Mesto Bardejov - Výberové konanie na voľné pracovné miesta

Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

MESTO BARDEJOV

informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Bardejove a vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pracovné miesta:

odborný referent (stavebný úrad)

u zamestnávateľa: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

 

Organizačný útvar:
Mestský úrad, oddelenie životného prostredia

 

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

 

Doba trvania pracovného pomeru:

- Na dobu určitú, na 9 mesiacov odo dňa nástupu zamestnanca do práce, s možnosťou zmeny pracovných podmienok na dobu neurčitú, na základe dohody zmluvných strán u úspešných uchádzačoch, ktorí budú spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z.

- Zamestnávateľ požaduje aby uchádzač, ktorý nemá osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu najneskôr do jedného roka odo dňa vzniku pracovného pomeru získal tento osobitný kvalifikačný predpoklad. Ak bude úspešný uchádzač, ktorý nemá osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu bude s nim uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa nástupu zamestnanca do práce s možnosťou zmeny pracovných podmienok na dobu neurčitú, na základe dohody zmluvných strán.

 

 1. Kvalifikačný predpoklad:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) alebo II. stupňa (v stavebnom odbore, v odbore právo), resp. úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou s minimálne trojročnou praxou v odbore (v stavebnom odbore).

alebo

 • osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

 

 1. Iné predpoklady v zmysle zákona:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

 

 1. Iné kritériá a požiadavky pre výberové konanie:
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť stavebného úradu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p., zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. a zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p.)
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 • vítaná je aspoň jednoročná prax po ukončení požadovaného vzdelania v oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu, na stavebnom úrade a pod.
 1. Jazykové znalosti:
  - znalosť cudzieho jazyka výhodou

 

 1. Stručná charakteristika pracovného miesta:
 • samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu vykonávaná zamestnancom pri získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.
 • samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane
 • vyvlastnenia vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu
 • koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonávané zamestnancom po získaní kvalifikačného predpokladu
 • podáva návrh na prejednanie priestupkov a správnych deliktov v rozsahu vybavovanej agendy na referát právny a priestupkov
 • štúdium a aplikácia všetkých právnych noriem, zákonov, vestníkov, vyhlášok, VZN, smerníc a nariadení súvisiacich s výkonom práce.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak uchádzač získal osvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • súhlas uchádzača osobných údajov pre potreby výberového konania (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovom sídle Mesta Bardejov www.bardejov.sk v časti Mestský úrad, položka OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR)

 

 1. Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:
 2. A)   písomná forma (odborný test z legislatívy uvedenej v bode 3)
 3. B)   pohovor (podmienkou účasti na pohovore je aspoň 60% úspešnosť uchádzača v    

       odbornom teste)

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 15.08.2018 o 14.00 hod. (rozhoduje dátum evidenčnej počiatky podateľne Mestského úradu v Bardejove).

V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu

Bardejov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať poštou v zalepenej obálke označenej heslom

„VÝBEROVÉ KONANIE – STAVEBNÝ ÚRAD – NEOTVÁRAŤ“

na adresu:

Mesto Bardejov

Mestský úrad Bardejov

Radničné námestie č. 16

085 01 Bardejov

alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Bardejove, Radničné námestie č. 16, Bardejov.

 1. Dátum a miesto konania výberového konania

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.08.2018 (piatok) o 13.00 hod. na Mestskom úrade v Bardejove, Radničné námestie č. 16, I. poschodie v podkrovnej zasadačke

Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 6.

Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň

uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Bardejove.

 

 1. Informácia pre uchádzača:

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača.

Mesto Bardejov si vyhradzuje právo nezaradiť na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady.

Predpokladaný termín nástupu:  01.09.2018

Plat: - v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. UPOZORNENIE

Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

 

Dokumenty:

- výberové konanie  ikona pdf

- súhlas so spracovaním osobných údajov  ikona word

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám