Prečítané: 12772x
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  17. 2.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXIII.  mimoriadne  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční
dňa 27. februára 2014 (štvrtok )  o 11,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

 

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 (rozprava)
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov o  zriadení mestskej polície (rozprava)
  7. Návrh na schválenie a financovanie projektov Mesta Bardejov (rozprava)
  8. Záver

 

 

 

                                                      

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta