Prečítané: 1258x

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 11. 2018

 

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 04. 12. 2018 (utorok) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 7. Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov  a výdavkov pre Bapos, m. p. na rok 2018 (rozprava)
 8. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2017 (rozprava)
  1. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12.2017, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 9. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta