Prečítané: 5792x

hl papier primator

 

V Bardejove: 12. 01. 2016

 

POZVÁNKA

na IX. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční

dňa 14. januára 2016 ( štvrtok ) o  8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt „ Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku Bapos v Bardejove“ (rozprava)
  5. Záver

 

 


 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta