Prečítané: 11431x

hl papier primator

 

V Bardejove: 09. 06. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 13. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) --  (obrazová príloha)
 6. Návrh na schválenie žiadostí o NFP:  „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I.“ (rozprava)
 7. Návrh na schválenie dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov“ (rozprava)
 8. Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
  2. Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov pre m.p. Bapos na rok 2020
  3. Návrh na zmenu plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2020
 9. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020 (rozprava)
 10. Návrh na vstup Mesta Bardejov do Klubu akcionárov VVS, a.s. (rozprava)
 11. Záver

 

 

 

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta