Prečítané: 3790x

hl papier primator

 

V Bardejove: 14. 05. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 20. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 20. mája 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 5. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty(rozprava)
  1. „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“ a  „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg – Etapa II.“
  2. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
 6. Návrh na zmenu plánu inv. akcií spol. Bardterm, s. r. o. na rok 2021 (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove (rozprava)
 8. Záver

 

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta