)      prijíma úver, preberá dlh, poskytuje pôžičky, odpúšťa pohľadávky, zakladá majetok pre zriadenie záložného práva.

5.      Pri hospodárení s majetkom mesta má rozhodovaciu právomoc:

a)      mestské zastupiteľstvo

b)      primátor mesta

6.      Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

a)      predaj a kúpu nehnuteľného majetku,

b)     predaj hnuteľného majetku (resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok) nad zostatkovú hodnotu 3.500 Eur

c)      darovanie hnuteľného majetku nad hodnotu 3.500 Eur

d)     prijatie úveru a súvisiace zriadenie záložného práva

e)      prevzatie záväzkov a pohľadávok a súvisiace zriadenie záložného práva

f)        nakladanie s majetkovými právami mesta, okrem  bodu 7, tohto článku

g)      vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi

h)      vloženie majetku do obchodných  spoločností, založených v zmysle obchodného zákonníka mestom, alebo iným subjektom, alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu

i)        dotácie a peňažné dary

j)       prevzatie majetkových garancií

k)      prenájom  pozemku za účelom výstavby

l)        majetkovoprávne vysporiadanie miest a obcí navzájom

m)    všetky spory, ktoré vznikajú pri správe majetku mesta

n)      splátkový kalendár nad jeden rok pri uhrádzaní kúpnej ceny

7.   Primátor mesta rozhoduje o:

a)      predaji hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote do 3.500 Eur vrátane po prerokovaní v príslušnej komisii a následne v MsR

b)      darovaní hnuteľného majetku do zostatkovej hodnoty 350 Eur vrátane

c)      vypožičaní hnuteľného majetku, ktorý dočasne nepotrebuje

d)      nakladaní s majetkovými právami týkajúcimi sa spoluvlastníctva mesta na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v bytových domoch, kde je mesto minoritným spoluvlastníkom, na základe stanovísk príslušných oddelení MsÚ, komisii MsZ a správcov mestského majetku.

e)      o odpustení úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty v prípade, že istina už bola zaplatená a je to v súlade s osobitnými predpismi po prerokovaní v príslušnej komisii a následne v MsR

f)        splátkovom kalendári do jedného roka pri uhrádzaní kúpnej ceny po prerokovaní v príslušnej komisii a následne v MsR

 

Článok 7

Prenájom a výpožička mestského majetku

1.  Mesto môže prenechať zmluvou o nájme alebo výpožičke fyzickým alebo právnickým

osobám hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich  úloh. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať presnú špecifikáciu majetku, účel, spôsob a čas  užívania, výšku nájmu (ak ide o prenájom), práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky odstúpenia od zmluvy. O nájme rozhoduje:

a) krátkodobý nájom maximálne do 30 dní správca majetku a písomne informuje primátora mesta prostredníctvom vecne príslušného oddelenia

b) na dobu do jedného roka primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii MsZ a v MsR

c) v ostatných prípadoch o nájme rozhoduje MsZ.

2. Ustanovenia čl. 4 odsekov 3 až 5 a 7 až 9 je mesto povinné primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku mesta do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 Eur,

b) nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

3.  Správcovia a osoby uvedené v čl. 1 ods. 4 spravujúci mestský majetok, ktorý dočasne nepotrebujú na plnenie svojich úloh môžu tento vo výnimočných a naliehavých prípadoch prenechať, zmluvou o nájme iným fyzickým alebo právnickým osobám na dobu maximálne do 30 dní bez možnosti opakovania.

O nájme na dobu do jedného roka rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii MsZ a následne v MsR v ostatných prípadoch o nájme rozhoduje MsZ. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať presnú špecifikáciu majetku, účel, spôsob a čas užívania, výšku nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky odstúpenia od zmluvy. Správca a osoby uvedené v čl. 1 ods. 4 predkladajú návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy prostredníctvom vecne príslušného oddelenia MsÚ.

4.  Užívatelia mestského majetku sú povinní najmä:

a)  hospodárne užívať majetok mesta

b)  chrániť ho pred poškodením, zničením a stratou

c)  používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného

uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

5. Nájom majetku mesta, najmä ak ide o charitatívne, humanitárne, športové účely a podujatia, alebo iné verejnoprospešné účely za zníženú odplatu, ktorú schválilo MsZ je možný a schvaľuje ho MsZ 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

6.   Mesto, správca mestského majetku si môžu vziať do nájmu hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Nájomnú zmluvu na obdobie do 30 dní je oprávnený uzatvoriť riaditeľ (konateľ) organizácie spravujúcej majetok mesta. V ostatných prípadoch nájomná zmluva musí byť prerokovaná na zasadnutí MsR a schválená a podpísaná primátorom mesta. Správca predkladá návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy prostredníctvom vecne príslušného oddelenia MsÚ.

 

Článok  8

Postup pri prenájme  nebytových priestorov

 

1.      Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené. Nájom nebytových priestorov sa riadi ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a smernicami Mesta Bardejov

2.      Mesto, správca a osoby uvedené v čl. 1 ods. 4 (ďalej len "prenajímateľ) môže prenechať do nájmu inej právnickej a fyzickej osobe nebytové priestory vo vlastníctve mesta. O nájme rozhoduje:

a) krátkodobý nájom maximálne do 30 dní správca majetku a písomne informuje primátora mesta prostredníctvom vecne príslušného oddelenia

b) na dobu do jedného roka primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii MsZ a v MsR

c) V ostatných prípadoch o nájme rozhoduje MsZ

3,   Nájom je zásadne odplatný, jeho výška sa riadi zásadou efektívneho a hospodárneho

využívania majetku a smernicami Mesta ( s výnimkou ust. čl. 7 ods. 5 týchto zásad )

4,  Žiadosti o nájom nebytových priestorov prijíma a eviduje prenajímateľ nebytového priestoru. Prenajímateľ nebytového priestoru je povinný predložiť príslušnej komisii MsZ jeden krát vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka písomnú informáciu o všetkých uzatvorených nájomných zmluvách za príslušné obdobie.

Informácia správcu musí obsahovať minimálne tieto údaje :

-         identifikačné údaje nájomcu

-         či mal žiadateľ s ktorým bola uzatvorená nájomná zmluva splnené prípadné záväzky voči správcovi a mestu Bardejov

-         či bol nebytový priestor v užívania schopnom stave pre požadovaný účel a prípadný návrh nutných úprav

-         výmera prenajatých priestorov, doba nájmu, cena nájmu

-         forma výberu (VOS, priamo)

-         vyhodnotenie VOS, ak sa nájom uzatvoril na základe jej výsledkov

6, Na prenájom každého nebytového priestoru, je prenajímateľ povinný pripraviť a vyhlásiť VOS. Výsledky (okrem čl. 8 ods. 2 a,b) výberového konania alebo VOS predloží prenajímateľ na schválenie do MsZ. Uzatvoriť nájomnú zmluvu priamo so žiadateľom je možné až v prípade neúspešnej VOS a v súlade s ods. 2 tohto článku

7, Z odovzdania nebytových priestorov nájomcovi prenajímateľ spisuje protokol, ktorý bude obsahovať najmä údaje o technickom stave priestorov a to :

-         stav povrchových úprav stien, podláh, stropov, okien, dverí zámočníckych a

stolárskych výrobkov

-    funkčnosť vodovodu, zariaďovacích predmetov, ich počet a stav

-    funkčnosť elektrického vedenia, technický stav kompletačných prvkov   (svietidiel,

zásuviek, vypínačov, rozvádzačov a pod. )

-    funkčnosť plynovodu, zariaďovacích predmetov s doložením technickej správy

-    stav a funkčnosť iných inštalácií  ( zvončekový systém a pod. )

-    funkčnosť uzatvárania a otvárania okien a dverí, okenných žalúzií a pod. )

-    funkčnosť rozvodov ÚK a radiátorov, uzatváracích ventilov

-   funkčnosť a stav kanalizácie

-    odpočet stavu vodomerov studenej a teplej vody

-     počty kľúčov od jednotlivých miestností a priestorov

-    jednotlivé výmery miestností prenajímaných priestorov a účel ich využitia

-         iné skutočnosti, napr. vecné bremeno prechodu cez nebytový priestor, spoločné

meracie zariadenie a pod.

-     závady zistené počas preberania priestorov a termín ich odstránenia

8,  Po fyzickom odovzdaní nebytového priestoru a obojstrannom podpísaní protokolu, prenajímateľ najneskôr do 15 dní uzatvorí s nájomcom zmluvu o nájme nebytových  priestorov. Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami zákona  č. 116/1990 Zb. a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Minimálna výška nájomného je upravená smernicou mesta schválenou MsZ.

9,  Pred ukončením nájmu nebytového priestoru prenajímateľ najneskôr 30 dní vyzve nájomcu na odovzdanie nebytového priestoru zákonom stanoveným spôsobom. Ďalej  prenajímateľ vykoná fyzické prevzatie nebytového priestoru od nájomcu so zhodnotením a zaevidovaním jeho skutočného stavebno-technického stavu pri preberaní a v prípade nájmu v zmysle ust. čl. 9 ods. 3 písm. c) týchto zásad  zabezpečí fotodokumentáciu. 

Prenajímateľ vyhotoví písomný protokol o prevzatí  a odovzdaní nebytového priestoru, v ktorom uvedie najmä:

-         zistené nedostatky v stavebno-technickom stave a úplnosť základného vybavenia,

ktoré je súčasťou nebytového priestoru, vrátane evidencie meradiel

-         stav úhrady platieb za užívanie nebytového priestoru a poskytovaných služieb po

dobu platnosti nájomného vzťahu

-         určí termíny na odstránenie zistených nedostatkov a termíny splatnosti prípadných

nedoplatkov

-         zabezpečí prevzatie revíznych správ zariadení, ktorých prevádzkovanie je     v zmysle osobitných predpisov podmienené vykonávaním pravidelných revízií a        tieto budú tvoriť súčasť protokolu o prevzatí a odovzdaní nebytového priestoru

10, V prípadoch podaných  žiadostí týkajúcich sa zmeny nájomcu, predmetu vykonávanej činnosti v prevádzke, rozšírenia nájmu, prípadne podnájmu nebytových priestorov správca nebytového priestoru postupuje  podľa  bodu  2. Čl. 8  týchto zásad.

11, V prípade uplatnenia výpovede z nájmu nebytových priestorov zmysle príslušných právnych predpisov, môže súčasne prenajímateľ na základe obdržaných žiadostí predložiť na schválenie návrh na ďalší nájom predmetného nebytového priestoru.

 

Článok  9

Schvaľovanie stavebných úprav nebytových priestorov

1.      Nájom a schvaľovanie realizácie stavebných úprav nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bardejov sa riadi ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb., príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, súvisiacimi osobitnými právnymi predpismi, internými zásadami, smernicami a  VZN mesta Bardejov.

2.   Správca vo svojom písomnom stanovisku k žiadosti žiadateľa, okrem odôvodnenia návrhu zmeny, uvedie návrh, z akých zdrojov budú realizované stavebné úpravy nebytového priestoru.

3.  V prípade opodstatnenosti z hľadiska funkčného využitia nebytového priestoru návrh       na  realizáciu stavebných úprav je možný v týchto alternatívach:

a)      úpravy  sa  povolia na náklady vlastníka objektu - mesta  vo  výške odsúhlasených            finančných prostriedkov v rozpočte mesta na tieto účely

b)      úpravy sa povolia na náklady nájomcu s možnosťou vzájomného započítania finančných  nákladov,  ak stavebné úpravy technicky  zhodnotia nebytový priestor

c)      úpravy  sa  povolia  na  náklady  nájomcu  s  tým, že po  skončení nájomného vzťahu nájomca uvedie nebytový priestor do pôvodného stavu bez možnosti vzájomného započítania nákladov vynaložených na stavebné úpravy

4.   Po odsúhlasení realizácie stavebných úprav správca nebytového priestoru uzatvorí zmluvný vzťah, ktorý musí obsahovať:

- zabezpečenie projektovej dokumentácie s technickým popisom požadovaných stavebných úprav, vrátane celkového rozpočtu stavebných úprav podľa platných cenníkov, prostredníctvom správcu, prípadne nájomcu

- zabezpečenie stavebného povolenia, prípadne ohlásenie stavebných úprav cez správcu, resp. nájomcu nebytových priestorov,

- spôsob zabezpečenia zhotoviteľa

- predpokladané termíny realizácie stavebných úprav  (začatie, ukončenie)  s určením termínu pre uzavretie nájomnej zmluvy a začiatku platby nájomného

5. V prípade, že stavebné úpravy budú realizované na náklady nájomcu s možnosťou vzájomného započítania, správca pri uzavretí zmluvného vzťahu uvedie v zmluve osobitné ustanovenie o vzájomnom započítaní, ktoré musí obsahovať tieto údaje:

- predpokladaná výška finančného objemu na zápočet

- doba a výška splátky zápočtu

- kto bude vykonávať kontrolu správnosti fakturácie vykonaných prác za správcu

nebytových priestorov

- termín ukončenia stavebných úprav

- postup pri odpisovaní investičných nákladov, ktoré sú predmetom zápočtu

6. Správca po ukončení stavebných úprav a predložení faktúr za realizované práce vykoná predbežné odsúhlasenie definitívnej výšky nákladov na zápočet nákladov a nájomného. Predbežne odsúhlasenú výšku nákladov na definitívny zápočet správca predloží na prerokovanie mestskej rade cez vecne príslušné oddelenie.

 

Článok 10

Vkladanie majetku mesta do podnikania iných právnických a fyzických osôb

1.  Mesto môže po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu alebo ho združiť s majetkom iných právnických či fyzických osôb.

2. Pôsobnosť člena valného zhromaždenia, alebo valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 100% účasťou mesta vykonáva primátor mesta.

3. Pri vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia pri jednoosobovej obchodnej spoločnosti, resp. pri hlasovaní na valnom zhromaždení u viacosobovej obchodnej spoločnosti, ktorej je mesto spoločníkom alebo akcionárom je primátor mesta viazaný rozhodnutím mestského zastupiteľstva v otázkach týkajúcich sa:

a/ schvaľovania stanov a ich zmien,

b/ rozhodovania o predmete druhu akcií,

c/ rozhodovania o zmene spoločenskej zmluvy,

e/ rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti,

f/ rozhodovania o prevode obchodného podielu patriacemu mestu alebo o jeho delení,

g/ rozhodovania o súhlase s prevodom, prechodom alebo delením obchodného podielu patriacemu inému spoločníkovi,

i/ rozhodovania o vydaní dlhopisov,

j/ vymenovania a odvolania štatutárneho orgánu, resp. jeho členov,

k/ vymenovania, odvolania a odmeňovania členov dozornej rady,

l/ vymenovania, odvolania a odmeňovania členov iných orgánov určených stanovami spoločnosti,

m/ vylúčenia spoločníka zo spoločnosti,

n/ rozhodovania o zrušení spoločnosti.

4.   Konateľ jednoosobovej obchodnej spoločnosti so 100% účasťou mesta je viazaný pokynmi primátora mesta vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia.

5. Pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom, alebo inou účasťou mesta v týchto spoločnostiach sa poverená osoba riadi ustanoveniami týchto Zásad a uzneseniami mestského zastupiteľstva, ktoré sú pre neho záväzné.

6.   Konateľ predkladá každoročne do 30.4. mestskému zastupiteľstvu prostredníctvom vecne príslušného oddelenia MsÚ správu o hospodárení obchodných spoločností za predchádzajúci kalendárny rok a správu o stave zvereného majetku. Pokiaľ právne predpisy ukladajú spoločnosti robiť audit,  predkladá aj tento audit.

 

Článok  11

Správa majetku mesta

1. Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta (ďalej len „správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu4)

2. Správa majetku mesta je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú im mesto zverilo do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený a povinný majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a s týmito zásadami.

4. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom mesta. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta. Správca koná v mene mesta pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku mesta, ktorý spravuje.

5. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

6. Správa majetku mesta vzniká:

a) zverením majetku mesta do správy správcu
b) prevodom správy majetku mesta,

c) nadobudnutím majetku do vlastníctva mesta vlastnou činnosťou správcu.

7. Majetok mesta zverený do správy určí mesto pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Mesto môže za podmienok určených v týchto zásadách správcovi zveriť do správy ďalší majetok mesta alebo odňať správu majetku mesta.

8. Prevod správy majetku mesta medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise5) aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas mesta.

9. Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok mesta vo svojej správe. Ustanovenie odseku 8 sa použije aj na zmluvu o zámene správy.".

10. O zverení majetku mesta do správy rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo. Avšak v prípade samostatného hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote do 3.500 € vrátane rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade.

 

Článok  12

Práva a povinnosti správcu mestského majetku

 

1.      Správa majetku mesta, je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku mesta, ktorú mu mesto zverilo.

2.      Správca je oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa týchto zásad, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky  právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

3.      S majetkom mesta, ktorý  neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti  alebo v súvislosti  s ním, je správca povinný bezodkladne a účelne naložiť v súvislosti s týmito zásadami a osobitnými predpismi.

4.      Správca je povinný umožniť kontrolu stavu majetku a finančných tokov, ktoré plynú zo správy a nakladania zvereného majetku mesta.

5.   Správca má pri správe majetku mesta najmä tieto práva a povinnosti:

a) konať pri správe majetku mesta v súlade so záujmami mesta,

b) starať sa o zverený majetok s odbornou starostlivosťou a zabezpečovať všetky práva a povinnosti, ktoré zo zmlúv alebo z platných právnych predpisov vyplývajú pre vlastníka majetku

c) efektívne využívať zverený majetok tak, aby prinášal čím väčší prínos, najmä:

-  užívať zverený majetok v súlade s účelom, na ktorý je majetok určený,

- zmluvne prenechávať zverený majetok do užívania iným osobám, pri tom rešpektovať rozhodnutia orgánov mesta o pridelení majetku do nájmu alebo výpožičky určitej osobe,

- zabezpečovať všetky činnosti súvisiace so zmluvným prenechaním majetku do užívania inej osobe, predovšetkým prípravu a uzatváranie zmlúv, určovanie výšky odplaty za užívanie minimálne podľa smernice vydanej mestom na tento účel, fyzické i protokolárne odovzdávanie majetku, kontrolu dodržiavania zmluvy a úhrady platieb, vykonávanie vyúčtovania preddavkov a skutočne spotrebovaných nákladov za služby, ukončovanie zmluvných vzťahov, fyzické i protokolárne preberanie majetku po ukončení užívania inou osobou, vedenie potrebnej evidencie, prípadné uplatňovanie práv a pohľadávok súdnou cestou a ich následné vymáhanie a pod.

- navrhovať mestu predaj alebo iný spôsob naloženia so zvereným majetkom,

- vykonávať rozhodnutia mesta o spôsobe naloženia so zvereným majetkom,

d) zabezpečovať potrebný technický stav zvereného majetku tak, aby bola zabezpečená jeho prevádzkyschopnosť a bezpečnosť,

e) vykonávať alebo zabezpečovať opravy a údržbu zvereného majetku a to na základe a v súlade s plánom schváleným mestským zastupiteľstvom,

f) vykonávať alebo zabezpečovať modernizáciu a rekonštrukciu zvereného majetku a to na základe a v súlade s plánom schváleným mestským zastupiteľstvom,

g)  zabezpečovať požiarnu ochranu,

h)  zabezpečovať potrebné revízne činnosti,

ch) dbať, aby na zverenom majetku nevznikala škoda a v prípade, že škoda vznikne, zabezpečovať jej odstránenie, zároveň zabezpečovať efektívne uplatnenie práv zo zodpovednosti za škodu u osôb, ktoré ju spôsobili, vrátane vymáhania,

i) vymáhať pohľadávky a plniť záväzky týkajúce sa zvereného majetku,

j) zabezpečovať dodržiavanie účtovných predpisov týkajúcich sa zvereného     majetku,

k) viesť evidenciu:

- zvereného majetku,

- zmluvných vzťahov týkajúcich sa zvereného majetku,

- súdnych sporov týkajúcich sa zvereného majetku,

- pohľadávok a záväzkov týkajúcich sa zvereného majetku,

- príjmov a výdavkov týkajúcich sa zvereného majetku,

l) zabezpečovať archivovanie dokladov

m) zastupovať vlastníka v súdnych sporoch súvisiacich so zvereným majetkom  .

6.  Správca nesmie:

a) scudzovať zverený nehnuteľný majetok,

b) vkladať zverený majetok do majetku iných osôb alebo združení,

c)  preberať záväzky iných osôb,

d)  poskytovať ručenie zvereným majetkom za záväzky iných osôb,

e)  zriaďovať práva k cudzím veciam na ťarchu zvereného majetku,

f)   poskytovať pôžičky iným osobám,

g)  odpúšťať dlhy iným osobám.

7.  Pri správe majetku mesta správca koná vo vlastnom mene a na vlastný účet. Úkony, ktoré správca pri správe majetku mesta robí, zaväzujú priamo správcu.

8. Výdavky súvisiace so správou majetku mesta znáša správca. Príjmy plynúce zo zvereného majetku je správca povinný používať výhradne len na úhradu nákladov spojených so správou majetku mesta.

9. Mesto môže prostredníctvom mestského zastupiteľstva a primátora mesta ukladať správcovi úlohy týkajúce sa zvereného majetku. Správca je povinný tieto úlohy plniť s odbornou starostlivosťou a o výsledku plnenia podávať správy tomu orgánu, ktorý mu úlohu uložil, v ním stanovenom termíne. Na základe poverenia valného zhromaždenia je správca v ktorom je mesto 100% vlastníkom povinný umožniť príslušnému oddeleniu vykonanie kontroly efektívnosti a hospodárenia obchodnej spoločnosti.

10.   Kontrolu činnosti správcu týkajúcu sa zvereného majetku sú oprávnení vykonávať:

a)  mestské zastupiteľstvo

b)  primátor mesta

c)  mestská rada

d)  komisie zriadené mestským zastupiteľstvom pre tento účel

e)  hlavný kontrolór mesta,

f)   príslušné oddelenie MsÚ

Správca je povinný umožniť uvedeným orgánom výkon kontroly a poskytnúť im potrebnú súčinnosť a spoluprácu vrátane predloženia potrebných dokladov a informácií. Kontrola činnosti správcu týkajúca sa zvereného majetku sa riadi Zásadami o kontrole.

11.  Správca je povinný podávať príslušnému oddeleniu MsÚ a následne mestskému zastupiteľstvu správy o stave zvereného majetku. Správu podáva raz ročne, vždy na zasadnutí mestského zastupiteľstva nasledujúcom po ukončení ročnej účtovnej závierky u správcu, najneskôr však do 30.4. kalendárneho roka. Príslušnému oddeleniu MsÚ je správca povinný podať správu vždy minimálne 15 dní pred podaním správy na mestské zastupiteľstvo. Pokiaľ o to mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta požiada, je správca povinný podať správu o stave zvereného majetku alebo inú požadovanú správu v termíne určenom tým, kto o podanie správy požiadal.

 

Článok 13

Podmienky odňatia majetku mesta zvereného do výkonu správy

1.      Mesto môže odňať majetok zverený do výkonu správy:

a)       ak porušuje povinnosti uvedené v čl.6 ods. 2 písm. b),

b)      ak porušuje zmluvné podmienky,

c)       ak ide o majetok:

- ktorý je pre mestskú organizáciu prebytočný  alebo neupotrebiteľný

- ktorý mesto potrebuje vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podľa           schválenej územnoplánovacej dokumentácie

- ktorý mesto potrebuje pre plnenie prenesených úloh štátnej správy

d)     v iných závažných prípadoch aj bez uvedenia dôvodu

2. Odňatie majetku mesta zvereného do správy mestským organizáciám podlieha schváleniu MsZ.

3.  Rozhodnutie o odňatí výkonu správy majetku mesta, musí obsahovať najmä presné        označenie majetku, ktorého správa sa odníma, doterajšieho správcu odnímaného majetku mesta a  určenie nového správcu .

 

Článok 14

Nakladanie s cennými papiermi

Vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a o investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom

 

Článok  15

Pohľadávky a iné majetkové práva mesta

1.      Právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami mesta vykonávajú:

a)      organizácie, ktoré mesto založilo alebo zriadilo, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri výkone správy k zverenému majetku

b)      Mestský úrad v Bardejove, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri agende, ktorej výkon mestský úrad zabezpečuje v zmysle zák č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov (ďalej iba subjekty).

2.      Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

3.      Na žiadosť dlžníka, zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť:

a)      primátor môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 170 €

b)      v ostatných prípadoch rozhoduje MsZ.

4.      Zo závažných dôvodov, najmä ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, možno pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť:

a)      primátor môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 170 €

b)      v ostatných prípadoch rozhoduje MsZ.

5.      Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

6.      Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.

7.      Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.

8.      Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne, možno od vymáhania pohľadávky upustiť:

a)      primátor môže od vymáhania pohľadávky upustiť, ak celková výška pohľadávky je do 170 Eur

b)      v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

9.      Organizácie, ktoré mesto založilo alebo zriadilo a ktorým zverilo majetok do správy podľa týchto zásad, postupujú pri upustení od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok podľa platnej účtovnej osnovy a postupov účtovania pre príspevkové organizácie.

Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne, môže riaditeľ príspevkovej organizácie pohľadávku odpustiť, ak je celková výška pohľadávky do 40 Eur, alebo od vymáhania upustiť, ak je celková výška pohľadávky do 40 Eur.

10.        Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.

11.        Nakladanie s pohľadávkami mesta na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitnou právnou úpravou (zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov).

12.  Primátor môže odpustiť penále alebo upustiť od vymáhania penále za omeškanie úhrady nájomného za nebytové a bytové priestory vo vlastníctve mesta po predchádzajúcom prerokovaní v  príslušnej komisii a MsR.

13.   Pri nakladaní s inými majetkovými právami mesta sa primerane použijú ustanovenia ods. 1 - 12 tohto čl., pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

Článok  16

Evidencia  majetku mesta

Majetok mesta sa eviduje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Mesto a právnické osoby, ktoré mesto zriadilo, evidujú majetok a záväzky mesta a vykonávajú jeho inventarizáciu podľa príslušných právnych predpisov a vnútornej smernice MsÚ o inventarizácii. Správca mestského majetku je povinný každoročne predkladať oddeleniu ekonomiky MsÚ a oddeleniu správy majetku MsÚ inventarizáciu zvereného majetku podľa príslušných právnych predpisov vždy do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Článok  17

Inventarizácia majetku mesta

1.      Inventarizácia majetku mesta sa vykonáva na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení  neskorších predpisov spravidla raz ročne.

2.      Na vykonanie inventarizácie primátor ustanoví ústrednú inventarizačnú komisiu.

3.      Skutočné stavy hospodárskych prostriedkov sa zisťujú fyzickou inventúrou. V prípadoch, kde nie je možné vykonať fyzickú inventúru, vykoná sa dokladová inventúra. Zistené skutočné stavy sa zachytia v inventúrnych súpisoch.

4.      Po skončení každej inventúry inventarizačná komisia vyhotoví inventarizačný záznam, v ktorom uvedie okrem iného úhrn inventarizačných rozdielov, zistenia a návrhy opatrení.

5.      O návrhoch na vyrovnanie inventarizačných rozdielov rozhodne primátor mesta na základe odporučenia ústrednej inventarizačnej komisie najneskôr do 30 dní po ukončení inventarizácie a po zistení účtovného stavu. Deň rozhodnutia o vyrovnaní inventarizačných rozdielov sa považuje za deň skončenia inventarizácie.

6.      Organizácie mesta ako aj obchodné spoločnosti sú povinné tiež postupovať v súlade s článkom 17 Zásad.

 

Článok  18

Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bardejov schválené na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznesením mestského zastupiteľstva č. 65/2006 zo dňa 23.06.2006 a Zásady o nájme nebytových priestorov a schvaľovaní stavebných úprav nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

2. Dispozičné oprávnenia pre nakladanie s majetkom mesta, ktoré nie sú vyhradené na schvaľovanie mestskému zastupiteľstvu podľa týchto zásad, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, patria primátorovi mesta.

3. Zmeny, doplnky a výnimky zo Zásad hospodárenia s majetkom mesta Bardejov podliehajú schváleniu 3/5 väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

4. Tieto zásady hospodárenia s majetkom Mesta Bardejov schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.03.2008 a účinnosť nadobúdajú 14.03.2008.

5. Tieto zmeny a doplnky zásad hospodárenia s majetkom Mesta Bardejov schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17.12.2009 a účinnosť nadobúdajú ku dňu schválenia mestským zastupiteľstvom.

6. Tieto zmeny a doplnky zásad hospodárenia s majetkom Mesta Bardejov schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.06.2011 a účinnosť nadobúdajú ku dňu schválenia mestským zastupiteľstvom.

 

V Bardejove dňa 28.06.2011

 

MUDr. Boris Hanuščak

primátor  mesta

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám