Prečítané: 11056x

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 10. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XVI.  mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 27. 10. 2016 (štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti Barderm, s. r. o. (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Štúdia uskutočniteľnosti modernizácie a dlhodobej udržateľnosti verejného osvetlenia v meste Bardejov (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 9. Návrh zmien a doplnkov Zásad tvorby a čerpania peňažných fondov Mesta Bardejov (rozprava)
  1. Návrh zmien a doplnkov Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Bardejov(rozprava)
  2. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií (rozprava)
 10. Návrh na schválenie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci s investorom(rozprava)
 11. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta