Prečítané: 6949x

hl papier primator

 

V Bardejove: 09. 10. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 12. 10. 2017 (utorok ) o 8,30 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh na zmenu uznesení MsZ v Bardejove č. 51 – 56/2017 zo dňa 22. 6. 2017 (rozprava)
  5. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta