Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 62/2018 zo dňa 12.9.2018 v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra mesta Bardejov, ktorá sa uskutoční dňa 8.11.2018 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 24.10. 2018 do 16.30 hod. v zapečatenej obálke na adresu:

Mestský úrad
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra mesta Bardejov – Neotvárať!“

         Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

         Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 29. 12. 2018. Rozsah pracovného času je stanovený 37,5 hodín týždenne (plný pracovný úväzok). 

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra mesta Bardejov:

 • meno a priezvisko,
 • titul,
 • dátum narodenia,
 • trvalé bydlisko,
 • telefonický kontakt,
 • e-mailový kontakt,
 • overenú kópiu dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
 • kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, ak ich kandidát absolvoval,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania prihlášky,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Bardejov.

Ďalšie predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, právnických osôb založených mestom, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obce
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

V Bardejove dňa 12.9.2018

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám