Prečítané: 11009x

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 05. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 19. 05. 2016 ( štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“
  5. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta